Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10334

Aprovació inicial pressuposts. El consens és possible.1

0
0

 Avui ple extraordinàri a les 08.30 h. a la Casa Consistorial. Amb un únic punt de l'ordre del dia: 1.- Aprovació inicial, si procedeix, del pressupost general de la Corporació 2013.

A l'enllaç teniu  tota la documentació del pressupost.

Després del rebuig de l'aprovació inicial dels pressuposts al ple d'abril, l'equip de govern va fer a la fí les reunions que l'haviam demanat  i Alternativa, PSOE, PSM. Esquerra i regidors no adscrits vam fer tota una sèrie de propostes per milorar els pressuposts per l’any 2013 . Les reunions han estat fructíferes i l'equip de govern ha acceptat alguna de les propostes conjuntes que li vam presentar  i que pensam han millorat el pressupost.

S'han posat partides per executar mocions aprovades al ple :col·locació fonts, accessos de la via de circumval·lació amb zona urbana Port de Pollença, inventari de bens, investigacions catàleg de camins, s'ha ampliat la partida pel projecte de semipeatonització del Port de Pollença. Una demostració de que el consens és possible, només cal reunir-se i parlar

Veure articles anteriors sobre el tema:

- El batle només té dos camins rectificar o dimitir.

-  Consensuar de veritat.

 - Una reunió positiva per parlar dels pressuposts.

 Aquestes són algunes de les propostes que vam fer i la resposta de PP-Lliga  :

1.- Vam demanar  no pressupostar el pagament del projecte d’Auditòri d’en Moneo i reduir la partida de Projectes d’actuacions urbanístiquesque era de 200.000 euros. El PP i la Lliga amb l'informe de l'assessor jurídic veuen molt clar que cal pagar, nosaltres consideram que actualment no hi ha suficient informació que justifiqui aquest pagament i la seva presència al pressupost.

Acceptada s'ha reduït la partida a 60.000 euros per contractar els projectes tècnics que l'Ajuntament no pot fer; El Vilar, la Font, Gotmar...

2.- No consideram necessari  fer dues o tres pistes de paddel(article). Pensam que és prioritari millorar el manteniment de les instal·lacions que ja tenim i afegir una nova partida per fer millores al conveni de l'IES Clara Hammerl per tal que l’Ajuntament pugui realitzar altres usos (article sobre el tema). Sí que donam suport a  la construcció d'una nova pista de tennis que té la seva lògica per facilitar la competició del club de tennis d'eu moll (article anterior sobre el tema).

Rebutjada. Van justificar que hi ha molt de demanda de paddel i que que el cost de les pistes és petit; dos o tres pistes entre 60 o 75 mil euros, també van dir que es podria aprofitar l'asfaltat de l'aparcament, encara que també estudien la possibilitat de fer les pistes al camp de futbet del Poliesportiu del Port de Pollença. Tampoc tenen clar si fer la pista de tennis entre el bar i les pistes existents o al camp de futbet. Consideram una mala solució llevar la pista de futbet (construirien una nova al solar al costat dels vestuaris al camp de futbol d'eu moll) quan fa poc temps es va reformar i posar gespa. Tal vegada ara el paddel tingui ara molt de demanda i el futbet poca però sabem que això va per anys.

Respecte al conveni amb l'IES Clara Hammerl en aquest moment s'està negociant el conveni existent del 2003, i el regidor responsable, en Martí Roca, no veu molt clar fer un nou conveni i assumir competències que serien de la Conselleria d'educació.

3.- Llevar la partida del projecte de col·locació de fondejos 25.000 euros. Consideram que o seria més convenient exigir a l’administració competent la regulació dels fondejos (article relacionat amb el tema)

Acceptada en gran part; han reduït la partida a 5000 euros ja compromesos pel projecte dels pantalans que finalment no s'ha enviat a Costes. Insitim que a aquest tema cal demanar actuacions a l'administració responsable, demarcació de Costes.

 

  Pantalans 1

Pantalans 2

 

4.- A la partida de les obres de semipeatonització del  Passeig de Primera Línia del Port de Pollença només havia 1000 euros. Vam demanar incorporar 150.000 euros

Acceptada. De fet la idea de l'Ajuntament es posar fins a 600.000 euros més (quan s'incorporin els romanents de tresoreria) que es sumarien als 600.000 que posaria el Govern ( Consorci allotjament turístic turisme, places turístiques)

5.- Incorporar 100.000 euros a la partida de 1.000 euros per a la millora d’infraestructures de la Cala sant Vicenç. Especialment per soterrar cablejat.

S'ha deixat la partida de 1.000 euros però han dit que incorporaran 200.000 euros  amb la idea de millorar; carrer temporal, fer el mirador de cala Barques per als vianants, ampliar l'aparcament pins, canviar faroles de la baixada cap a Cala Molins.

6.-Partides per realitzar les mocions aprovades que són de competència municipal:col·locació fonts, doble pas de la via de circumval·lació amb zona urbana Port de Pollença, inventari de bens i recorregut arqueològic..

Acceptada en gran part; s'han afegit:

- 15.000 euros pels accessos via circumval·lació.

- 3.000 euros per a la col·locació de les fonts.

- 10.000 contracte investigació catàleg de camins.

-20.000 contracte el·elaboració de l'inventari de bens.


Resta pendent el tema del recorregut arqueològic on han de fer feina els nous directors del museu.


7.- Amb els romanents de tresoreria positius es canviarà la gespa artificial als camps de futbol Port de Pollença i/o Pollença. En dos anys. Sembla que si comencen a l'estiu el faran pel de Pollença.

 

8.- Unificar partida asfalts de vies públiques 400.000 euros, no dividir-la en dues partides Pollença- Port de Pollença ( incloure informe tècnic de la policia que dictamini els carrers de les zones urbanes que ho necessitin més. Potser al Moll i a la Cala es necessari invertir-hi el 100% del pressupost destinat per a 2013)

Acceptada.

 

Altres inversions importants:

-Restauració de les aguiles (propietat del bisbat) 3000 euros. Hem demanat que es faci un conveni. Estam d'acord en restaurar un patrimoni cultural perpo a canvi l'esglèsia les hauria de cedir per exemple per a la seva exposició.

- S'ha afegit una partida de 3000 euros per les excavacions de Bòquer per si surt qualque projecte de la Universitat, Consell...

- S'ha afegit una partida de 30.000 de subvencions als usuaris del Centre de dia (per ajudar als que no puguin pagar la taxa).

- Construcció d'un skatepark al Port de Pollença. 25.000 euros.

- Ampliació i millora de la Ràdio. 60.000 euros.

- Obres asfaltat aparcament del Port de Pollença (al costat piscina); 40.000

- Adequació centre cultural de Pollença; 150.000 euros (ascensor, climatització persianes) es prorrogaria el conveni fins al 2038.

- Dotació serveis urbanització Gotmar, 1000 euros que s'amplarien amb romanent de tresoreria

- Climatització i eliminació barreres arquitectòniques al museu. 30.000 euros.

- Asfaltar aparcament Ca'n Conill; 31.175 euros.

- Reforma habitacions residencia; 249.806 euros.

- Obres pati Costa i Llobera; 50.000 euros.

- Arreglar aparcament Ca les Munares; 100.000 euros. Se tracta de posar-ho en condicions per poder cobrar d'una vegada les quotes. que mai s'han pagat.

- Adequació Can Llobera (alarma, seguretat, iluminació); 1000 euros que s'amplarien amb remanent de tresoreria

- Reparació campanes rellotge església; 20.000 euros. Encara no hem aclarit si són propietat de l'Ajuntament i  si és servei públic.

- Mobiliari Festival 50.000 euros.

- Lloguer  solar TDT a la cala sant Vicenç.

 

Tan de bo l'actitut de l'equip de govern fos la mateixa a altres temes, si s'haguessin fet les reunions abans fa temps que tendriam aprovat el pressupost.

 Albercocs i Cireres. Aquest acudit ens recorda el que diuen alguns membres de l'equip de govern respecte a l'oposició.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 10334

Latest Images

Trending Articles