Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10345

Prou d'enverinar

0
0

 A la passada legislatura, al mes de juny de 2010, vam presentar una moció demanant deixar d’utilitzar la fumigació amb herbicides, només el PSM i nosaltres vam a votar a favor . Esperam que ara Pollença es sumi a altres municipis com Felanitx, Artà, Porreres, Andratx... que han deixar de fumigar amb herbicides.Aquest mateix mes de maig per unanimitat al Consell de la proposta que fa anys que impulsa el GOB, d'eliminació de l'ús de glifosats en el tractament de les voreres de carreteres i camins el manteniment dels quals són competència d'aquella administració. 

 A la Comissió informativa el batle va dir que l'agradaria aprovar la moció però que a l'Ajuntament no hi ha suficient personal per deixar d'utilitzar la fumigació amb herbicides agrotòxics. Si no hi ha personal i no es pot contractar més el que s'ha de fer és cercar alternatives com reduir les zones (a moltes no té sentit llevar les herbes) o utiltizar animals com fan a altres municipis

A Esporles per exemple un grup de someres fan net el torrent.

 

 

 

Altre exemple a París les ovelles han substituït els sorollosos tallagespa. Només fa falta voluntat i imaginació.

 

 

 

  Però a més a més  hi ha molt d'arguments per deixar d'utilitzar herbicides i plaguicides agrotòxics, sobre tot els que tenen entre els seus component el glifosat.

ELS HERBICIDES SÓN:

INNECESARIS

 No és necessari llevar la majoria de la vegetació que es decideix fumigar, en la majoria dels casos no hi ha una justificació racional per fumigar sobre zones que no representen cap risc en relació a possibles incendis forestals, que no afecten la visibilitat circulatòria de la carretera i que no suposen cap risc per a la seguretat de les persones, es confon la “netedad” amb la destrossa d’hàbitats i ecosistemes posant en perill la nostra salut.

INSALUBLES

Deixar d'utilitzar herbicides és una qüestió de salut. Hi ha nombrosos estudis que demostren les conseqüències negatives dels herbicides i l’Ajuntament té la responsabilitat de vetllar pel manteniment d’un entorn saludable per a la vida de les persones.El glifosat ha mostrat signes de toxicitat i/o riscs de toxicitat per a humans tant en assaigs de laboratori com en estudis epidemiològics. El estudis epidemiològics han relacionat l’exposició de persones al glifosat amb un risc més gran de part prematur per exposició en combinació amb d'altres biocides, un risc més gran d’avortaments, un risc més gran de desenvolupament de càncer, produint també pertorbacions en el desenvolupament reproductiu d’animals de laboratori reduint la producció de testosterona, interferències en el funcionament del fetge, malformacions congènites, i efectes tòxics en cèl·lules de la placenta humana que poden afectar negativament la reproducció humana i el desenvolupament del fetus.

En un recerca científica del 2009 (dr. Benachour i dr. SéralinI) es van fer proves amb cèl·lules de diferents teixits, i totes van morir després de 24 hores d’exposició a les formulacions Roundup, que contenen el glifosat en diferents concentracions.

ANTIECOLÒGICS

L'Ajuntament ha de vetllar per la sostenibilitat medi ambiental i la vegetació que creix a les voreres de carreteres i camins juga un paper important, no només estètic durant la floració primaveral, sinó també ecològic, a causa de la seva elevada diversitat biològica i per la producció de recursos tròfics que són aprofitats de forma important per moltes espècies d’invertebrats i d’aucells. A les voreres de camins i carreteres hi viuen moltes espècies de flora, fet que ajuda a compensar encara que sigui mínimament la pèrdua de biodiversitat a la resta de l’àmbit agrícola. Aquest herbicida, en les seves formulacions comercials, ha mostrat impactes molt intensos i diversos en els ecosistemes aquàtics, podent produir nivells extremadament alts de mortalitat en amfibis, la qual cosa podria afectar a la disminució de les seves poblacions.  Recentment, la Sociedad de Ciencias Aranzadi de Donostia feia públics els resultats dels seus estudis sobre la incidència d’aquest herbicida en 10 espècies d’amfibis europeus, mostrant que les dosis recomanades pels fabricants són mortals per la majoria d’elles, i que dosis menors afecten la biologia i el comportament dels amfibis. El glifosat absorbit per les plantes és eventualment excretat per les arrels a la rizosfera del sòl. S’ha observat que és tòxic pels diferents fongs i bacteris que són necessaris i beneficiosos per la natura, desequilibrant la comunitat microbiana del sòl. Els cucs de terra també es veuen afectats negativament per aquest herbicida, ja sigui sol o en combinació amb d’altres herbicides.

En alguns casos hem observat com aquestes actuacions afecten no només la vorera de la via, sinó també la vegetació i animals ja dins terrenys de titularitat privada, sense cap tipus de consentiment del propietari. No només afecten a les plantes sobre les que s’aplica o aquelles properes als camps de conreu i/o afectades per la deriva amb el vent, sinó que generacions posteriors d’aquestes plantes també mostren problemes de germinació i/o desenvolupament disminuït, podent produir-se importants canvis ecològics per aquest efecte. Com amb d’altres herbicides, el seu ús ha portat a l’aparició de plantes resistents, aquest herbicida produeix, a més, molts problemes en els mateixos cultius als que s’aplica i a cultius posteriors el que suposa un greu risc sobre la producció agrària.

 HI HA ALTERNATIVES

 A Alternativa per Pollença consideram que és ben hora d’abandonar aquest absurd, i que en cas de necessitat, hi ha altres formes de controlar la flora dels camins, ambientalment menys impactants i no contaminants, com el desbrossat de forma manual o mecànica o pràctiques alternatives de jardineria fonamentades en l’ús de productes biològics acceptats en la pràctica de l’agricultura ecològica. Per exemple l’eliminació mecànica s’utilitza també per part de la Direcció Insular de Carreteres, i és l’únic sistema emprat a Menorca i Eivissa.A Menorca el Pla Territorial Insular estableix que “Es prohibeix l’ús d’herbicides en el manteniment de les voreres de carreteres i camins, havent-se de realitzar el control de la vegetació a través de mitjans mecànics” .


 Extractes i reelaboració de l'article "el silenci de les carreteres" de Miquel Camps publicat a la pàgina del GOB de Menorca:

 A la primavera comença una època d'esplendor al camp, s'activen una gran quantitat de plantes, que ofereixen el teixit nutritiu de les seves fulles o les delícies de les seves flors a milions d'abelles, erugues, papallones, escarabatets, formigues, caragols i d'altres criatures sorprenents... que seran la base per alimentar ocells granotes, sargantanes, eriçons...

Les flors ornamentaran les voreres dels camins i també les carreteres, que s'esquitxaran de colors. Del blanc de la caramuixa, del blavet de la vinca, del groc del trèbol femella, del rosat de la corritjola, del vermell de l'anclova, del violeta del petit safrà. Tantes i tant diverses, que molts turistes pensen que s'han sembrat expressament a les voreres.

Ara hi ha més flors que fa uns anys a les carreteres de Menorca. Des de que es va començar a controlar la vegetació amb maquinària que sega (..

Aquesta meravella natural, aquest atractiu especial de les vies de Menorca, pot quedar de nou en seriós perill si es tornen emprar els herbicides a les voreres de carreteres i camins. El poc coneixement dels efectes, la poca consciència, o ves a saber quins altres motius, provoquen que alguns responsables públics vulguin emprar de nou aquests productes tòxics, que deixen després una vegetació ennegrida i un paisatge abatut.

Tot i que el problema principal no és el paisatgístic. La toxicitat d'aquests productes afecta tota la gernació d'insectes i animalons que comentàvem abans, que estan a la base de la xarxa tròfica natural. Molts d'aquests animals moren directament després d'una fumigació. D'altres, queden enverinats. El cicle de vida es romp. Els productes persistents arriben als torrents o als aqüífers i, qualque dia, s'instal·len als organismes humans.


Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Als següens articles trobareu més informació i enllaços sobre els estudis científics que s'han fet:

- Hi ha alternatives als herbicides.

- No és brutor és diversitat biològica.

 - Excel·lent article de Biel Perelló sobre el tema, amb múltiples enllaços

 Un bon article  de Som lo que Sembremamb nombrosos enllaços a articles científic sobre les conseqüències per a la salut dels herbicides amb glisofat  

- http://www.elbroquil.cat/?p=3781

-http://enfocant.net/noticia/publicat-estudi-epidemiol-gic-que-relaciona-efectes-de-lherbicida-de-monsanto-amb-el-desenvo

- Stop a los herbicidas tóxicos en las carreteras y pueblos de Mallorca (article revista Namaste)

-http://www.gobmallorca.com/notes-informatives/habitats-i-especies/993-11042013-gob-i-apaema-reclamen-al-consell-que-deixi-de-fumigar-les-voreres-de-carretera.html

-http://nomasvenenosencanarias.wordpress.com/


 Campanya del GOB I l'Associació de Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA)

 

  A continuació la moció

MOCIÓ ABANDONAR LA FUMIGACIÓ AMB HERBICIDES

Els portaveus dels grups municipals sota signants presenten a consideració del Ple, per tal que sigui estudiada i debatuda en la seva propera reunió, la següent moció.

Exposició de motius:

Atès que a Pollença és habitual la fumigació amb herbicides per a controlar la vegetació que creix a les voreres i que a alguns productes tenen com component principal, el glifosat que és bastant persistent, acumulant-se en el sòl durant mesos i essent susceptible d’arribar als nivells freàtics. I que a més de l’impacte sobre la vegetació, existeixen múltiples estudis científics que citen efectes negatius sobre animals i els seus sistemes endocrins.

Atès que l’Ajuntament té la responsabilitat de vetllar pel manteniment d’un entorn saludable per a la vida de les persones, així com per la sostenibilitat medi ambiental, ja que té atribuïdes competències en salut pública i medi ambient.

Atès que la vegetació que creix a les voreres de carreteres i camins juga un paper important, no només estètic durant la floració primaveral, sinó també ecològic, a causa de la seva elevada diversitat biològica i per la producció de recursos tròfics que són aprofitats de forma important per moltes espècies d’invertebrats i d’aucells. Al llarg de les darreres dècades, les poblacions d’aucells lligats als paisatges agrícoles són les que més han minvat a Europa (un 48% en el període 1980-2007), fet que es podria explicar en bona part per un model amb menys diversitat d’espècies cultivades i un ús important de pesticides. A les voreres de camins i carreteres hi viuen moltes espècies de flora, fet que ajuda a compensar encara que sigui mínimament la pèrdua de biodiversitat a la resta de l’àmbit agrícola.

Atès que, en cas de necessitat, hi ha altres formes de controlar la flora dels camins, ambientalment menys impactants i no contaminants, com el desbrossat de forma manual o mecànica.

Atès que a altres ajuntaments, com és el cas d’Andratx, Porreres, Artà, Felanitx... ja s’han abandonat les fumigacions amb herbicides de manera positiva.

Atès que l’eliminació mecànica s’utilitza també per part de la Direcció Insular de Carreteres, i és l’únic sistema emprat a Menorca i Eivissa.A Menorca el Pla Territorial Insular estableix que “Es prohibeix l’ús d’herbicides en el manteniment de les voreres de carreteres i camins, havent-se de realitzar el control de la vegetació a través de mitjans mecànics” (article 20.3.8).

Atèsl'aprovació aquest mes de maig per unanimitat al Consell de la proposta que fa anys que impulsa el Gob, d'eliminació de l'ús de glifosats en el tractament de les voreres de carreteres i camins el mantenimant dels quals són competència d'aquella administració.


Per tot això, aquest regidor presenta al ple de l'Ajuntament, amb la intenció de veure-la enriquida amb les aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva aprovació si procedeix, la següent proposta.

Per tot això:

1.- L’Ajuntament de Pollença es compromet a deixar d’utilitzar en el termini d’un any la fumigació amb herbicides i plaguicides agrotòxics, concretament els productes emprats a l’actualitat que inclouen en la seva composició química glifosat i cipermetrina, en particular Clinic N, Roundup energy Pro i Fastac, per al control de la vegetació que creix a les voreres de carreteres i camins. Tenint en compte primerament les zones més perilloses de ser contaminades com les zones humides, zones boscoses, el casc urbà, torrents o síquies. En cas de considerar-se necessari el control del creixement de la vegetació s’empraran sistemes ambientalment menys impactants i no contaminants, com el desbrossat amb maquinària específica o de forma manual o pràctiques alternatives de jardineria fonamentades en l’ús de productes biològics acceptats en la pràctica de l’agricultura ecològica.


17 de maig de 2013


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10345

Latest Images