Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
People Here Also Viewed:
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10937

'La processó del Corpus' de Pere de Ancàntara Penya

0
0

"Tres jueves hay en el año / que relumbran más que el sol" decía el poema. Y uno de esos tres jueves era la celebración de hoy: el Corpus Christi, en que el Santísimo salía a la ciudad y ésta le recibía con sus mejores galas. Era día de estreno de la ropa veraniega; los balcones se engalanaban con "domassos" y banderas; la gente acudía en masa a ver la procesión, la cual desfilaba con la milicia en posición de firmes y, cuando pasaba la Sagrada Forma, presentando armas. Al salir sonaban todas las campanas de la ciudad y el sonido de los tambores retumbaba en las calles. Desde los balcones se lanzaban pétalos de flores El sonido de la campana mayor de la Catedral, "n'Aloy" resonaba vibrante y poderoso... Al acabar la procesión tomábamos en alguna terraza junto al Borne el primer helado de la temporada.

Pere d'Alcàntara Penya dejó en 1892 Poesies en mallorquí popular. Uno de esos poemas es "La processó del Corpus":

Rramtam... tam...
Rramtamtam... tam...
Rramtam... tamtamtamtam... tam... tam.
..


FRANCINA ! ¡ La processo!
¡La processó que ja vé!
Posa el domás al balcó,
que ja doblega el cantó
del cap d' avall del carré.
Ja la téua parentela
s' en vé rebent com un llamp.

Rramtam... tam... etc.


Treu les cadires pintades;
posalés en la carrera
per les joves convidades.
Allá en veitx una qu' espera
y á n' el balcó dona ullades.
Es la patrona Praxèdis
que cada dia empenyam.

Rramtarn... tam... etc.


Jo he comprat 'vuy demati,
sense cap mica de ganes,
un mocador d' avellanes
per poderles repartí
entre el onclo y les germanes.
Es just que els parents contentes
sino 't fan de cara un pam.

Rramtarn... tam... etc.


Mira que hi va de mudat
ab l' uniforme de gala
el sabater del costat
que es tamborer de La Sala,
vestit de poriol pintat.
Poch li deu treure l' empleo
quant no surt de dins la fam.

Rramtarn... tam... etc.


Y el cabo ab lo gros bastó,
capell en picos llevat,
casaca ab ampla galó,
calsons justs de lo minó;
de calses ben estirat.
Y les civelles de plata
com les que noltros gordam.

Rramtam... tam... etc.


Mira quants de pipiòlis
qu' ahí jugavan á nólis
venen devant els tambors;
y confits y carcanyolis
menjan, vestits de senyors;
per veure si en tan bon día
pescan l' atlota sens' am.

Rramtam... tam... etc.


Un temps, de dotze convents
s' hi veyan frares á cents
de distintes religions,
y manestrals molt decents
acompanyant vint penons.
Els joves d' avuy en dia
tan bons estils olvidam.

Rramtam... tam... etc.


Y un horno vestit ab cota
duya una Ilarga massota;
y en veure capell posat
que deixás de fer xacota
ä Cristo Sacramentat,
demunt aquell cap, ab forsa
deixava caure el llenyam.

Rramtam... tam... etc.


Y hey anavan els gegants
de l' Iglesia del Socós,
els cavallets elegants,
les áligues, y tres infants
vestits de Sant Juan pelós,
ab lo xót de bondeveres
y bandereta d' estam.

Rramtam... tam... etc.


Are hi van sols molts de nins
vestits com á figurins
ab los cabeys ben rissats,
quatre jovenots de grins,
Ifibreyes y autoridats;
y tiran flors y conversan
fent más remor qu' un axám.

Rramtam... tam... etc.


Ja veuräs el fill major
de ca '1 Mestre ab un ramell
en les mans, y un mocador
do nipis de lo millor,
y un ciri tan llarch com éll;
y un vestit nou fet de trinca,
ä pagä el día del Ram.

Rramtam... tam... etc.

Y l' altre nin més menut,
moreno com un aglä,
d' enveja s' es ajegut;
y en que es xato y jeperut
vestit d'ángel també hi vä.
y li han posat tot quant ténen
en ór, en plata, en aram.

Rramtam... tam... etc.


Y Na María den Jordi,
qu' está ä la Misericordi,
vestida de reyna hi va;
y du quatre espigues d' ordi
y una serment en la má;
y un bon rossegay de seda
pagat ä mitx duro el palm.

Rramtam... tam... etc.


Hi veurás Sant Nicolau
ab la mitra y mantell blau,
y Sant Miguel y Sant Jaume,
Santa Elena de la Pau,
y Santa Eulalia ab la pauma,
y un nin ab barba de llana
que fa de profeta Abraham.

Rramtam... tam... etc.


Hi ha lledanies hermosas
plenes de flors molt vistoses
de cera de color fi,
ab estrelles capritxoses
y bandes d'ór barberí,
que fan un renou que sembla
el de la mar quant pescam.

Rramtam... tam... etc.


Y capellans ab capots
que fan fer via als atlots,
y si importa los aturan;
després dotze sacerdots
que els dotze Apostols figuran
ab los atributs mateixos
que pintats los contemplam.

Rramtam... tam... etc.


Sentirás bones tonades
per bons primatxers cantades
que entonan de gargamella,
y les hermoses tocades
d' els músichs de la capella,
y qualque jay ab xamarra
qu' ha perdut tot el barram.

Rramtam... tam... etc.


Veuräs la tropa jeugera
qu' ara forma en la carrera
quant les armes rendirá,
y per demunt la bandera
Nostro 'n Senyó en passarä.
Ja hi va la tropa ben neta
de fusells y corretjam.

Rramtam... tam... etc.


Y veuräs ä lo derré,
entre gent acomodada,
la blanca Hostia consagrada
devall un hermós dosell
dins la custodia enjoyada.
Les dames de la parroquia
li deixan tot el corbam.

Rramtam... tam... etc.


La canastra d' els ramells
ja la 'm pots aparellá
qu' han de ploure los més bells,
roses, dalies y clavells
demunt Deu quant passará.
Sia tot per Éll que 'm guarda
de malaltia y de fam.

Rramtam... tam... etc.


¡Francina méua estimada!
mira bé la processó;
quo quant ja será passada
dins Plassa, d' aygo-gelada
mos n' hem de beure un tassó.
Qualsevol que 'n vulga beure
venga ab noltros, qu' allá anám.

Rramtam... tam...
Rramtamtam... tam...
Rramtam... tamtamtamtam... tam... tam.
..


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10937

Latest Images

Trending Articles