Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10527

Serà l'equip de govern capaç de complir les mocions aprovades al ple?

0
0

 Resultat i primera valoració del ple. Es va aprovar la nostra moció per realitzar les gestions necessàries per contractar progressivament en els edificis o instal·lacions municipals el subministrament d’electricitat 100% renovable. Amb els vots a favor d'Alternativa, PSIB, UMP i MES I abstenció de PP i PI. Hauriam d'estar contents però les paraules i les abstencions de l'equip de govern PP&PI ens fan ser pessimistes amb el compliment d'aquesta moció. Igual ens passa amb la moció per a la millora de les infraestructures de la Cala Sant Vicenç, a la que l'équip de govern va votar a favor però es van mostrar molt escèptics. El no compliment de mocions per part de PP&PI per uan mescla de falta de capacitat i voluntat política suposa una degradació total de la democràcia.

  Avui a les 20 h us esperam a la projecció de  "Mort accidental d'un inmigrant. El cas Alpha Pam" a la Plaça Vella de Pollença En cas de mal temps la projecció es faria a la sala polivalent del Centre Cultural. Acabada la projecció hi haurà un col·loqui, ja tenim confirmada la presència d'un dels codirectors de la pel·lícula, Pedro de Echave i d'en en Kalidou Gaye,principal protagonista del documental amic de Alpha Pam.   

 

 

1.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 874 de 4 de setembre de 2014 d’ampliació del tràmit d’informació pública i de consultes de l’expedient relatiu a l’aprovació inicial de la Revisió del Pla General Municipal d'Ordenació (PGOU) i Adaptació al Pla Territorial Insular de Mallorca (PTM) (Expedient núm. 5771). Aprovada per unanimitat

A l'enllaç teniu tota la informació ; Exposició pública PGOU/PTM. Podeu presentar al·legacions fins dia 29 d'octubre. Tots els grups polítics amb representació municipal hem acordat allargar un mes el període d'exposició pública perquè els ciutadans i els professionals interessats puguin presentar al·legacions. Si voleu ens podeu fer arribar les vostres al·legacions com ja han fet alguns ciutadans, les estudiarem i en cas d'estar d'acord amb les mateixes les presentarem com grup municipal.Podeu escoltar a Ràdio Pollença els dos col·loquis informatius que es van fer al  Club Pollença –sobre l’Adaptació:

- Medi Ambient.

- Urbanisme

2.- Aprovació definitiva, si procedeix, del Compte General corresponent a l'exercici econòmic de 2013. Aprovats amb els vots de PP, PI i UMP i abstenció d'Alternativa, PSOE i MES.

A l'enllaç teniu l'informe d'intervenció. Vam demaanr al batle i regidor d'hisenda explicacions sobre l’increment desmesurat de l’import pendent de cobrament d’exercicis tancats, els quals a data 31 de desembre de 2012 eren de 5.563.063,06 € i al final de l’exercici 2013 de 6.471.878,98 €, motivat especialment perquè dels pendents de cobro de l’exercici 2012 que eren de 4.272.300,75 € només s’han cobrat 2.649.493,10 €, és a dir, un 80 % del total recaptat d’exercicis tancats.Per tant, i a la vista de l’anterior es pot deduir que els imports del pendent de cobrament no reflecteixen la realitat. També vam demanar si es pensa fer l'estudi detallat que demana intervenció necessari fer un estudi detallat d´aquests pendents per poder procedir a donar de  baixa  tot el que pertoqui i així depurar el seu saldo?

El regidor d'hisenda va respondre que  pensa que es tracta de doblers pendents d'altres administracions. El batle comenta com l'Ajuntament de forma històrica no incloia partides en la categoria de dubtós pagament que resta al pressupost. L'interventor va  explicar que a caixa no havia doblers quan teòricament el romanent de tresoreria era millonari. Ara el romanent de tresoreria reflexa el que realment hi ha a caixa.

3.- Aprovació inicial, si procedeix, de modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit  i crèdit extraordinari (Expedient núm. 14/2014/INT)Aprovada amb els vots a favor de PP, PI i UMP, abstenció de PSOE i MES i els nostres dos vots en contra. El pressupost del 2014 ha estat el primer en aprovar-se sense aceptar cap al·legació dels grups de l'oposició ni cercar cap tipus d'acord .

Vista la necessitat de realitzar les següents despeses, les quals no estan previstes en el Pressupost de l’exercici 2014 l'equip de govern proposa fer ús del superàvit pressupostari per les següents obres:

Obres Aparcament Port: 20.000. Obres Ca les Munnares: 245.000. Enllumenat Públic: 50.000Renovació i Millora infr. Urb. C/Bot-C/Roure Port:680.000 .Instal•lació de climatizacions de les Habitacions de la Residència: 35.000TOTAL    1.030.000 euros

 Evidentment igual que a tota la tramitació del pressupost del 2014 no ha hagut cap tipus de consulta, informació o consens previ amb l'oposició.Al darrer ple ordinari de maig van rebutjades les nostres al·legacions al pressupost del 2014 (article consens zero)que es va aprovar amb els vots a favor de PP, Lliga, CiU i UMP i  per primera vegada a aquesta legislatura amb els vots en contra de tots els partits de l'oposició; Alternativa, PSOE, PSM i Esquerra. Al 2012 els pressupost s'havien aprovat amb les abstencions d’Alternativa, PSOE,CiU, UMP i Esquerra i vot en contra del PSM. I al 2013 amb les abstencions d'Alterantiva,PSOE,PSM, i No Adscrits.

Mentre que al 2012 i al 2013 s'havien acceptat  algunes de les al·legacions dels grups de l'oposició, al 2014 la nova majoria de PP&PI no ha volgut saber res de les al·legacions presentades pels grups de l'oposició. Encara que parlin de diàleg i consense la realitat és que la idea de consens de la dreta quan té majoria absoluta és zero.

 

4.- Aprovació, si procedeix, de reconeixement extrajudicial de crèdit (Expedient núm. 5/2014/INT)Aprovada amb els vots a favor de PP, PI i UMP i abstenció d'Alternativa, PSOE i MES.

Factures relatives a la prestació de serveis,subministraments de bens corresponents als exercicis 2013 els quals no disposaven en el corresponent exercici de crèdit suficient o bé els justificants de les despeses han estat presentats o conformats en l’exercici en curs essent impossible la seva imputació pressupostària a l’exercici d’origen. 2429,11 euros en total

5.- Dació de compte de resolucions adoptades per la Batlia contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció i resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos. No es vota.

Vam fer tota una sèrie de preguntes sobre aquestes anomalies i algunes se van respondre, l'explicarem a un article.

Les resolucions del batlia anòmales i irregulars i amb objeccions per part d'intervenció és un tema que mereix un article apart. Són 67 pàgines amb algunes contractacions, hores extres de més i pagaments irregulars que fa temps que denunciam des d'Alternativa i de les que demanarem explicacions al ple.

Respecte a les anomalies en matèria d'ingressos (24 fulls) que fan referència a un reintegrament de la Banda de Música  que no té conveni amb l'Ajuntament. La principal anomalia és un viatge a París en novembre de 2013 per un import total de 23.035.10 euros que no es considera subvencionable. Segon la Banda el viatge va ser autoritzat per l'anterior regidora, na Malena Estrany, i segon aquesta ella no va autoritzar aquest viatge que es va fer 10 mesos després d'haver deixat l'equip de govern.

6.- Aprovació inicial, si procedeix, si escau, de la modificació de la plantilla orgànica de l’annex de Personal del Pressupost General 2014 relativa al lloc de treball d’administratiu centre sanitari Port de Pollença. Aprovada amb els vots a favor de PP, PI i UMP, abstenció d'Alternativa i PSIB i vot en contra de MES.

Un tema surrealista, un més d'aquest Ajuntament que ha pagat durant anys personal laboral d'altra administració, a pesar d'haver finalitzat el conveni fa anys.  Des de la construcció del centre sanitari al Port de Pollença l'Ajuntament paga una treballadora  ue ocupa el lloc d'administratiu al Centre. El conveni amb la Conselleria de Salut era de 10 anys o sigui fa 8 anys que va finalitzar ( no està de més recordar que el batle en aquell moment era el mateix que ara). Ara aquesta treballadora passa a l'àrea d'esports. El problema és que al seu moment va ser contractada sense complir la llei de contractacions públiques i  en aquest moment no podem fer contractacions gràcies al govern del PP. Situació que a l'igual que altres similars a l'Ajuntament s'han de regularitzar quan es puguin fer contractacions.

En aquest moment l'Ajuntament no pot fer noves contractacions gràcies al PP i no enviarem a una persona a l'atur quan no podem cobrir la seva plaça. Una vegada que l'Ajuntament pugui contractar pensam que totes les contractacions que s'han fet d'aquest tipus d'han de regularitzar. 

7.- Aprovació, si procedeix, de l’inici de l’expedient per a l’adaptació dels estatuts socials de l’empresa municipal EMSER 2002 SLU per a que sigui mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Pollença. Aprovada amb els vots a favor de PP, PI, PSIB,UMP i MES i la nostra abstenció. Es tracta d'un acord inicial i una vegada feta la memòria tornará al ple, consideram que des de juliol del 2012 ha hagut temps més que suficient per renovar els estatuts d'EMSER totalment com hem demanat en múltiples ocasions.

Aquesta legislatura hem demanat una i altra vegada la necessitat d'actualitzar els estatuts d'EMSER(veure el darrer article sobre aquest tema). Al Consell d'administració d'EMSER de juliol de 2012 el batle va dir que ja hi havia un esborrany per fer uns nous estatuts. Aquest esborrany s'ha aturat com l'informe de l'auditoria, l'ordenança d'ocupació de la via pública, el plec de condicions per a la contractació del tècnic de medi ambient...

Ara es posa un pegat més als estatuts obligat per la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local que obliga  a configurar l'empresa municipal com un mitjà propi i ampliar els seu objecte social  a serveis que ja ve executant com el servei de subministrament d'aigua potable a domicili i recollida de residus.

8.- Nomenament de representant municipal en òrgans col·legiats (CEMP i consells escolars). Aprovat per unanimitat

La regidora d'educació Marilena Capllonch passa a ser vocal titular i Martí Roca suplent i Margalida Capllonch i Teresa Ferré substitueixen a Malena i Tomeu Fuster.

9.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores i de la convocatòria per a la concessió de subvencions per facilitar l’accés a l’esport de competició i realització d’activitats esportives. Aprovada amb els vots a favor de PP, PI, PSIB,UMP i MES i la nostra abstenció.   L'abstenció es deu a que no s´ha inclós l´edat d´esport base fins als 18 anys edat junior o juvenil

Al pressupost del 2014 hi ha 30.000 euros  per a entitats i associacions i 5.000 per a esportistes individuals.

El principal canvi és que a les activitats subvencionables s'ha especificat.

" Tots aquells grans eseveniments esportius i/o competicions esportives puntuals de les quals es pugui participar lliurement sense cap classificació prèvia o que necessitam puntuar o classificar-se no formin part de campionats organitzats per federacions oficials (campionats autonòmics, nacionals o internacionals) com poden ser les grans curses de ultra resistència (Ultra Mont Blanc, UMST, Tital desert, Cavalls de vent, Ironman...) en qualsevol de les seves modalitats, sols puntuarà d'acord amb els criteris de la categoria B (si és local, nacional o internacional) si es queda dins els tres primers llocs de classificació."

10.- Moció presentada pel grup municipal PSOE de rebuig de la modificació de la LOREG per implantar l’elecció directa de batles i batlesses

11.- Moció presentada pels grups municipals IB-Lliga i CiUxP respecte a la modificació de la Llei electoral en quan a les eleccions municipals

S'han retirat les dues mocions per presentar una conjunta per part del PI, Alternativa, PSIB i MES. Aprovada amb els vots a favor de PI, Alternativa, PSIB i MES i vots en contra de PP i UMP.

Que UMP doni suport al PP contra aquesta moció és clarificador, igual que és clarificador que el PP de Pollença no presenti la moció que el PP ha enviat a tots els Ajuntaments en defensa de la seva reforma.

 
12.- Moció presentada pels grups municipals ERAM i PSM-EN per a la millora de les infraestructures de la Cala Sant Vicenç .Aprovada per unanimitat.

Les paraules dels regidors del PP i el PI en referència a aquesta moció i l'experiència amb mocions anteriors també ens fan ser pessimistes respecte al seu compliment.

13.- Moció presentada pel grup municipal A: contractació municipal d’energia elèctrica 100% renovable. Aprovada  amb els vots a favor d'Alternativa, PSIB, UMP i MES I abstenció de PP i PI.

 Moció que ens han passat els companys d'Iniciativa Verds d'Artà ique es va aprovar a aquell municipi. Es tracta derealitzar les gestions necessàries per contractar progressivament en els edificis o instal·lacions municipals el subministrament d’electricitat 100% renovable.

Aquestes gestions són:

1.     L’Ajuntament elaborarà un informe/llistat en el que es reculli l’estat actual dels contractes de subministrament d’electricitat de cada edifici o instal·lació municipal amb comptador propi (CUPS), a fi d’identificar quins edificis poden ser susceptibles de ser contractats en una primera fase per una companyia que ofereixi electricitat 100% renovable en les condicions demandades. L’informe haurà de detallar l’ús de l’edifici, el tipus de contracte, la potencia contractada, el consum anual actual, el número de CUPS, i la companyia contractada. L’informe també recollirà tota la informació necessària sobre empreses comercialitzadores d'electricitat que garanteixen que el seu subministrament només procedeix de fonts 100% renovables, que els tipus de tarifes incentiven l’estalvi energètic i econòmic, i són (socialment i ambientalment responsables)

2.     L’Ajuntament valorarà l’informe anterior i, en funció de les capacitats i ofertes empresarials i les possibilitats de l’Ajuntament, contractarà els serveis d’aquestes empreses per a les dependències municipals seleccionades. En el cas que aquesta contractació suposi una licitació pública, s’inclourà en el plec de condicions el compromís ambiental, social i el fet de que l’energia sigui certificada com a procedent de fonts d’energia renovables al 100%.

3.     L’Ajuntament publicitarà aquest Acord i la voluntat de canvi i el seu desenvolupament, per donar-ho a conèixer a tota la ciutadania i altres administracions i contribuir a la promoció del consum d’electricitat d’origen renovable.

4.     L’Ajuntament estendrà progressivament la experiència en la resta d’edificis i instal·lacions municipals fins a assolir el màxim possible en funció de les seves possibilitats, d'acord amb els compromisos assolits en el passat i amb un horitzó temporal definit.

L’Ajuntament vetllarà per un consum eficient de la energia i per la reducció de les emissions d’efecte hivernacle en la resta d’edificis i instal·lacions municipals.     

14.- Propostes/Mocions d’urgència

Es presenta per urgència un canvi a la pressupost de 3000 per fer un conveni per subvencionar una part del billet de l'EMT a Palma amb les mateixes condicions que l'Ajuntament de Palma té establertes per als seus residents. De moment aquest conveni s'ha pensat pels alumnes de Pollença que estudien a la UIB. Aprovat per unanimitat. 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10527

Latest Images

Trending Articles