Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
People Here Also Viewed:
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10937

Ordre del dia ple de setembre

0
0

 Demà divendres 26 a les 20 h us esperam a la projecció de  "Mort accidental d'un inmigrant. El cas Alpha Pam" a la Plaça Vella de Pollença En cas de mal temps la projecció es faria a la sala polivalent del Centre Cultural. Acabada la projecció hi haurà un col·loqui, ja tenim confirmada la presència d'un dels codirectors de la pel·lícula, Pedro de Echave i d'en en Kalidou Gaye,principal protagonista del documental amic de Alpha Pam.   

 

Ordre del dia del ple ordinari de setembre a celebrar avui, dijous 25  les 20:00 hores a la Casa Consistorial. A l'enllaç teniu documentació del ple. 

Alternativa presentam una moció per contractar progressivament en els edificis o instal·lacions municipals el subministrament d’electricitat 100% renovable.A més signam també una moció conjunta contra la reforma de la llei electoral municipal proposada pel govern de PP i donam el nostre suport a la moció de MES per fer un pla integral de manteniment i de millora de les infrastructures de la Cala Sant Vicenç.

ORDRE DEL DIA de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 874 de 4 de setembre de 2014 d’ampliació del tràmit d’informació pública i de consultes de l’expedient relatiu a l’aprovació inicial de la Revisió del Pla General Municipal d'Ordenació (PGOU) i Adaptació al Pla Territorial Insular de Mallorca (PTM) (Expedient núm. 5771).

A l'enllaç teniu tota la informació ; Exposició pública PGOU/PTM. Podeu presentar al·legacions fins dia 29 d'octubre. Tots els grups polítics amb representació municipal hem acordat allargar un mes el període d'exposició pública perquè els ciutadans i els professionals interessats puguin presentar al·legacions. Si voleu ens podeu fer arribar les vostres al·legacions com ja han fet alguns ciutadans, les estudiarem i en cas d'estar d'acord amb les mateixes les presentarem com grup municipal.

 Podeu escoltar a Ràdio Pollença els dos col·loquis informatius que es van fer al  Club Pollença –sobre l’Adaptació:

- Medi Ambient.

- Urbanisme

2.- Aprovació definitiva, si procedeix, del Compte General corresponent a l'exercici econòmic de 2013

A l'enllaç teniu l'informe d'intervenció. Un tema que destaca l'interventor és l’increment desmesurat de l’import pendent de cobrament d’exercicis tancats, els quals a data 31 de desembre de 2012 eren de 5.563.063,06 € i al final de l’exercici 2013 de 6.471.878,98 €, motivat especialment perquè dels pendents de cobro de l’exercici 2012 que eren de 4.272.300,75 € només s’han cobrat 2.649.493,10 €, és a dir, un 80 % del total recaptat d’exercicis tancats.Per tant, i a la vista de l’anterior es pot deduir que els imports del pendent de cobrament no reflecteixen la realitat. Es per això que intervenció considera necessari fer un estudi detallat d´aquests pendents per poder procedir a donar de  baixa  tot el que pertoqui i així depurar el seu saldo.

3.- Aprovació inicial, si procedeix, de modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit  i crèdit extraordinari (Expedient núm. 14/2014/INT)

Vista la necessitat de realitzar les següents despeses, les quals no estan previstes en el Pressupost de l’exercici 2014 l'equip de govern proposa fer ús del superàvit pressupostari per les següents obres:

Obres Aparcament Port :   20.000

Obres Ca les Munnares : 245.000

Enllumenat Públic : 50.000

Renovació i Millora infr. Urb. C/Bot-C/Roure Port:          680.000

Instal•lació de climatizacions de les Habitacions de la Residència: 35.000

TOTAL    1.030.000 euros

 Evidentment igual que a tota la tramitació del pressupost del 2014 no ha hagut cap tipus de consulta, informació o consens previ amb l'oposició.

4.- Aprovació, si procedeix, de reconeixement extrajudicial de crèdit (Expedient núm. 5/2014/INT)

Factures relatives a la prestació de serveis,subministraments de bens corresponents als exercicis 2013 els quals no disposaven en el corresponent exercici de crèdit suficient o bé els justificants de les despeses han estat presentats o conformats en l’exercici en curs essent impossible la seva imputació pressupostària a l’exercici d’origen. 2429,11 euros en total

5.- Dació de compte de resolucions adoptades per la Batlia contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció i resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos

Les resolucions del batlia anòmales i irregulars i amb objeccions per part d'intervenció és un tema que mereix un article apart. Són 67 pàgines amb algunes contractacions, hores extres de més i pagaments irregulars que fa temps que denunciam des d'Alternativa i de les que demanarem explicacions al ple.

Respecte a les anomalies en matèria d'ingressos (24 fulls) que fan referència a un reintegrament de la Banda de Música  que no té conveni amb l'Ajuntament. La principal anomalia és un viatge a París en novembre de 2013 per un import total de 23.035.10 euros que no es considera subvencionable. Segon la Banda el viatge va ser autoritzat per l'anterior regidora, na Malena Estrany, i segon aquesta ella no va autoritzar aquest viatge que es va fer 10 mesos després d'haver deixat l'equip de govern.

6.- Aprovació inicial, si procedeix, si escau, de la modificació de la plantilla orgànica de l’annex de Personal del Pressupost General 2014 relativa al lloc de treball d’administratiu centre sanitari Port de Pollença.

Un tema surrealista, un més d'aquest Ajuntament que ha pagat durant anys personal laboral d'altra administració, a pesar d'haver finalitzat el conveni fa anys.  Des de la construcció del centre sanitari al Port de Pollença l'Ajuntament paga una treballadora  ue ocupa el lloc d'administratiu al Centre. El conveni amb la Conselleria de Salut era de 10 anys o sigui fa 8 anys que va finalitzar ( no està de més recordar que el batle en aquell moment era el mateix que ara). Ara aquesta treballadora passa a l'àrea d'esports. El problema és que al seu moment va ser contractada sense complir la llei de contractacions públiques i  en aquest moment no podem fer contractacions gràcies al govern del PP. Situació que a l'igual que altres similars a l'Ajuntament s'han de regularitzar quan es puguin fer contractacions.

7.- Aprovació, si procedeix, de l’inici de l’expedient per a l’adaptació dels estatuts socials de l’empresa municipal EMSER 2002 SLU per a que sigui mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Pollença

Aquesta legislatura hem demanat una i altra vegada la necessitat d'actualitzar els estatuts d'EMSER(veure el darrer article sobre aquest tema). Al Consell d'administració d'EMSER de juliol de 2012 el batle va dir que ja hi havia un esborrany per fer uns nous estatuts. Aquest esborrany s'ha aturat com l'informe de l'auditoria, l'ordenança d'ocupació de la via pública, el plec de condicions per a la contractació del tècnic de medi ambient...

Ara es posa un pegat més als estatuts obligat per la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local que obliga  a configurar l'empresa municipal com un mitjà propi i ampliar els seu objecte social  a serveis que ja ve executant com el servei de subministrament d'aigua potable a domicili i recollida de residus.

8.- Nomenament de representant municipal en òrgans col·legiats (CEMP i consells escolars)

La regidora d'educació Marilena Capllonch passa a ser vocal titular i Martí Roca suplent i Margalida Capllonch i Teresa Ferré substitueixen a Malena i Tomeu Fuster.

9.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores i de la convocatòria per a la concessió de subvencions per facilitar l’accés a l’esport de competició i realització d’activitats esportives   

Al pressupost del 2014 hi ha 30.000 euros  per a entitats i associacions i 5.000 per a esportistes individuals.

El principal canvi és que a les activitats subvencionables s'ha especificat.

" Tots aquells grans eseveniments esportius i/o competicions esportives puntuals de les quals es pugui participar lliurement sense cap classificació prèvia o que necessitam puntuar o classificar-se no formin part de campionats organitzats per federacions oficials (campionats autonòmics, nacionals o internacionals) com poden ser les grans curses de ultra resistència (Ultra Mont Blanc, UMST, Tital desert, Cavalls de vent, Ironman...) en qualsevol de les seves modalitats, sols puntuarà d'acord amb els criteris de la categoria B (si és local, nacional o internacional) si es queda dins els tres primers llocs de classificació."

10.- Moció presentada pel grup municipal PSOE de rebuig de la modificació de la LOREG per implantar l’elecció directa de batles i batlesses

11.- Moció presentada pels grups municipals IB-Lliga i CiUxP respecte a la modificació de la Llei electoral en quan a les eleccions municipals

Nosaltres també teniam intenció de presentar una moció en contra de la reforma  de la llei electoral municipal que planteja el govern del PP, i vam consensuar la moció amb el PSOE, igual a fet el Pi o sigui que finalment hi haurà una moció conjunta en aquest sentit.

12.- Moció presentada pels grups municipals ERAM i PSM-EN per a la millora de les infraestructures de la Cala Sant Vicenç .

Tot el nostre suport a aquesta moció que coincideix amb el que sempre hem demanat des d'Alternativa; un pla integral de manteniment i de millora de les infrastructures de la Cala Sant Vicenç per tal de ser aprovat al 2014 i començar a executar en 2015.

13.- Moció presentada pel grup municipal A: contractació municipal d’energia elèctrica 100% renovable

 Moció que ens han passat els companys d'Iniciativa Verds d'Artà ique es va aprovar a aquell municipi. Es tracta derealitzar les gestions necessàries per contractar progressivament en els edificis o instal·lacions municipals el subministrament d’electricitat 100% renovable.

Aquestes gestions són:

1.     L’Ajuntament elaborarà un informe/llistat en el que es reculli l’estat actual dels contractes de subministrament d’electricitat de cada edifici o instal·lació municipal amb comptador propi (CUPS), a fi d’identificar quins edificis poden ser susceptibles de ser contractats en una primera fase per una companyia que ofereixi electricitat 100% renovable en les condicions demandades. L’informe haurà de detallar l’ús de l’edifici, el tipus de contracte, la potencia contractada, el consum anual actual, el número de CUPS, i la companyia contractada. L’informe també recollirà tota la informació necessària sobre empreses comercialitzadores d'electricitat que garanteixen que el seu subministrament només procedeix de fonts 100% renovables, que els tipus de tarifes incentiven l’estalvi energètic i econòmic, i són (socialment i ambientalment responsables)

2.     L’Ajuntament valorarà l’informe anterior i, en funció de les capacitats i ofertes empresarials i les possibilitats de l’Ajuntament, contractarà els serveis d’aquestes empreses per a les dependències municipals seleccionades. En el cas que aquesta contractació suposi una licitació pública, s’inclourà en el plec de condicions el compromís ambiental, social i el fet de que l’energia sigui certificada com a procedent de fonts d’energia renovables al 100%.

3.     L’Ajuntament publicitarà aquest Acord i la voluntat de canvi i el seu desenvolupament, per donar-ho a conèixer a tota la ciutadania i altres administracions i contribuir a la promoció del consum d’electricitat d’origen renovable.

4.     L’Ajuntament estendrà progressivament la experiència en la resta d’edificis i instal·lacions municipals fins a assolir el màxim possible en funció de les seves possibilitats, d'acord amb els compromisos assolits en el passat i amb un horitzó temporal definit.

L’Ajuntament vetllarà per un consum eficient de la energia i per la reducció de les emissions d’efecte hivernacle en la resta d’edificis i instal·lacions municipals.     

14.- Propostes/Mocions d’urgència

 

 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

 

1.- Informació de Batlia

 

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

 

3.- Precs i preguntes”

 

 

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10937

Latest Images

Trending Articles