Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10334

Pressuposts. El consens és possible 2.

0
0

Ahir dìvendres es van aprovar inicialment els pressuposts del 2013 amb els vots a favor de PP, Lliga, CiU i UMP, abstenció d’Alternativa, PSOE, PSM i no adscrits i vot en contra d’Esquerra.

El primer que vam fer és donar les gràcies al regidor d’UMP, en Nadal Moragues ja que gràcies al se vot negatiu ha estat possible millorar i consensuar més els pressuposts, també vam ressaltar el tracte injust que ha rebut en Nadal, ja que si l’equip de govern hagués fet el que ell va demanar en primer lloc a la primera presentació dels pressupost al ple d’abril; la seva retirada ens haguessin estalviat discussions i tensions.

També vam donar l'enhorabona a l’equip de govern per rectificar i a pesar de tenir els vots necessaris per aprovar els pressuposts pactats amb CiU i UMP haver-se reunit amb tots els portaveus i acceptar algunes de les propostes que els van presentar.

Per altra part esperam que en setembre es comenci ja a fer feina als pressuposts del 2014, per que es puguin aprovar al mes de gener i no en juny com aquests. Aquest retard suposarà que hi haurà partides que no s’arribaran executar enguany.

Els motius de la nostra abstenció ja els vam explicar a l’article d’ahir sobre el tema; als pressuposts han acceptat propostes de l’oposició; llevar la partida per pagar el projecte d’en Moneo, partides per complir mocions: col·locació fonts, accessos de la via de circumval·lació amb zona urbana Port de Pollença, inventari de bens, investigacions catàleg de camins, s'ha ampliat la partida pel projecte de semipeatonització del Port de Pollença, unificar les partides d’asfaltat... A més a més hi ha partides que ja eren a la proposta inicial de l’equip de govern que consideram positives; pista de tennis al Port de Pollença, ampliació i millora de la Ràdio, millores al centre cultural de Pollença, climatització i eliminació barreres arquitectòniques al museo, reforma habitacionsresidènciaHi ha altres propostes amb les que no estam d’acord o no tenim clares;pistes de paddel al Port de Pollença, que no s’hagi dotat des del principi amb una quantitat suficient les millores a la Cala Sant Vicenç i que es pressuposti la reparació de les campanes del rellotge de l’església sense demanar res a canvi i sense signar un conveni amb el bisbat. Igualment trobam  a faltar  una partida que es pugués triar mitjançant un procés participatiu.

Al ple vam insistir en la necessitat d’un conveni amb l’IES Clara Hammerl del Port de Pollença per aprofitar millor el seu pavelló. el regidor en Martí Roca va comentar les dificultats de la negociació a aquest tema amb la directiva de l’Institut però va dir que s’intentarà avançar al tema al 2014.

Al ple a més a més partint de l’informe de l’interventor vam plantejar  tota una sèrie de dubtes:

- Vam demanar com es resoldrà el tema de la productivitat; cal realitza un pla de productivitat. A l’actualitat a la plantilla de Personal s’inclou com a remuneració de caràcter fix i periòdic un determinat import en concepte de productivitat. Aquesta consignació és contraria a lanormativa vigent que assenyala que el complement de productivitat es destinarà a retribuir el especial rendiment, l’activitat extraordinària i l’interés i iniciativa en la realització del treball.  Sense resposta al ple.

 - També vam demanar pel que se deia a l’informe de l’interventor sobre que el titular del màxim òrgan de direcció dels Organismes Autònoms haurà de ser un funcionari de carrera o laboral de les Administracions Públiques o un professional del sector privat, titulats superiors en ambdós caso, i amb més de cinc anys d’exercici professional en el segon.S’hauria d’apreciar la necessitat de l’adaptació o no dels Estatus, i en el cas en el qual procedeixi, del personal dels corresponents Organismes. El batle va dir que se complia però l’hem de comprovar ja que sí és així no té sentit el que diu l’informe d’intervenció.

- Un any més, l’Ajuntament no compleix amb el mandat d’assumir el dèficit generat per la prestació del servei de fems de conformitat amb l’estudi de tarifes.

El batle va respondres que enguany no s’ha posat a 0 a la liquidació d’EMSER del 2012 com a anys anteriors sinó que ha quedat pendent de pagament.

Per acabar voliam dir que és una pena que l’equip de govern no hagi fet al Festival el mateix que ha fet a aquests pressuposts, si s’haguessin amb els grups de l’oposició quan el vam demanar, a principi de març i hagués consensuat la forma de triar al director del Festival s’hagués evitat la polèmica actual i sobre tota s’hagués fet l’elecció d’una forma correcta no la mangarrufa actual.

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10334

Latest Images

Trending Articles