Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10541

Al·legacions per unes taxes de fems més justes

0
0

A les noves taxes de fems l'Ajuntament assumeix 300.000 € de dèficit amb una motivació clarament electoralista i populista. A Alternativa per Pollença hem registrat al·legacions demanant invertir el que demanen els informes tècnics fa més de cinc anys per aconseguir unes taxes més exactes i justes al 2015.

- Ordenança de fems.

- Estudi tècnics de repercussió de les taxes.

- Article: Tres cents mils euros per un titular

_______________________________________________________________

L’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus va ser aprovada de forma provisional al ple extraordinari de novembre, amb els 9 vots a favor de PP, Lliga, CiU i UMP i 7 abstencions; Alternativa, PSOE, PSM, Esquerra i Malena. A la mateixa l’equip de govern proposa que l’Ajuntament assumeixi 300.000 euros de dèficits, el que suposa una rebaixa mínima de les taxes (una mitjana de menys d’un euro anual pels negocis i  poc més de 3 euros anual als ciutadans amb una vivenda unifamiliar).

Fa anys (al manco des de 2008) que els estudis tècnics de repercussió de les taxes de residus demanen tota una sèrie de canvis per tenir unes taxes més justes, sense resposta ni dels anteriors equip de govern ni de l’actual.. Pensam que ja que ja que tenim 300.000 euros possibles per invertir al tema de fems ha arribat el moment de fer cas a les peticions dels tècnics i no en fer una rebaixa mínima de les taxes per poder vendre-la a les eleccions. Necessitam taxes més justes no estalviar un euro o tres a l’any.

S’ha de fer una revisió a fons de les categories en les que es divideixen els productors comercials de residus, tenint més en compte factors de distribució geogràfica i intensitat turística. Igualment demanen reestructurar la classe de contribuent “ALTRES COMERÇOS ACTI” una categoria heterogènia i poc concreta de contribuent.

Fa anys que els informes tècnics diuen que és imprescindible, per tal de disposar d’un efecte real en quant a la gestió selectiva, que els usuaris domèstics puguin veure desglossat en el seu rebut allò que s’estalvien gràcies a ala fracció que es gestiona selectivament. Igualment diuen que és altament necessari dotar de sistemes automàtics de seguiment i pesatge als serveis de recollida de fraccions selectives per donar un rigor tècnics als descomptes. També s’hauria de dotar dels mateixos sistemes a la recollida de rebuig de tot el municipi.

En definitiva el que ha de fer l’equip de govern és una inversió tècnica i tecnològica, per aconseguir unes taxes més justes fonamentades en el principi qui contamina paga. Per això hem presentat les nostras al·legacions demanant dedicar els 300.000 euros de dèficit de les taxes que estava disposat a assumir l’Ajuntament als aspectes indicats i argumentats durant anys pels estudis tècnics. Seguint els criteris tècnics a l’hora d’invertir aquests 300.000 euros i amb la finalitat.Esperam una mica de seny i serietat per part de l'equip de govern i que accepti les nostres al·legacions per aconseguir unes taxes més exactes i justes al 2015.

 

A continuació les al·legacions

Normal021MicrosoftInternetExplorer4

AL·LEGACIONS A  L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS DE RECOLLIDA DOMICILIARIA I TRACTAMENT DE FEMS I RESIDUS.


EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atès l’exposició pública del'ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis de recollida domiciliaria i tractament de fems i residus aprovada provisionalment per l´Ajuntament en sessió plenària de caràcter extraordinari de dia 7 de novembre de 2013 i publicada al BOIB núm 155 de 12 de novembre de 2013.

Atès que l’ordenança fiscal proposada l’Ajuntament proposa canvis a les taxes del  capitol VI quota ja que assumeix 300.000 euros de dèficits, el que suposa una rebaixa mínima de les taxes. La mitjana de les rebaixes no arriba un euro.

Atès que fa anys (al manco des de 2008) que els estudis tècnics de repercussió de les taxes de residus indiquen la necessitat d’adaptar l'estudi tècnic utilitzat (realitzat per l'Institut Cerdà pel Consell de Mallorca) al municipi ja que es basa en els metres quadrats bàsicament i no ha tingut en compte el volum de fems produït ni el reciclatge concret de cada negoci.

Atès que fa anys que els estudis tècnics de repercussió de les taxes de residus indiquen que s’ha de fer una revisió a fons de les categories en les que es divideixen els productors comercials de residus, tenint més en compte factors de distribució geogràfica i intensitat turística.

Atès que fa anys s’utilitza la classe de contribuent “ALTRES COMERÇOS ACTI” i que ja a l’estudi tècnic de 2008 es considerava com una categoria heterogènia que calia reestructurar, eliminant la categoria poc concreta de contribuent.

Atès que com diu el darrer informe tècnic és imprescindible, per tal de disposar d’un efecte real en quant a la gestió selectiva, que els usuaris domèstics puguin veure desglossat en el seu rebut allò que s’estalvien gràcies a ala fracció que es gestiona selectivament.

Atès que segon l’informe és altament necessari dotar de sistemes automàtics de seguiment i pesatge als serveis de recollida de fraccions selectives per donar un rigor tècnics als descomptes.  Igualment s’hauria de dotar dels mateixos sistemes a la recollida de rebuig de tot el municipi.

Atès que a falta d’una inversió en quant a l’adaptació tècnica i tecnològica, així com el desplegament logísitc s’incompleix el principi fonamental que indica que qui contamina paga.

Per això

Per tot això SOL·LICITA

- Fer els canvis pertinents a les taxes de l’ordenança (capítol VI quota tributària) per continuar aplicant les taxes de l’ordenança anterior. Mantenint els canvis realitzats al capítol V d’exempcions i bonificacions; ampliació de la bonificació subjectiva del 25% als subjectes passius que acreditin que en la mateixa vivenda de les quals siguin titulars hi hagi empadronat almenys un minusvàlid amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, que ens semblen positius

- Dedicar els 300.000 euros de dèficit de les taxes  que estava disposat a assumir l’Ajuntament als aspectes indicats a l’exposició de motius i argumentats durant anys pels estudis tècnics. Seguint els criteris tècnics a l’hora d’invertir aquests 300.000 euros i amb la finalitat d’aconseguir unes taxes més exactes i justes al 2015; fer un estudi per tenir en compte factors de distribució geogràfica (zones de més o menys intensitat turística), revisar les categories en les que es divideixen els productors comercials de residus (per poder fer unes taxes justes i adaptades a la producció real), desglossar al rebut l'estalvi aconseguit reciclant, fer una inversió en quant a adaptació tècnica i tecnològica  per  arribar a unes taxes més justes segons les quals el que contamina paga...

 

Pollença 18 de desembre de 2013.

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10541

Latest Images