Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10346

No a la recentralització. Ple ordinari de juny

0
0

Aquest dijous a les 20:00 hores sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a la Casa Consistorial. Podeu venir a la sala de plens de l’Ajuntament o  seguir-ho en directe a Radio Pollença al 107.9 FM o a internet;www.radiopollença.net. Al nostre perfil de facebook podreu seguir el resultat de les votacions i a aquest mateix bloc publicarem un resultat i primera valoració del mateix.

 

Ordre del dia de la sessió:

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 26 de març de 2013.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària celebrada dia 7 de juny de 2013.

3.- Pressa de possessió del Sr. Francisco Javier Barba Martín del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament.

Presa de possessió del regidor del PSOE que sustitueix a na Mª del Mar.

4.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l’expedient de  desafectació parcial de l’edifici del centre de dia de Pollença.

Només s’ha presentat una al·legació; l'edifici no està a l'inventari de bens municipal, cal recordar que aquest  està aturat des de 1989. Precisament una de les nostres peticions, que va ser acceptada, a la negociació dels pressuposts del 2013 va ser posar una partida per realitzar aquest inventari de bens i que posar una partida. L’al·legació es rebutja amb un  informe de la Secretària (podeu llegir l’informe).

5.- Aprovació, si procedeix, de la imposició i ordenació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis assistencials Patronat municipal Residència Social Santo Domingo.

A la passada legislatura ja es va fer un esborrany que no va arribar mai al ple. Ara es demana aquesta ordenança per l'ampliació de la Residència. S'han calculat els costs de  les 27 places que hi ha ara. (amb la Residència nova seran 37 places) i i la mitjana dels costs actuals són en torn a 1800 euros mensuals per a les persones depenents. En aquest moment els residents paguen un 80% de la pensió i la resta dels doblers són pagats per l’Ajuntament. En aquest moment es proposa que els residents facin un reconeixement de deutes i  si no tenen cap bé són places concertades per l'Ajuntament però si tenen béns haurien de pagar la plaça completa.

- Ordenança Fiscal.

- Memòria econòmica.

- Informe Intervenció.

6.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació puntual de l’ordenança reguladora del preu públic per assistència als concerts Festival internacional de Música de Pollença.

L'any passat es van ingressar per aquest concepte 69.000 euros sobre 140.000 euros pressupostats. La proposta és reduir els preus un 30% que després caldria arrodonir amb  quatre categories de concerts i tres categories de tarifes proposades per la direcció artística. També proposen que el ple delegui l’aprovació de futures ordenances a la Junta de Govern.

Com us vam comentar a aquest punt va haver un bon debat al ple ja que el batle segueix actuant de forma irracional i autoritària,d’esquenes al ple; passat fins ara de tot el que l'haviam demanat des de l'oposició (excepte CiU). Li vam demanar  conèixer abans el programa del Festival per saber de què fixam els preus i ens va dir que el faria després del ple! A més a més a la premsa ja s’ha anunciat part del programa i s’ha doant per aprovat aquest punt.

- Ordenança.

- Estudi econòmic.

- Informe Intervenció.

7.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 433 de dia 31 de maig de 2013

Nomenament de Procurador i lletrat per un recurs de cassació contra la Sentència del Tribunal Superior de Justícia, a partir del Contenciós de Masampe, que ha suposat l' anul·lació de  l'adaptació del Pla General al POOT (Pla d'ordenació de l'oferta turística) a Formentor.

8.- Moció d’Alternativa, PSOE, PSM i Esquerra en contra de l’avantprojecte de llei per a la racionalització i la sostenibilitat de l’administració local (veure moció)

Presentam aquesta moció contra una reforma que és un pas més en l'ofensiva neoliberal del PP que vol disminuir el sector públic a la seva mínima expressió, desmantellant aquelles estructures que no resulten econòmicament rendibles i disposant el trasllat a mans privades, de totes aquelles que resulten rentables a interessos econòmics.

9.- Moció d’Esquerra i PSM sobre l’exercici de la sobirania fiscal a l’Ajuntament de Pollença (veure moció)

La Moció segueix la línia de les mocions presentades a Catalunya i insta a l’Ajuntament a exercir la Sobirania Fiscal i ingressar els seus pagaments a L’Agència Tributària de de les Illes Balears que després l’enviaria a l'Agencia Tributària espanyola.

10.- Moció presentada per PSM. CiU, Lliga, Alternativa i PSOE de rebuig a la implantació obligatòria del decret sobre el tractament integrat de llengües TIL als centres educatius. (veure article).

El Decret del tractament integrat de les llengües (TIL) s'ha fet sense escoltar als professionals i amb un calendari d’aplicació totalment inassolible, ja que en el fons no és més que un decret absurd i sense sentit al qual només s'intenta amagar un atac contra el català darrera el trilingüisme.

11.- Propostes/Mocions d’urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació/ Dació de comptes de Batlia

2.- Precs i preguntes.”

Cal contestar les preguntes que vam presentar al passat ple.

Demà acte multitudinari per difondre i informar sobre la vaga indefinida d'educació. Dimecres  a les 17:30h a Manacor, al Teatre Municipal. Que tot això sigui un èxit només depèn de nosaltres!!

 

 

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10346

Latest Images