Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10341

Festival, carrer Bot,subvencions..

0
0

Avui resumim l'acta de la Junta de Govern del 7 d'octubre. És lamentable que l'Ajuntament i els partits que hi ha a la Junta de Govern; PP, PI i UMP no publiquen absolutament res de les Juntes de govern, on entre altres coses els ciutadans poden trobar una relació de factures per comprovar com es gasten els seus doblers. A Alternativa donam informació mentre tots pagam la propaganda de PP&PI.

A la nostra pàgina web trobareu les actes de les Juntes.

A  l'enllaç poddeu consultar la Junta de govern del 7 d'octubre de 2014

- Entre les factures destaca la del subministrament de 650 cadires i 80 plegables del Festival per un import de 71.3383,95 euros a FIGUERAS INTERNATIONAL SEATING, SL.

Aprofitam per recordar al regidor responsable, en Martí Roca, que a dia d'avui no s'ha fet cap reunió ni per valorar el Festival del 2014 ni per parlar del Festival del 2015. Tenint en compte que el proper Festival l'haurà de gestionar un nou equip de govern que surti de les eleccions de maig seria més desitjable que mai parlar i consensuar les decisions sobre el mateix.

- Adjudicació, si procedeix, del contracte administratiu de serveis per a la redacció del projecte de Renovació de les infraestructures del carrer Bot del Port de Pollença

Un projecte que segon el batle "els Serveis Tècnics Municipals no poden realitzar motivat especialment per la redacció d’altres projectes tècnics i control de les obres actuals. 

 S’han sol·licitat tres ofertes/propostes:

-Antoni Bisbal Palou per import de 14.520 euros.

-Alfonso Martín Pascual per import de 12.100 euros.

-Inti Energia S.L. per import de 15.100 euros.

S'ha triat l’oferta més avantatjosa és la presentada per Alfonso Martín Pascual per import de 12.100 euros (IVA inclòs).

Fa temps que s'hauria d'haver realitzatla unitat d'execució de l'hotel Pollença Park que significa la dotació de serveis i millora dels carrers del Bot i carrer Roure. Fa temps que denunciam l'estat del carrer Bot, un carrer pel que milers de turistes accedeixen a la platja i que no té voreres. A més a més aquests dos carrers són fonamentals al projecte de semipeatonització.

- Adjudicació, si procedeix, del contracte administratiu de subministrament per l’adquisició de nou mobiliari al Casal Ca’n Llobera; prestatges per a llibres, per a l’arxiu, taules i cadires per als usuaris i per al bibliotecari.  

Vist que s’han sol·licitat  tres ofertes/propostes :

-De Batabat, per import de 22.184 euros. IVA exclòs

-José Palmer Lesende , per import de 19.585,10 euros IVA exclòs.

-Balear d’Oficines 2006 S.L. per import de 17.481,40 euros. IVA exclòs.

S'adjudica a l’oferta més avantatjosa és la presentada per “Balear d’Oficines 2006 S.L.” per import de 17.481,40 euros (IVA exclòs). 21.152,49 €. (IVA INCLÓS)

- Concessió de subvencions nominatives de 1000 euros a: Associació Camerata Pollencina. Associació Grup Coral 7/17. Fundació Rotger Villalonga. Associació Racó de Tramuntana. Associació U Camp de l’Oca. Associació Aires de la Cala. Associació Cor de Pollença.  Associació Xeremiers Orats i Fundació Dionis Bennàssar.

Aprovat l'expedient per a la contractació de les obres “Millora de les instal·lacions de l’aparcament soterrat Ca les Munnares”, del plec de clàusules administratives particulars que haurà de regir el contracte i de la convocatòria, simultània, de la licitació

Les millores consisten fonamentalment en la renovació de les instal·lacions avariades de dit aparcament per assegurar el correcte funcionament d’aquestes i la inclusió de noves instal·lacions per a complir amb les normatives actuals, sobretot pel que fa en matèria contra incendis i d’electricitat.  Es va autoritzar la despesa de 440.686,50 € del Pressupost General municipal de 2014. 

- Es va aprovar la convocatòria extraordinària per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a les associacions o entitats de caire social

L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada dia 24 de juliol de 2014, va aprovar les bases i la convocatòria (BOIB núm. 105 de data 05.08.14) per concedir subvencions a les associacions de caire social davant la necessitat de fomentar, impulsar i incentivar l’organització i desenvolupament d’activitats i programes en matèria de serveis socials i de fomentar el teixit associatiu del municipi. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds (23.08.14) tan sols s’han presentat tres associacions (ABAIMAR, AFAMA i Fundació CORS OBERTS) resultant procedent l’aprovació d’una  convocatòria extraordinària que ajudarà a les associacions o entitats de caire social sense ànim de lucre, registrades i amb seu o representació a Pollença, a desenvolupar la seva activitat i demés programes, tot tenint en compte el romanent de crèdit existent a l’aplicació pressupostària inicialment destinada.

 


Demàdivendres 23 de gener a les 20:00 h presentarem a Can Llobera el llibre col·lectiu "Manifest contra el desencís. Vint-i-quatre propostes per construir un futur millor per a les Illes Balear" d'Edicions Documenta Balear. A la presentació contarem amb els coordinadors i prologuistes del llibre; en Joan Pau Jordà i Jaume Mesquida, a més de dues de les persones que han participat al llibre; en Joaquín Valdivieso i en Pepe García

 

 


 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10341

Latest Images