Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10485

MÉS per Pollença proposa al Ple de l'Ajuntament un Pla d'infraedtructures i millores per Cala Sant Vicenç.

0
0

S'acompanya de nombroses preguntes sobre problemes concrets amb l'objectiu de capgirar l’estat de deixadesa de Sant Vicenç

 

 

 

Tant els partits polítics, com les Associacions de Veïns i l’Associació Hotelera som ben conscients de les mancances i el dèficit històric en inversions que ha patit Cala Sant Vicenç, per això entenem que ara és l’hora de donar l'impuls que la Cala necessita.

Per això al proper Ple de l'Ajuntament, el dijous dia 25, es debatrà una moció de MÉS per Pollença en la que es proposa que l'Ajuntament el·labori un pla d'actuacions per inversions i milllores al nucli de Cala Sant Vicenç. Aquesta moció sorgeix arran de l'Assemblea Oberta que a MÉS varem calebrar a la Cala on hi assistiren nombrosos veïns d'aquest nucli.

El nucli urbà de la Cala Sant Vicenç és un dels indret del municipi que any rere any s’ha vist perjudicat a l’hora d’elaborar els pressuposts municipals i a l’hora de planificar les inversions prioritàries per mantenir i millorar les infraestructures públiques com són els carrers, voravies, places, escales, zones verdes, instal•lacions elèctriques, xarxes d’aigua, entre d’altres.

Malgrat l’evidència de la manca de manteniment i d’inversió, hem pogut comprovar que durant la present legislatura, hi ha hagut quatre regidors delegats diferents de la Cala Sant Vicenç, i que els pressuposts aprovats i la seva execució no ha tingut aquest nucli com una àrea de màxima prioritat.

A més a més, diferents grups municipals han reconegut les diferents manifestacions i demandes realitzades per als representants dels veïns de la Cala Sant Vicenç que reclamen la necessitat de millorar les vies públiques i les infraestructures municipals.

Per tal de capgirar la degradació turística i urbana que pateix aquest nucli, entenem que és prioritari la realització d’un projecte integral que contempli, per una banda, el manteniment a partir de la població que hi viu durant les diferents estacions de l’any, i per altra banda, un pla plurianual de millora de les infraestructures públiques, com són les instal•lacions de cablejat, canonades, asfaltat, voravies, escalonades, eliminació de barreres arquitectòniques, entre d’altres; així com l’adquisició de les zones verdes i la recepció integral dels diferents canals de la TDT.

Aquests son els acords que proposa la moció:

Primer.- L’Ajuntament de Pollença elaborarà un pla integral de manteniment i de millora de les infraestructures públiques, que podria comptar si mostren els seu interès amb l’Associació de Veïns i l’Associació Hotelera, així com dels grups de l’oposició municipal, per tal de ser aprovat dins el 2014.

Segon.- L’Ajuntament de Pollença pactarà amb els diferents grups municipals la temporalització de l’execució del pla, i es preveurà la partida necessària als pressuposts de 2015 per tal d’executar-ne la primera fase.

(Veure moció íntegre)

 

I aquestes les preguntes que es formulen a l'Equip de Govern:

Peticions i preguntes al ple ordinari de juliol de 2014

 

SOBRE CALA SANT VICENÇ


 1. Té previst l’Ajuntament de Pollença sol·licitar la inclusió d’una variant de la ruta de pedra en sec que arribi fins a la Cala Sant Vicenç?

 2. En quin punt es troba el pla de demarcació de costes per millorar la primera línia que es va realitzar fa uns anys?

 3. Té previst l’equip de govern iniciar l’expropiació de la zona verda de Balaixa a la Cala Sant Vicenç?

 4. Quines intervencions té previst realitzar l’equip de govern referent als edificis abandonats i que presenten un estat important de deteriorament?

 5. Quines actuacions es tenen previstes realitzar per tal de garantir la neteja i el tancament dels solar a la Cala Sant Vicenç?

 6. Quines actuacions té previst realitzar l’equip de govern per tal de poder utilitzar l’església de la Cala Sant Vicenç? Ja s'ha recollit la nota del Registre sobre la propietat?

 7. Quants de doblers ingressa l’Ajuntament de Pollença dels imposts que es generen a partir de l’IBI a la Cala Sant Vicenç?

 8. Per què aquest estiu no s’ha destinat un policia, amb les funcions de policia de barri, a la Cala Sant Vicenç? Quan es té previst destinar-hi un policia com es va fer fins fa una mesos?

 9. Es té previst fer qualque actuació per facilitar l’accés a persones amb mobilitat reduïda a les platges de cala Molins i cala Barques?

 10. Té constància l’equip de govern del deteriorament dels passamans de la zona coneguda com el maressar a la Cala Sant Vicenç?

 11. Es té previst realitzar qualque actuació per garantir definitivament la visualització dels canals de la TDT a la Cala Sant Vicenç?

 12. Es té previst realitzar qualque actuació per millorar la connexió de Sant Vicenç amb transport públic?

 13. Quin ús tenen els dipòsits soterrats de recollida de fems que es feren la legislatura passada?

 14. Quines actuacions referent a instal·lacions elèctriques s’han realitzat les darreres setmanes a la Cala Sant Vicenç? Per quin motiu hi ha hagut carrers de la zona de «Los Encinares» que han estat a les fosques durant molts de dies?

 15. Es podria fer una millora de l'escala de la Plaça dels Pins que presenta una important degradació?

 16. Les dutxes de Cala Barques estan situades al costat d'una instal·lació elècrica. S'ha comprovat que això no suposi cap perill?


ALTRES


 1. Demanam que l'Ajuntament presenti al·legacions al Pla Especial de la Ruta de Pedra en sec per tal de garantir el seu ús públic, sense usos privatius, i que discorri per la Carretera Vella de Lluc, sense haver construir ponts o passos elevats per damunt el torrent, així com demanar que s'incorpori la variant del Camí de Síller.

 2. Demanam que l'Ajuntament presenti al·legacions al Reglament de la Llei Turística. Entre elles per donar seguretat jurídica als propietaris d'habitatges en edificis plutrifamiliars que els vulguin llogar. També a la regulació de les Hostatgeries, que afectaria a la del Puig de Maria fent impossible el seu funcionament.

 3. Quines actuacions ha fet l'Ajuntament entorn al xibiu del mirador de la Creueta?

 4. Perquè el batle diu que les denuncies de Costes entorn dels xibius de la Platja del Moll no tenen res a veure amb l'Ajuntament, quan sap perfectament que una de les denuncies és contra l'Ajuntament?

 5. Ens poden explicar, una vegada obertes les propostes arquitectòniques per la Paixeteria, com es cumplirà la moció que va aprovar el Ple per obrir un procés participatiu entre els ciutadans i quin nivell de vinculació tindrà cap a la proposta final que s'esculli?

Veure l'ordre del dia i tota la documentació del Ple, a continuació:

I.- PART RESOLUTIVA


1.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 874 de 4 de setembre de 2014 d’ampliació del tràmit d’informació pública i de consultes de l’expedient relatiu a l’aprovació inicial de la Revisió del Pla General Municipal d'Ordenació (PGOU) i Adaptació al Pla Territorial Insular de Mallorca (PTM) (Expedient núm. 5771)


2.- Aprovació definitiva, si procedeix, del Compte General corresponent a l'exercici econòmic de 2013


3.- Aprovació inicial, si procedeix, de modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari (Expedient núm. 14/2014/INT)


4.- Aprovació, si procedeix, de reconeixement extrajudicial de crèdit (Expedient núm. 5/2014/INT)


5.- Dació de compte de resolucions adoptades per la Batlia contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció i resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos


6.- Aprovació inicial, si procedeix, si escau, de la modificació de la plantilla orgànica de l’annex de Personal del Pressupost General 2014 relativa al lloc de treball d’administratiu centre sanitari Port de Pollença


7.- Aprovació, si procedeix, de l’inici de l’expedient per a l’adaptació dels estatuts socials de l’empresa municipal EMSER 2002 SLU per a que sigui mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Pollença


8.- Nomenament de representant municipal en òrgans col·legiats (CEMP i consells escolars)


9.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores i de la convocatòria per a la concessió de subvencions per facilitar l’accés a l’esport de competició i realització d’activitats esportives


10.- Moció presentada pel grup municipal PSOE de rebuig de la modificació de la LOREG per implantar l’elecció directa de batles i batlesses


11.- Moció presentada pels grups municipals IB-Lliga i CiUxP respecte a la modificació de la Llei electoral en quan a les eleccions municipals


12.- Moció presentada pels grups municipals ERAM i PSM-EN per a la millora de les infraestructures de la Cala Sant Vicenç


13.- Moció presentada pel grup municipal A: contractació municipal d’energia elèctrica 100% renovable


14.- Propostes/Mocions d’urgènciaII.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT


1.- Informació de Batlia


2.- Dació de compte de resolucions de Batlia


3.- Precs i preguntes”


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10485

Latest Images

Trending Articles