Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10332

Propostes de l'oposició al pressupost pel 2013.

0
0
Aquest divendres hi ha convocat el ple extraordinari on es preten aprovar el pressupost municipal pel 2013. Com sabeu en el passat mes d'abril (veure article) no es va aprovar per falta dels vots necessaris ja que el regidor d'UMP no va seguir la disciplina del seu partit i conforme al seu criteri se'n va desmarcar. Per aquest ple sembla que tot ja esta fermat i PP, Lliga, Covergència i UMP uniran els seus vots per aprovar-lo sense sorpreses.

Aixi i tot la resta de partits de la oposicio ( ER, PSM, AP, PSOE i Regidors no Adscrits) hem fet la nostra feina aportant una sèrie de propostes, algunes de les quals s'han recollit en la nova proposta de pressupost.

Veure tota la documentació del pressupost que s'aprovarà demà.

A continuacio vos enumeram les propostes que varem fer a l'equip de govern:

 

1-    Reduir la partida de Projectes d'actuacions urbanístiques de 200.000 euros a aprox.50.000 euros (només per a projectes urbanístics i no per a pagar el projecte d' Auditòrium).

2-    Reduir la partida millora instal·lacions esportives Port de 200.000 euros a 100.000 euros ( per la construcció de la pista de tennis i no per a realitzar les pistes de Paddel, que es farien si sobren doblers del 2012)

3-    Nova partida per fer  millores al conveni de l'IES Clara Hammerl per tal que l'Ajuntament pugui realitzar altres usos:

- Tancar o separar mitjançant una tanca les instal·lacions esportives (incloses les exteriors) de la resta de les instal·lacions de l'IES.

- Adequar els vestuaris i els banys que actualment estan en mal estat.  Des de fa un parell d'anys els equips de bàsquet que venen a jugar al Port de Pollença s'han de dutxar amb aigua freda i no hi ha vestuaris per als arbitres.

-Assumir la gestió de la instal·lació fora de l'horari de l'IES, inclòs els mesos de vacances d'estiu, Nadal i Pasqua. Cal tenir en compte que l'IES té prioritat per a fer les seves activitats extraescolars, però que en cas de no fer-ne la instal·lació pugui ser ocupada per a realitzar activitats municipals.

- Assumir de forma real la vigilància de la instal·lació (evidentment fora de l'horari lectiu). Actualment es trasllada aquesta responsabilitat al club, especialment als entrenadors.

-Integrar la gestió d'aquestes instal·lacions esportives dins un pla de manteniment de les instal·lacions esportives del Port de Pollença o de tot el municipi. Actualment no hi ha un pla de manteniment de la instal·lació, només es fan actuacions o reparacions puntuals que realitza l'Ajuntament o l'IES depenent de qui sigui l'interessat.

4-    Projecte  col·locació de fondejos pressupostat en 25.000 euros ( no seria més convenient exigir a l'administració competent a la regulació dels fondejos ?)

5-    Incorporar 150.000 euros a la primera línia del Port de Pollença

6-    Incorporar 100.000 euros a la millora d'infraestructures de la cala sant Vicenç. Especialment per soterrar cablejat.

7-     Incorporar 25.000 euros a les mocions aprovades que són de competència municipal: (col·locació fonts, doble pas de la via de circumval·lació amb zona urbana Port de Pollença,......)

Pressupostar la col·locació de senyalitzacions dels llocs d'interès dins el Port de Pollença des de la circumval·lació, dels llocs d'interés de Pollença i els de la Cala Sant Vicenç. Pressupostar també la realització de l'inventari de bens i finalitzar investigacions dels expedients del catàleg de camins i recorregut arqueològic.

8-    Amb els remanents de tresoreria positius ( gespa artificial al camp de futbol Port de Pollença i/o Pollença. Tal vegada seria convenient començar pel camp que s'utilitza més.)

9-    Unificar partida asfalts de vies públiques 400.000 euros ( incloure informe tècnic de la policia que dictamini els carrers de les zones urbanes que ho necessitin més. Potser al Moll i a la Cala es necessari invertir-hi el 100% del pressupost destinat per a 2013)

10-Compromís de garantir la recepció canals TDT a la cala sant Vicenç ( pendent de l'any passat).

11-Obertura i condicionament del Camí de Santueri en els termes aprovat pel Ple i acordats amb els veïns (Eliminació dipòsit, reforç mur, asfaltat, etc...). 30.000 eur.

12-Dotació de partida pressupostària per continuar amb les excavacions al Pedreret de Bóquer. 25.000 €

13-Mantenir la partida d'activitats del Museu en 67.951,58 €.

14-Pressupostar l'edifici municipal de la Peixateria plantejan-se situar-hi la radio municipal

15-Partida de subvenció per a rehabilitació de façanes: afegir “eliminació de barreres arquitectòniques i estalvi energètic" i agumentar la dotació.

16-Dotació pressupostària per a la tramitació dels expedients d'investigació pendents i  inclusió en l'inventari de bens.

17-Pressupostar la denominació de carreres Margarida Comas Camps i Pere Josep Cànaves.

18-Pressupostar la redacció del  catàleg de llocs de treball.

19- Partida per fer un estudi realista per poder calcular el coeficient d'aprofitament de la taxa d'Ocupació de Via Pública. D'aquesta manera s'ajustarà a la realitat.

20-Partida per fer un estudi que permeti calcular la taxa de fems d'una manera més justa.

21-Incloure la partida de la càmara de seguretat  pel poliesportiu.

22-Indicar la partida de l'asfaltat de ca'n Conill al pressuposts.

23-Assegurar-se que amb la retallada de la partida de SGAE es poden pagar les quantitats corresponents a exercicis anteriors reclamats judicialment.

24-Ens agrairia aclarir en quina llei es fonamenten el 20.000 euros per a les campanes i si les aguiles  són propietat municipal o del bisbat.

25-També hem de tenir en compte el que diu l'informe d'intervenció,  EMSER no ha d'asumir aquest dèficit:

Un any més, l'Ajuntament no compleix amb el mandat d'assumir el dèficit generat per la prestació del servei de fems de conformitat amb l'estudi de tarifes.

26-Tampoc tenim clar aquest canvi a les bases d'execució-

-Modificació de la Base 27: S'augmenta fins a 6.000 euros l'import de les despeses a partir de les quals serà necessària la presentació de 3 pressuposts, així com es modifica a 17.999,99 € el límit màxim a partir del qual serà necessària l’elaboració d’un procediment negociat per als contractes de serveis subministraments i anàlegs.

 

El pressupost que no es va aprovar al passat mes d'abril a dia d'avui s'aprovaria. Miracles de la diciplina de partit. Millor dit, de la disciplina "d'alguns" partits.

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10332

Latest Images