Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10334

Al·legacions a la "semipeatonalització".

0
0

 

 

 

Gràcies a que des del PSM-MÉS per Pollença varem fer un escrit (veure) per recordar tant a l'Ajuntament com a la Conselleria de Turisme que calia fer un període d'exposició pública per complir amb la llei i permetre que qualsevol ciutadà pogués fer al·legacions, finalment l'Ajuntament va obrir aquest període. A partir d'aquí tant els partits, ciutadans o altres entitats com el GOB han pogut fer aquestes al·legacions.  Si no hagués estat així l'Ajuntament s'exposava a que es pogués impugnar la licitació o a haver de indemnitzar a l'empresa adjudicatària de les obres si després es feien canvis o s'anul·lava la licitació.

La «peatonalització» havia de ser el «projecte estrella» de la legislatura i des de fa dos anys ens van anunciant un començament imminent (veure la premsa) que no arriba. Les darreres intencions eren començar aquest principi d'any, fins i tot arriscant-se a no ser-hi a temps pel començament de la temporada turística. Els fets s'han imposat i l'equip de govern ha renunciat a començar les obres fins al proper mes de novembre. El retard en aquest començament cal atribuir-lo a la manca de coordinació entre el Govern Balear, el Consell Insular i l'Ajuntament per impulsar el projecte.

En les nostres al·legacions a aquesta «semipeatonalització» ens centram en dos aspectes bàsicament:

1.-Que el projecte no s'ajusta a allò que deia el Pla General ja des de l'any 1990 i que va justificar la via de circumval·lació: que s'havia de fer una primera línia per a vianants. Una primera línia on hi puguin passar tots el cotxes i tots els autobusos que vulguin no és una via per a vianants. No s'ha complit amb l'estudi de mobilitat i no s'han previst les vies de segona línia que permetrien rebaixar el trànsit i els aparcaments per la primera. La peatonalització s'ha convertit en un simple eixamplament de la vorera del costat de les cases amb una rentada de cara a la resta, però com a passeig el guany no és significatiu.

2.-En els aspectes tècnics que venen a reforçar el que dèiem abans. Un vial amb places d'aparcament en bateria i carril bici damunt la calçada és perillós. Es volen posar massa coses allà mateix en el que en teoria és un passeig per vianants. Els vehicles que aparquen aturen el trànsit i posen en perill els ciclistes i el radi de gir dels cotxes per aparcar és massa forçat, obligant a envair en carril bici.

Tot plegat mereix un replantejament i una revisió del Pla General. Tot és modificable i discutible, però s'ha de fer seguin el camí previst legalment, no passant-se pel folre el Pla General, que aporta una visió de conjunt del que ha de ser el municipi, i no actuar per la via dels fets consumats. El projecte de la peatonalització s'ha de replantejar per convertir la primer línia en un espai realment destinat a les persones.

A continuació pots veure les al·legacions al projecte completes, apretant "segueix":

AL·LEGACIONS

  1. El projecte, en la «1,7 Normativa urbanística» fa referència a que el Pla General de Pollença indica que la Carretera de 1ª línia, de la rodona del carrer Joan XXIII a Llenaire s'ha de peatonalitzar. Aquesta personalització s'ha de fer compatible amb la ordenació i sortida dels actuals vials perpendiculars al mar.

  2. Això no significa que en la primera línia hi hagi d'haver circulació de vehicles i molt manco en un vial asfaltat i amb cordó per aparcament de vehicles. De fet les zones de Protecció y Reforma en la que s'emmarca aquest projecte, PYR-8, preveu la constitució del vial de segona línia per tal d'assegurar aquesta compatibilitat de circulacions, no deixar la peatonalització a mitges per resoldre aquest aspecte. Per dur a terme la peatonalització prevista el el Pla General cal garantir la continuïtat viària del carrer Roure, i connectar-lo amb el Carrer de La Galera, tal i com preveia el Pla General, amb les corresponents reserves zones d'aparcaments.

  3. No es pot argumentar que el projecte avança en la línia de la peatonalització, malgrat no sigui de peatonalització total. El règim aplicable a les obres en aquesta avinguda no és equiparable a les obres en un edifici existent no adaptat a la ordenació (norma 16), sinó que ens trobam amb una intervenció en vials públics, fet que exigeix de l'administració la màxima empenta per desenvolupar les previsions del PGOU. El present projecte ho és d'intervenció integral en la via, afectant a la totalitat de la secció entre les parcel·les privades i la platja -especialment constatable en els plànols de seccions tipus previstes-. Per tant no es tracta d'una simple remodelació o reforma d'allò existent, sinó que té caràcter d'intervenció total que ha de complir amb les previsions del planejament. El planejament, en aquest cas, és molt clar en el sentit de manifestar que aquest ha de ser un vial exclusivament per a vianants. Si una intervenció d'aquest abast no s'adapta al planejament, cal demanar-se quin abast hauria de tenir la intervenció per sí haver-ho de fer.

  4. La memòria del projecte exposa que «Ateses les preexistències normatives, el present projecte recull el mandat del PGOU i estableix una semipeatonalització de la via, per fer-ho compatible amb els vials perpendiculars al mar i possibilitant l’accés als edificis residencials i hotelers de la 1ª línea, amb un objectiu fonamental, que és el d’eliminar el flux continu de vehicles amb els dos sentits i al llarg de tota la 1ª línia, disposant una circulació trencada i amb un sol sentit per accedir exclusivament a les edificacions de 1ª línia i als aparcaments dels usuaris de la platja.». El mandat del PGOU és de peatonalització total, com hem explicat abans, i la compatibilitat que s'esmenta no pot consistir simplement en reduir un carril, sinó les mesures d'obertura de vials i aparcaments en segona línia ja previstes al propi PGOU, i en tot cas l'accés restringit als edificis situats a la primera línia, però no un accés generalitzat com el que preveu el projecte i del que no es veu el «trencament de la circulació» per enlloc.

  5. A més s'ha de considerar que la via de circumval·lació del Port de Pollença, amb tots els seus carrils i zones d'aparcament, es va justificar per poder escometre la peatonalització de la primera línia tal i com el PGOU la preveia «Vial peatonal» i no «semipeatonal» o «de un sol sentit de circulació».

  6. S'ha previst un vial per a bicicletes separat del de cotxes només per uns «botons» metàl·lics posats damunt l'asfalt. Aquest tipus de separacions seria apta en una superfície manco adient per cotxes, en un entorn més peatonal, allà on la presència de vehicles a motor fos esporàdica, però no en aquest cas, allà on es manté un vial per a cotxes, motos, autobusos i sense elements de reducció de la velocitat, ja que tampoc no hi ha passos de vianants elevats. La separació entre el vial de bicicletes i el rodat hauria de ser més clara tant pel que fa al material del paviment com al nivell dels carrils.

  7. A més al costat oposat al carril bici existeixen aparcaments en bateria. Cal imaginar com a molt probable la sortida d'un cotxe aparcat obstruint de sobte la trajectòria d'un vehicle que circuli pel carril, i que per evitar la col·lisió envaeixi el carril bici, amb el conseqüent perill pels ciclistes.

  8. Tampoc l'amplada del carril de circulació és suficient per poder accedir a les places d'aparcament en bateria, ja que amb una amplada de 3m el radi de gir impedeix aparcar a una plaça de dimensions convencionals (en el millor dels casos 2,80m-veure PGOU Norma 84-), i això suposa que s'envairà el carril bici també amb el conseqüent perill pels ciclistes.

  9. A més resulta que el Pla de Mobilitat respecte de la peatonalització, encarregat i pagat per l'Ajuntament, no s'avé amb la previsió de trànsit que fa aquest projecte, fet pel que podem concloure que els fluxos circulatoris i les dinàmiques d'aparcament no han estat prou estudiades, i amb el que s'ha exposat als punts anteriors, pot ser causa de problemes circulatoris i de seguretat.

  10. Per tot l'exposat consideram que el projecte ha de contenir les indicacions del Pla General (si aquest no es modifica abans) i no pot incloure la circulació i aparcament tal i com està plantejada.

Veure la instància d'al·legacions


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10334

Latest Images

Trending Articles