Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10692

Que cadascun tregui les seves pròpies conseqüències. Ple de novembre

0
0

Mentre el batles del PI van votar a l'Assemblea de batles  a favor de la moció que es presentava a favor de l'educació pública i contra el TIL, els regidors del PI de Pollença no van pressionar al batle perquè fos a l'assemblea i votés el que havia decidit el ple dues vegades, el consell municipal escolar i l'havien demanat totes les apimas de Pollença.  No només això sinó que  ni tan sols li van demanar que delegués  i enviés a l'assemblea al primer tinent de batle i regidor d'educació, en Martí Roca.

Una vegada consumat el frau democràtic i la covardia per part del batle, mentre els regidors del PI d'altres pobles com Sa Pobla o Llubí han presentat i votat mocions de reprovació als seus batles, per no votar el que van acordar els seus plens a l'assemblea de batles... El PI a Pollença es limita a presentar una moció a la qual es reafirma en el que ja s'havia aprovat. Que cadascun tregui les seves pròpies conseqüències...

 

Ordre del dia del ple a celebrar el proper dijous dia 28 de novembre a les 20:00 a la Sala de Plens de la Casa Consistorial.

1.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient núm. 4/2013 de reconeixement extrajudicial de crèdits 

Encara hi ha 29.300 € pendents d’altres legislatures, el passat ple ja es varen aprovar una sèrie de factures (liquidant irregularitats). En Joan Cerdà (exbatle) va ser requerit i tot just va signar factures per valor de 840 euros, en Tomeu del PSM ha reconegut varies partides de la SGAE però que no completen cap factura. Entre les factures pendents es va parlar d'uncorresponent al “Cinturón Ciclista” que l'ha de signar l'ex-regidora de Turisme i altres més petites de participació ciutadana que les ha de reconèixer l’ex-regidora d’aquesta àrea cap de les dues s’ha presentat per l’Ajuntament.

Hi ha un altre gruix de factures de honoraris de la construcció del pavelló cobert que el arquitecte que va dirigir l’obra comprovarà, estem parlant de l’any 2002 però les factures són del 2009 per això no han prescrit. Un desgavell difícil d'explicar.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’ampliació del termini d’informació pública de l’expedient relatiu al Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric Artístic Arquitectònic i Paisatgístic (Expedient núm. 5611)

Es tracta d’ampliar el termini d’exposició pública de 60 a 90 dies ja que hi ha bastant de gent que s’ha interessat pel tema. Esperam arreglar el que va ser una aprovació inicial precipitada.Als precs hem demanat que s'amplií també el termini d'exposició de l'ordenança de convivència ja que també hem detectat prou interès per part de bastant gent.

3.- Aprovació, si procedeix, de l’addenda al conveni signat dia 3 de gener de 2011 entre la Conselleria d’Educació i Cultura i l’Ajuntament de Pollença per al finançament de les obres d’ampliació de l’IES Guillem Cifre de Colonya

S’ha de fer una ampliació de 45.000 euros de sobrecost al conveni que es va signar amb la CAIB per construir el nou pavelló del IES Guillem Cifre de Colonya.

4.- Ratificació, si procedeix, del conveni entre l’Ajuntament de Pollença i la propietat en execució de l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada dia 29 de novembre de 2012, respecte l’aprovació definitiva del procediment de desafectació del tram del camí núm. 73 Camí de Cala Boquer, als efectes de formalitzar la seva permuta amb tram alternatiu

Des de que es va fer la aprovació inicial, han sortit  temes com la classificació de la torre de la casa de Boquer  com BIC, o que el nou traçat passa per damunt un restes històrics, a més se’ns ha confirmat que la llicència d’obra del nou camí estaria supeditada a un informe arqueològic. L'equip de govern es va precipitar  i va fer la proposta del nou traçat sense cap tipus d'informe de Patrimoni

5.- Moció presentada pel grup municipal CiUxP de suport de l’Ajuntament a una educació de qualitat i compromís dels representants municipals per defensar aquesta postura

6.- Moció presentada pels grups municipals PSOE, A, PSM-EN, ERAM i Regidors no adscrits de suport de l’Ajuntament a una educació de qualitat i contra l’aplicació del TIL i compromís dels representants municipals per defensar aquesta postura

Ens dona tota la impressió de que la moció de CiU ha estat pactada amb el PP per tancar  en fals el tema de la no assistència del batle ni de cap representant de Pollença a l'assemblea de batles. La  moció de Ciu no fa una altra cosa que reafirmar la posició de l’Ajuntament de Pollença i instar al Batle  a que la pròxima vegada manifesti i voti d’acord amb la postura expressada pel Ple....  Per a la resta de grups de l'oposició el que va passar és molt greu, de fet pensam com vam demanar que hauria de dimitir. Per això a més a més del que demana CiU demanam reprovar el batle per la seva inassistència a l’Assemblea de batles ja que amb la seva actitud va deixar mancats de representació als ciutadans de Pollença i  ens possicionam favorablement a la moció presentada en aquella assemblea.

7.-  Aprovació si procedeix, de la designació  de representant municipal membre de l'òrgan rector de l'Entitat Urbanística Col·laborada de Conservació  del sector UP-3 del PGOU Golf Can Porquer i de  la constitució en escriptura pública de l'esmentada entitat.

 Això és una nova figura jurídica de recent creació, es tracta que una urbanització es pugui autogestionar el serveis, per exemple si no els hi agrada el model de contenidors de fems  que l’Ajuntament utilitza ells poden posar un models més luxós  càrrec del veïns de la Entitat. L’Ajuntament tot just tindrà un representat al que si li donaran compte. La duració del conveni és de 10 anys.

8.- Aprovació, si procedeix de l'acord extrajudical envers el recurs contenciós administratiu interposat per l'entat Proyectos Urbanísticos DUVA S.L. (Actuacions judicials P.O. 43/2013) - Expedient núm 5524.

A un dinar a tres bandes entre DUVA, Ajuntament i Club de Tennis van arribar a un acord verbal amb la propietat perquè el club de tennis pogués utilitzar les pistes de DUVA ja que les pistes del poliesportiu del Moll havien desaparegut amb l’obra de construcció del nou CEIP Miquel Capllonch. A l’any 2006 sempre verbalment el regidor d'esports, en Miquel Ramon va informar al club que al final de l’any ja no podien utilitzar les pistes de Duva ja que s'havien fet les noves pistes. El club va continuar a DUVA fins aquesta legislatura i ara la propietat de DUVA vol posar un contenciós-administratiu demanant a l’Ajuntament 124.000 Euros + interessos + costs pel període 2006-2011. Volen tancar el tema amb el pagament a DUVA de 45.560 Euros IVA INCLOS es tancaria el tema.

11. - Propostes/ Mocions d’urgència”

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes”

 Assistiu de verd a l'inici del ple municipal per recordar que continuam lluitant per l'escola pública de qualitat.

 

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10692

Latest Images