Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10530

Per una nova llei de finançament de les comunitats autònomes

0
0
Aquesta va ser la meva intervenció al Ple del Parlament de les Illes Balears el passat dia 1 d'octubre de 2013, defensant un millor finançament per a la nostra comunitat. Crec que és molt actual, ara que s'ha començat a debatre sobre la modificació de la Llei de finançament, una llei, la del 2009, que va mantenir la històrica injusticia i marginació de Balears.

Moltes gràcies senyora presidenta. Senyores i senyors diputats.

La proposició no de llei que avui presentam no podia ser més actual. I açò que fa més de vuit mesos que es va registrar d’entrada en aquest Parlament.

I no podia ser més actual, perquè ahir mateix van entrar al Congrés dels diputats els pressuposts generals de l’estat. Uns pressuposts que ens tornen deixar a la cua en inversió. Si en els pressuposts de 2013, que ja els vam considerar injustos i negatius pels nostres interessos, es van preveure 78,4 milions d’euros, pel 2014 només n’hi ha pressupostats 74,02 milions, un 5,69% menys. Una passa enrere que significa seguir sent els darrers d’Espanya en inversió per càpita. Una demostració més de menyspreu cap a noltros.

Ses Illes Balears, una vegada més, són maltractades pel Govern Central. Els pressuposts generals de l’Estat per 2014 tornen a ser un nou escarni pels ciutadans d’aquestes illes. Esteim davant una nova injustícia que no podem deixar passar.

La inversió prevista a Balears per l’any que ve de només 74,02 milions d’euros és una burla. Suposa una inversió per persona de 66,12 euros, molt enfora de la mitjana nacional, que és de 207,10 euros.

Com deia ahir el nostro conseller d’hisenda, José Vicente Marí, sembla que Balears no existeix per alguns ministeris. Sembla que alguns s’han oblidat de que Balears també forma part d’Espanya. Balears sempre hem estat solidaris amb sa resta d’Espanya. Sempre ho hem estat i ho volem seguir sent, perquè creim en es projecte comú d’Espanya. Però no podem comportar que, i utilitzaré una expressió molt típica de Menorca, no podem comportar que mos prenguin pes pito des sereno. Volem ser solidaris, sí, però no som tontos. I per seguir sent solidaris, per seguir sent una comunitat pròspera, que generi riquesa i llocs de feina, necessitam que s’Estat invertesqui també aquí. En aquests moments, és una evidència que Balears encapçala sa recuperació econòmica d’Espanya, Balears és on es creen més llocs de feina, és on tots els indicadors econòmics tenen un millor comportament. Esteim fent molt bé els deures. Esteim transformant una comunitat autònoma arruïnada amb una comunitat on es comencen ja a veure signes molt clars de recuperació. Hem sabut, amb l’esforç de tots els ciutadans, reduir un dèficit estructural de més de 1.000 milions anuals, a molt menys de la meitat.

Balears està fent ses coses molt bé i, per açò, no és comprensible i és indignant que es govern central no tengui en compte tots aquests esforços realitzats.

Sabem que ara són moments de dificultats econòmiques que tots ens hem d’ajustar es cinturó. Sabem que els recursos són escassos. Noltros no volem que el Govern central dediqui més doblers a inversió, si no n’hi ha, lo que volem és que es repartesqui millor. No pot ser que a Castella Lleó la inversió de l’Estat sigui de 549,66 euros per càpita i a Balears només de 66,12 euros. Aquestes diferències són inadmissibles.

És per açò, que des d’aquesta tribuna deman al Govern i als nostres diputats i senadors, a redoblar esforços per millorar aquesta partida d’inversió. Deman a tots el presents aquí, que aixequem unànimement sa nostra veu per exigir un tracte més just. No volem que siguin generosos amb noltros, volem justícia. Volem allò que mos correspon.

L’any passat vam aconseguir incloure una esmena en es pressuposts de 2013 durant la tramitació al senat, que va suposar incrementar la partida d’inversió en uns 90 milions d’euros, un doblers corresponents al conveni de carreteres que el govern de Rodríguez Zapatero es va negar a pagar i que el Govern de Francesc Antich, a pesar d’haver-hi dues sentències judicials favorables, no va voler reclamar.

Però avui no és el moment de retreure res a ningú. És el moment de fer un front comú per reivindicar un millor finançament per sa nostra comunitat i perquè ses inversions territorialitzades tenguin un repartiment molt més just i equilibrat. I per dir a Madrid que no pot ser que Balears sigui sempre la més perjudicada. Hem de dir prou. I hem de dir prou a un model de financiació de ses comunitats autònomes que també és injust amb Balears. És injust perquè ens segueix deixant a la coa en el finançament. Som dels que més donam i els que menos rebem.

En un estudi fet pel catedràtic del IESE Eduardo Martínez Abascal mos diu que Balears, juntament amb Madrid i Catalunya, són les comunitats que donen més del que reben i que Balears és la que més esforç fiscal fa de totes les comunitats. En la classificació de les comunitats segon un índex de solidaritat, Balears és la primera amb diferència sobre la segona. Som els més solidaris d’Espanya i som, també, els més maltractats de tots.

No només ens veim perjudicats a s’hora de repartir ses inversions a nivell de s’estat, com hem pogut veure, sino que es model de finançament, aquell que reparteix els impostos que es recauden, ja sigui de IRPF, de IVA, de s’Impost de Societats... és un model de finançament injust i perjudicial per ses nostres illes.

I aquesta injustícia es visualitza quan veus que mentre noltros hem hagut de pujar determinats imposts, hem hagut de fer retallades importants en sanitat i educació, hem fet esforços importants per reconduir els comptes públics, altres comunitats s’estiguin plantejant davallar els impostos.

No és possible que amb sa nostra solidaritat algunes comunitats puguin davallar els imposts i noltros, aquí, esteguem passant sacrificis enormes per poder equilibrar els comptes. Amb els doblers nostros, algunes comunitats han equilibrat els comptes públics, sense passar gaire pena, i noltros esteim passant las de Cain per reduir una dècima de dèficit.

Si noltros tinguessim el mateix finançament que Extremadura, per posar un exemple, avui no tindríem dèficit. El problema de Balears, es problema de fons, no és tant el dèficit, com és el finançament. És per açò que insistim, una i altra vegada, en la necessitat de reivindicar i negociar un nou model de finançament de ses comunitats autònomes. Es sistema de finançament aprovat a l’any 2009 ha resultat ser insuficient i no ha aconseguit que Balears deixi de ser la darrera d’Espanya en finançament. Seguim estan els darrers i açò és inadmisible.

Les propostes que avui presentam crec, sincerament, que haurien de tenir el recolzament de tota la càmera. Haurien de ser un clam conjunt de tots, de tots els representants de la ciutadania. Una ciutadania, sa balear, cansada ja de ser menyspreada, de que el Govern central no mos tengui en compte, de que s’import de ses inversions estatals sigui una burla i cansats de tenir un sistema de finançament que també ens deixa en es darrer lloc.

Sembla que si es sistema de finançament ens perjudica, que som els que més aportam i els que menos rebem. Sembla que aquesta anomalia, aquesta diferència, s’hauria de compensar, d’una manera o altra, per exemple amb unes inversions per damunt de sa mitjana nacional. Idò no. Ni una cosa ni s’altra. Ni inversions ni finançament.

El canvi de model de finançament és, per noltros, innegociable. És una qüestió que hem d’abordar tots i entre tots. No se tracta de gastar més, sinó de repartir millor. No podem ser sempre la cenicienta de sa película. No podem seguir sent aquells que mos hem de conformar amb ses miques.

Jo crec que hem de reclamar lo que mos correspon. Lo que és just. No amb victimismes inútils, i sí amb els nombres clars damunt sa taula. Es Govern central no pot mirar cap a una altra banda davant aquesta situació històrica. No podem ser permanentment els humiliats de la classe.

Esper que la resposta del Parlament avui sigui clara i rotunda.

Moltes gràcies.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10530

Latest Images

Trending Articles