Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10339

Utilització barroera dels impostos

0
0
Continuam parlant de les rebaixes aprovades al ple d'octubre per l'equip de govern PP&Pi amb el suport d'UMP. El nostre grup va votar en contra de totes les modificacions excepte de la del ICO. Anteriors articles:

1.Visualitzam l'alta pressió fiscal que patim a Pollença

2.A la coa en despeses socials

3. Modificació de l'IBI, famílies nombroses i víctimes de violència de gènere. 

Els impostos són una eina per redistribuir la renda i garantir serveis públics, no per ser utiltizats de forma barroera i electoralista. Qualsevol modificació d’impostos i taxes que no passi per la progressivitat en funció de la renda, és a dir que qui menys té pagui menys i viceversa, no és una mesura social. Les baixades universals d’impostos són pròpies de les polítiques neoliberals i posen en perill les polítiques públiques que serveixen per a protegir els més dèbils. Si volem evitar que més famílies se situïn en la marginació i en la pobresa hem d’ajudar directament a les famílies que hi estan apunt de caure.

En referència a l'aprovat al ple:

L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALORS DEL TERRENYS DE NATURALESA URBANA. (PLUSVALUES)

Fins ara:

a) 50 % de la quota de l’impost, en el tram fins a 240.000,00 € de valor cadastral de la totalitat dels terrenys transmesos dins el Municipi, en un sol acte.

b) 25 % de la quota de l’impost, en el tram des de 240.000,01 € fins 400.000,00 € de valor cadastral de la totalitat dels terrenys transmesos dins el Municipi, un sol acte.

La proposta aprovada

a) 95 % de la quota de l’impost, en el tram fins a 90.000 € de valor cadastral de la totalitat dels terrenys transmesos dins el Municipi, en un sol acte.

b) 70 % de la quota de l’impost, en el tram des de 90.000,01 € fins 180.000 € de valor cadastral de la totalitat dels terrenys transmesos dins el Municipi, un sol acte.

c) 60 % de la quota de l’impost, en el tram des de 180.000,01 € fins 400.000 € de valor cadastral de la totalitat dels terrenys transmesos dins el Municipi, un sol acte.

Vam consultar amb l'interventor si era possible afegir a la proposta de que al manco s'hagi tingut la titularitat de l'immoble al manco cinc anys (per no bonificar especuladors) i si es podia tenir en compte les rendes i patrimoni dels beneficiats. Ens va dir que per llei no es contemplaven cap de les nostres dues propostes i és que les marcs legals que s'han fet en referència als impostos és clar que no beneficien que siguin redistribuidors de riquesa.

L´ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.

La proposta aprovada:

2. Gaudiran d’una bonificació subjectiva del 25%

d)Els subjectes passius víctimes de violència de gènere, essent necessari que concurreixi els següents requisits

-Trobar-se en situació d’atur amb una durada superior a 6 mesos

-Reconeixement de la violència mitjançant sentència ferma dictada en els últims 5 anys.

e) Els subjectes passius de l’article 3 apartat b) que acreditin que en la finca del terme municipal beneficiària dels serveis del número 1.b) de l’article 2 hi hagi empadronat almenys un minusvàlid amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%

Per tal d'obtenir aquesta bonificació, la persona interessada haurà d’aportar el certificat de la minusvalidesa atorgat per l’òrgan competent i certificat d’empadronament.

Aquesta bonificació s’aplicarà sempre que es mantinguin aquestes circumstàncies a la data de meritació de la taxa.

Per poder gaudir d’aquesta bonificació,els interessats han de demanar-ne la concessió abans de finalitzar el període de pagament voluntari del padró cobrador.

Com ja us vam comentar a la proposta de l'IBI; a la comissió informativa vam demanar si havia qualque víctima de gènere a Pollença que complís aquests requisits, no havia ni una. Tant al ple (en dues ocasions) com a la tertúlia a la ràdio vam demanar a l'equip de govern que mesures havien pres en referència a les víctimes de gènere al llarg de la legislatura, no van contestar perquè evidentment no han fet res.

L´ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES. (ICO)

La primera modificació proposada ve imposada per la nova Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç.

Actualment

1. Constitueix el fet imposable de l’impost la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi l’obtenció de la corresponent llicència d’obra urbanística, s’hagi obtingut o no aquesta llicència, sempre que la seva expedició correspongui a aquest municipi.

Modificació aprovada:

1.Constitueix el fet imposable de l’impost la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi l’obtenció de la corresponent llicència d’obra o urbanística, s’hagi obtingut o no aquesta llicència, o per la qual s’exigeixi la presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que la seva expedició o l’activitat de control correspongui a aquest municipi.

Per altra part

Es modifica l’article 4 apartat 2 pel que fa a les bonificacions a construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin les condicions d’accés i d’habilitat dels discapacitats, passant d’una bonificiació del 50% al 75%

En aquest cas vam votar a favor ja que la primera modificació és una adaptació a la llei i la segona va en la línia que sempre hem defensat a Alternativa d'eliminar barreres arquitectòniques. No obstant vam tornar a recordar a l'equip de govern que hi ha un acord del ple aprovat i encara incomplita (com tant altres de fer un pla d'eliminació de barreres arquitectòniques.

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

La modificació aprovada va ser la següent

Potència i classe de vehicle

COEFICIENT

QUOTA

A) Turismes:

 

 

De menys de 8 cavalls fiscals

1,5

18,93 €

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals

1,5

51,12 €

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals

1,6

115,10 €

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals

2,00

179,22 €

De més de 20 cavalls fiscals

2,00

224,00 €

B) Autobusos:

 

 

De menys de 21 places

1,85

154,11 €

De 21 a 50 places

1,85

219,48 €

De més de 50 places

1,85

274,36 €

C) Camions:

 

 

De menys de 1.000 kg. de càrrega útil

1,85

78,22 €

De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil

1,85

154,11 €

De més de 2.999 a 9.999 kg. de càrrega útil

1,85

219,48 €

De més de 9.999 kg.de càrrega útil

1,85

274,36 €

D) Tractors:

 

 

De menys de 16 cavalls fiscals

1,85

32,69 €

De 16 a 25 cavalls fiscals

1,85

51,37 €

De més de 25 cavalls fiscals

1,85

154,11 €

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica

De més de 750 fins a 1.000 kg. de càrrega útil

1,85

32,69 €

De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil

1,85

51,37 €

De més de 2.999 kg. de càrrega útil

1,85

154,11 €

F) Altres vehicles:

 

 

Ciclomotors

 

1,75

7.74 €

Motocicletes fins a 125 c.c.

1.75

7.74

Motocicletes de més de 125 fins a 250 c.c.

1,75

13,25 €

Motocicletes de més de 250 fins a 500 c.c.

1,90

28,79 €

Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 c.c.

2,00

60,58 €

Motocicletes de més de 1.000 c.c.

2,00

121,16 €

Consideram que en cap cas s'ha reduir aquest impost als vehícles de gran cilindrada. Cal dir que al llarg de tota la legislatura el PP primer amb la Lliga i ara amb el PI ha fet una política de mobilitat penosa; no han fet res per millorar el transport públic ni per facilitar la mobilitat en bicicleta o a peu... Temes als que podien haver invertit una part de la doblerada que va costar l'aparcament del pavelló de Pollença .

 

Dimecres 3 al mercat d'el Moll podeu venir a signar a la tauleta que posarem, per a la Iniciativa Legislativa Popular del GOB en defensa del territori. 


 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10339

Latest Images