Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10527

Ple de Novembre: Reprovació, Bóquer, Pistes de tennis...

0
0

Ordre del dia del ple d'aquest dijous 26 de novembre de 2013. a les 20h a la Sala de Plens. Seguiu-la en directe o a Radio Pollença 107.9 FM o bé radiopollença.net.

 

1.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient núm. 4/2013 de reconeixement extrajudicial de crèdits

2.- Aprovació, si procedeix, de l’ampliació del termini d’informació pública de l’expedient relatiu al Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric Artístic Arquitectònic i Paisatgístic (Expedient núm. 5611)

3.- Aprovació, si procedeix, de l’addenda al conveni signat dia 3 de gener de 2011 entre la Conselleria d’Educació i Cultura i l’Ajuntament de Pollença per al finançament de les obres d’ampliació de l’IES Guillem Cifre de Colonya

4.- Ratificació, si procedeix, del conveni entre l’Ajuntament de Pollença i la propietat en execució de l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada dia 29 de novembre de 2012, respecte l’aprovació definitiva del procediment de desafectació del tram del camí núm. 73 Camí de Cala Bóquer, als efectes de formalitzar la seva permuta amb tram alternatiu

5.- Moció presentada pel grup municipal CiUxP de suport de l’Ajuntament a una educació de qualitat i compromís dels representants municipals per defensar aquesta postura

6.- Moció presentada pels grups municipals PSOE, A, PSM-EN, ERAM i Regidors no adscrits de suport de l’Ajuntament a una educació de qualitat i contra l’aplicació del TIL i compromís dels representants municipals per defensar aquesta postura.

És com l'anterior de CiUxP, però afegint-hi la reprovació del comportament del batle en no assistir a l'Assemblea de Batles i el suport del Ple a la moció que allà es va debatre.

7.- Aprovació, si procedeix, de la designació de representant municipal membre de l'òrgan rector de l'entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació del sector UP-3 del PGOU Golf de Can Porquer i de la constitució en escriptura pública de l'esmentada entitat (Expedient núm. 236/05)

8.- Aprovació, si procedeix, de l'acord extrajudicial envers el recurs contenciós administratiu interposat per l'entitat Proyectos Urbanísticos DUVA S.L. (Actuacions judicials P.O. 43/2013) – (Expedient núm. 5524).

9.- Propostes / Mocions d'urgència

 

 

Informació de Batlia

Dació de compte de resolucions de Batlia

Precs i preguntes


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10527

Latest Images

Trending Articles