Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10527

Al·legam al catàleg de Patrimoni (primera part)

0
0

Com ja varem donar a conèixer, el passat 10 de gener va acabar el termini per presentar al·legacions al catàleg de Patrimoni de Pollença. El Catàleg es va aprovar inicialment el passat mes de setembre, en una controvertida votació, ja que s'havia entregat la documentació amb molt poc tems d'antelació i sense reunions prèvies de cap tipus.

Feta l'aprovació inicial el catàleg ja va entrar en vigor, aplicant-se la suspensió cautelar de llicències, el que significa que les obres que es vulguin efectuar en els àmbits afectats ja han de complir amb aquesta nova normativa.

Des del PSM, en la nostra feina d'oposició, hem presentat tota una sèrie d'al·legacions, algunes de les quals ja hem anat explicant en anteriors articles. Com es pot veure, hi ha al·legacions que afecten tant als bens de Pollença, com del Moll, com de Cala Sant Vicenç, ja que en tots els nuclis hi ha elements que mereixen esser conservats i que són atractius turístics. El catàleg ja inclou la protecció dels edificis singulars del Passeig Voramar-Hernan Cortés, protecció que ja verem demanar mitjançant una moció que presentarem i que fou aprovada per unanimitat l'octubre de 2011.


Presència dels Bens Catalogats pel Consell dins el catàleg municipal.

 1. La memòria indica que els monuments declarats BIC gaudiran de la protecció A1 en el catàleg. La declaració de BIC no correspon a l’Ajuntament, i no per això el catàleg municipal obvia aquests bens. De manera anàloga també els Bens Catalogats pel Consell de Mallorca haurien de gaudir d’algun nivell de protecció en el catàleg municipal, almenys l’ A2.

Ajudes a la rehabilitació

 1. Consideram que s'hauria d'afegir qualque tipus de mesura de foment de la conservació dels edificis catalogats, amb un article del següent tenor:

Ajudes a la intervenció en el patrimoni catalogat:

 1.  
  1. Els propietaris de béns inclosos en el catàleg municipal podran demanar per conservar-los la cooperació de l’Ajuntament i d’altres organismes competents, que la prestaran en condicions adequades i dins les possibilitats pressupostàries.

  2. L’Ajuntament desenvoluparà aquest catàleg mitjançant la inclusió dins de les ordenances fiscals d’ajudes als bens catalogats, o be una ordenança específica d’ajuda als béns catalogats i a la rehabilitació d’habitatges que podrà contemplar, entre d’altres:

   •  
    • Reducció o exempció de taxes per llicències, impost i arbitris que gravin la propietat immobiliària.

    • Ajudes tècniques i de gestió.

    • Premis a la restauració i rehabilitació.

    • Ajudes públiques per obres de rehabilitació i restauració, mitjançant la convocatòria de subvencions i dins les possibilitats pressupostàries anuals.

Inclusió de Can Franch del Port de Pollença

 1. En l’aprovació inicial es va excloure la fitxa num. U-109 corresponent a Can Franch. En l’anterior informe del Consell de Mallorca ja s’havia indicat que aquest edifici era mereixedor de qualque tipus de protecció a nivell de catàleg municipal, de la mateixa manera que s’ha atorgat a altres edificis del passeig Voramar-Colón-Hernan Cortés del Port de Pollença. L’exclusió es va justificar amb l’argument que s’hi havia concedit una llicència de demolició per executar un nou edifici i que la catalogació podria comportar el pagament d’indemnitzacions.

  Vist que a dia d’avui el termini de vigència de la llicència ja ha caducat i que res no ha modificat les consideracions ja realitzades pel consell de Mallorca, en el sentit de recalcar l’ interès local de l’edifici, posat de manifest en la fitxa que s’ha redactat, tot i que no es va incloure en l’aprovació inicial, consideram que s’ha d’incloure la fitxa corresponent a aquest edifici. Essent el catàleg un document obert i modificable, sempre queda oberta la possibilitat de descatalogar en el futur si es demostrés que la catalogació arribes a comportar qualque tipus d’indemnització inassolible per l’Ajuntament.

Àmbit del jaciment de Bocchoris

 1. La fitxa corresponent al jaciment arqueològic delPedret de Bóquer, JA-28, marca uns límits de l’àmbit de protecció que consideram massa restringits, donats els antecedents de troballes en aquesta zona. Consideram que s’hauria de realitzar un estudi més exhaustiu per ampliar els límits de l’àmbit de protecció.

Inclusió de la fàbrica de tapissos de Can Morató

 1. No s’ha inclòs en el Catàleg cap fitxa corresponent a la Fabrica de Tapissos de Can Morató. Considerant que es tracta d’un immoble amb la categoria de Bé Catalogat Insular, hauria de comptar amb la seva fitxa. El catàleg ha de servir de document exhaustiu i de refós dels elements protegits, evitant haver d’acudir a altres documents per complementar les proteccions, per fer-ho el més accessible als ciutadans. Per tant, donat que a dia d’avui el Consell no ha minvat aquesta protecció, hauria de comptar amb la seva pròpia fitxa, que ja es modificaria o eliminaria en el futur si el Consell modifiqués el grau de protecció i l’Ajuntament ho considerés oportú.

Catalogació del rellotge del campanar de Pollença

 1. La fitxa corresponent a l’Església de la Mare de Déu dels Àngels, AR-4, no fa cap referència específica respecte del rellotge del campanar. Donada la singularitat d’aquest element consideram que hauria de comptar amb la seva pròpia fitxa al catàleg, que inclogui tant la maquinària com el sistema de distribució cap a les esferes i les esferes mateixes, indicant com a actuació admissible la rehabilitació i conservació del conjunt.

(Demà, la segona part de les al·legacions)


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10527

Latest Images

Trending Articles