Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10399

La cuyna mallorquina : colecció de receptes (1897)

0
0

Manera de servir un dinar

En la taula hey haurá platillos per fer gana tals com els siguents: Ravenets, tàperes , olives, envinagrat , tayades de sobressada, fonoy marí en conserva, pebres, etc. etc.

Se treu en primer lloch un puré. Després una sopa forta de bon brou. Després el bollit de carn y de verdures . Al entretant se serveix bon vi de past del corrent.

Después se treuen varies castes d'aguiats ab salses y á lo últim els rostits , ab enciams cruhus.

Y á continuació venen les fruytes.

Després de les fruytes els plats dolsos y s' ensatan els vins generosos.

Els jelats es lo derrer y quant ja está acabat el dinar se treu el café y els licors sian els que sian, y xigarros p' els que sian fumadors.

Este libro de cocina mallorquina se titula La cuyna mallorquina : colecció de receptes de cok que publica un aficionat á menjar per viure. Es de 1897 y fue publicado por la Imp. d´en Bartomeu Reus de Felanitx. El ejemplar digitalizado es de la 2ª edición "amb el llibre complet del licorista y del cafeté". Tiene 148 páginas. No indica el nombre del autor.

cuina

Cuatre mots de la veritat

Encara que jo sia pajés y nat á Biniarroy que es el llogueret mes elevat de Mallorca y per lo mateix el mes prop del cel, no per axò deix de coneixe que he estat de terra y hé terretjat. Cuant era jove, per veure si perdria el pel rucá , y m'emprimería una mica, vaitx aná á Ciutat,, me vaitx posá á serví á una casa de cavaller, y cuant milló me trobava y mes á gust me contemplava dins aquella gran cuyna que hi havia, vaitx caure quinto; y cuant en el corté veren que no era bò per rés me feren ranxé . Sense sortí de la cuyna del corté vaitx fé carrera perqué vaitx arribá á esser cabo primer de ranxers y encarregat de la minestra. Presa sa llecencia absoluta me vaitx casá amb una atlota cuynera, binisalemera, per més senyes, qu'era tota una dona per una casa. Estava amb una senyora molt entesa que 1'estimava com si fos la nineta del seus uys y li fé ensenyar de lletjir, escriurer, les quatre comptes, fer calsa, cosir, y sobre tot el fer totes les feynes d' una casa desde la de renta r y fer una bugada bona y blanca com la.tèfa de la neu, fins la de cuynar, aguiar un porch y sebre fer tota casta de pastes, conserves y licors.

No tenguerem infants y ella ab el temps se pogué colocá de majordoma á ca un senyó canonje de qui fa fé, mentres que jo feya de cuyné á una fonda molt acreditada.

Tots dos teníam bona colocació, bon salari y sa teca franca; y ja ho creen que poguérem arreplegá més dobbles de vint que no volíam. A n' els pochs anys, cansats de passà pena y ab so ronyó més clos que el d' una anyella de cordeta, volguérem viure á canostra ab tota llibertat y donarmos vida de princeps. Desde aquest día comensá á desacreditarse la fonda ahont jo estava, y á anar cop-piu el senyor canonje que sa meua dona servía, y dins un any la fonda fé uy, el canonje fonch mort y les dues cases s' hagueren acabat para sempre.

Tots dos tenguerem un gran sentiment d' aquest a desgracia ocasionada á dues families per volé noltros está bé dins canostra, fins á n' el punt de no tení sa conciencia del tot tranquila y de confesarmos d' aquesta determinació.

El vicari mos tranquilisá, y mos aconseyá que per acabar d' estar tranquils publicassem en forma de receptes tot cuant sabíam per menar una casa com un pern de rellotje, y per conseguir que les senyores y dones de caseua, que per economía donen cualque passada p' el rebost y posan els seus ulls demunt els fogons, pugan fé anà sa casa dreta com un fus, viurer lo més bé posible dins aquesta vall de llàgrimes, y fer ab les seues precioses mans la delicia de sos marits y de sos infants y fins y tot la de les seues amigas de fora casa.

Aquest llibre es el cumpliment d' aquell acertat consey, y esper que vosaltres, esposes ditxoses, 1'aceptareu ab gust per poder viure llargament sobre la terra juntament ab la barquera d' infants que Deu vos haja donat.

Ara, comensem ab nom de Déu.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10399

Latest Images

Trending Articles