Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10345

Reciclem Llucmajor

0
0

A Llucmajor, tot i la crisis, la generació de residus no ha deixat d’augmentar als darrers anys. Aquest increment en la producció dels residus municipals ha esdevingut un dels problemes més greus amb que s’enfronta el nostre municipi.

Ja ho varem patir fa un mesos amb la recollida de fems, on l'Ajuntament de Llucmajor va demostrar la seva mala gestió, mostrant-se incapaç de preveure i donar solució a la sortida d'EMAYA. Tema, per cert, tancat en fals i que en qualsevol moment se podria tornar a reactivar, ja que la resolució del contracte està a l'espera de sentència i el servei actual el realitza FCC sense cap acord contractual que els lligui amb l'Ajuntament.

Mala gestió que torna a demostrar amb les dades de recollida selectiva al municipi. Dades que situen al municipi de Llucmajor a la coa del municipis de Mallorca en taxes de reciclatge per habitant. Hem de reflexionar sobre que està fallant al nostre municipi referent al servei de recollida selectiva, amb un sistema de gestió de residus on s’aboquen centenars de milers d'euros de doblers públic però que amb dades a la mà es demostra com un fracàs absolut.

Les dades

Al municipi de Llucmajor es van produir el passat 2013, al voltant de 21.000 tones de residus domèstics, dels quals només 350t de paper, 350t de vidre i 150t d'envasos se varen recollir de forma selectiva, és a dir, se separen i recuperen 850 tones d'un total de 21.000 (4,1%).
Se calcula que a l'interior de la bossa de fems de qualsevol ciutadà trobaríem que més del 70% dels residus que generem se poden reutilitzar, reciclar o compostar sense problemes, i que per tant mai haurien d’arribar a un abocador o incineradora.

Recordar que tot allò que no se reutilitza, recicla o composta és dipositat als contenidors de residus ordinaris i transportats a l’abocador de Son Reus on són incinerats, la qual cosa suposa una enorme pèrdua tan des d'un punt de vista econòmic com mediambiental.

 

Paper

La quantitat de paper reciclat al nostre municipi no ha aturat de baixar els darrers anys, de les 553,86 tones recuperades al 2010, a les 341,34 tones del 2013 (Una baixada del 38%). Si repartim aquesta quantitat entre el habitants del municipi, ens situam en 9,16 kg per habitants, a anys llum de St. Llorenç (106,27), Calvià (45,65) o Manacor (31,25), de fet no arribam ni 1/3 de la mitjana insular situada en 28,53 kg/hab per any. És per demés dir que aquestes dades ens situa al darrer lloc entre el municipis mallorquins.

Envasos

No és molt diferent la situació del reciclatge d'envasos. La quantitat de envasos reciclats tampoc ha aturat de baixar els darrers anys, de les 161,10 tones recuperades al 2010, a les 135,22 tones del 2013( -16%). Si repartim aquesta quantitat entre el habitants del municipi, ens situam en 3,63 kg per habitants, quantitat ridícula devora Muro (57,13) o d'entre els municipis més grans, Calvià (19,08), de fet no arribam ni 1/4 de la mitjana insular situada en 13,65 kg/hab per any. Un pic més, aquestes dades els ens situa al darrer lloc entre el municipis mallorquins.

Vidre

Tampoc hi ha gaire diferències amb el vidre. La quantitat de vidre reciclat a passat de les 372,15 tones recuperades al 2012, a les 345,60 tones del 2013(-7%). Si repartim aquesta quantitat entre el habitants del municipi, ens situam en 9,28 kg per habitants, vuit vegades menys que Capdepera (77,03) o una sisena part de Calvià (56,89), i molt enfora de la mitjana insular situada en 23,09 kg/hab per any. Sense sorpreses, aquestes dades ens situa al darrer lloc dels municipis mallorquins.

A moltes bandes, a més, se recull una quarta fracció, la fracció orgànica de recollida municipal (FOAM). De la qual no podem donar dades de Llucmajor, ja que el nostre municipi ni s'ha plantejat donar aquest servei.


Font d'ingressos

No només hi ha raons mediambientals. Cada tona que se du a incinerar té un cost de 131,5€, per aquesta raó cada tona que reciclam ens estalviam per un costat el cost d'incineració i a més una petita compensació, uns 40-50 €, depèn de la fracció, per tona convenientment seleccionada. Tot això fa que el reciclatge suposi un estalvi important. Hem calculat que si a Llucmajor aconseguíssim unes ràtios de reciclatge similars a la mitjana insular ens podríem estalviar uns 400.000 cada any. Raó que hauria d'acabar de convèncer a aquells que no els hi basta els motius mediambientals. El reciclatge lluny de ser un cost o una carrega suposa una inversió interessant i una gens menyspreable font d'ingressos.


Amb aquestes dades econòmiques i sumades als elevats costos ambientals que suposen, ens obliguen a pensar que possiblement cal fer un pas endavant i replantejar-nos l’actual model. La sostenibilitat i la cura del medi ambient són un compromís ineludible que al nostre parer requereix necessàriament superar el model actual.

 


La nostra proposta

 

El nostre municipi requereix un servei adaptat a les característiques que el conformen i per aquest motiu el nou servei que vos proposam es basaria en la recollida mixta. És a dir, en uns nuclis mitjançant recollida porta per porta i en altres mitjançant recollida en contenidors. La quantitat de contenidors de recollida selectiva s'haurien d'augmentar significativament per aproximar i facilitar el més possible al ciutadà el punt de recollida selectiva. Aquest canvi en la recollida implica molta feina a fer i convé anar-la implantant nucli per nucli i amb el temps suficient per a què totes les parts implicades puguin anar fent el canvi de manera progressiva per a què d’aquesta manera el resultats siguin totalment positius. Però aquest canvi l'hem de començar ja!

La correcta implantació del porta per porta requereix d’una ferma voluntat política i un sòlid plantejament tècnic, que mostrin a la ciutadania, de forma veraç, transparent i sense prejudicis, els avantatges d’aquesta opció de recollida. Quan les implantacions s’efectuen de forma correcta, els bons resultats s’assoleixen ràpidament i la percepció social en general, tot i possibles reticències inicials ,que sempre n’hi ha, acaba sent molt positiva.


Hi ha alternativa

Aquesta és la nostra forma d'entendre la política, una forma que va més enllà de la denuncia d'allò que no ens agrada o no funciona. Nosaltres creim en una oposició de proposta, de feina i de crear una alternativa real a aquest quart de segle de malgovern popular a Llucmajor.
Seguirem fent feina per aconseguir-ho al 2015.


Jaume Tomàs i Miquel Serra- Regidors del PSM-LlucmajorViewing all articles
Browse latest Browse all 10345

Latest Images