Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10607

Subvencions, chiquipark... Junta 15 de novembre

0
0

A continuació teniu el resum de la Junta de Govern del 15 de novembre .Esperam que la publicació d'aquests resumens sigui un fet habitual com a altres ajuntaments i que es facin de la forma més completa possible i no només al facebook sinó a la pàgina web.

1.-Aprovació, si procedeix, de l’ acta de la sessió anterior.

2.- URBANISME

2.1. – Llicències urbanístiques

2.1.1.- Dació de compte de resolucions de Batlia de concessió de llicència urbanística a particulars, tramitada pel servei de Llicències Urbanístiques i Serveis Tècnics Municipals.

Es concedeixen 23 llicències

2.2. - Disciplina urbanística

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

Vam demanar per l'obertura d'expedients i el regidor d'urbanisme ens va comentar que s'han resignat les tasques i que per ara no hi ha ni expedients ni cobraments que caduquin.

2.3.- Varis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3. HISENDA

3.1.- Relació de despeses.

Dins de les factures amb objecció trobam les de sempre, manteniments, publicitat, subministrament de benzina, centres oberts, escola d’adults, smoe, el subministrament elèctric,....

3.2.- Recursos i reclamacions

3.2.1.- Desestimació del recurs de reposició interposat contra l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada dia 04 d’octubre de 2016.

És un recurs contra una sanció per ocupació de la via pública.

3.3.- Varis

3.3.1.-Aprovació de la prescripció del dret a exigir el reconeixement de l’obligació i pagament de factura.

És una factura de PILES, EDITORIAL DE MÚSICA S.A. per import de 2.437, 50 euros per 125 llibres, han passat concretament 6 anys (als 4 caduca). Els llibres en teoria són partitures, però no es sap on són. L’Interventor ha dit que ha vist un llibre, però els altres 124 no. Se pensa que són per l’escola de música, que tocarien anar a càrrec de l’organisme autònom, però abans és feia com és feia. Cap regidor firmarà la factura.

3.3.2. Aprovació de la exempció per minusvalidesa de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

3.3.3.- Aprovació de la exempció per minusvalidesa de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

3.3.4.- Aprovació de la devolució de la quota d’estades d’estiu del mes d’agost de 2016.

3.3.5.- Aprovació de la devolució de la quota d’estades d’estiu de la primera quinzena d’agost de 2016.

3.3.6.- Aprovació de les bonificacions de diversos tributs.

3.3.7.- Aprovació de la bonificació de l’Impost sobre Béns Immobles per família nombrosa.

3.3.8.- Aprovació de la devolució d’ingressos indeguts en concepte d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

3.3.9.- Aprovació del reconeixement de l’obligació i proposta de pagament de les subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l’accés a l’esport de competició i realització d’activitats esportives 2016.

Al final s’abonen 24.754,13 euros a entitats i 3.906,52 euros a esportistes individuals.

3.3.10.- Aprovació de la concessió de subvencions a les associacions de caire social sense ànim de lucre any 2016.

- A l’associació AFAMA 6.451,60 euros per a la realització del projecte o activitat consistent en Estimulació cognitiva per a malalts d’Alzheimer o altres demències en fase lleu

- A l’associació PRODIS 6.189,52 euros per a la realització del projecte o activitat consistent en servei d’oci Auborada 2016.

- A l’associació ABAIMAR 6.451,60 euros per a la realització del projecte o activitat consistent en servei Atenció Integral.

- A la FUNDACIÓ CORS OBERTS 4.000 euros per a la realització del projecte o activitat consistent en projecte Rasper.

3.3.11.- Aprovació del plus de canvi de torn i jornada partida a favor del personal laboral de l’àrea d’Esports de l’Ajuntament de Pollença

3.3.12 Resolució de l’expedient sancionador per incompliment de l’Ordenança d’cupació de la via pública.

S'imposa una sanció de 450 euros.

3.3.13.- Aprovació de l’anul·lació de l’ampliació del termini de la llicència d’ocupació de via pública.

L’ajuntament va notificar tard que concedia l’ampliació, fent-ho quan ja acabava casi el termini que havien demanat. Evidentment el local no ha volgut pagar per no ocupar.

3.3.14.- Aprovació de l’ampliació del termini de la llicència d’ocupació de via pública.

Concedida una ampliació fins dia 30 de novembre.

3.3.15.- Aprovació de l’anul·lació de la taxa d’ocupació de via pública

3.3.16.- Aprovació de l’abonament dels honoraris del membres del Jurat dels Premis Pollença de Literatura 2016( VII Premi de Narrativa i VI Premi de Poesia).

En total 2.216 euros pels 7 membres del jurat. Bàsicament honoraris, i una mínima quantitat de transport.

3.3.17.- Aprovació de l’adjudicació del contracte administratiu de subministrament i instal·lació d’un parc infantil d’interior amb piscina de bolles al bar del poliesportiu del Port de Pollença (chiquipark).


Es varen rebre les següent ofertes:


- IKCPLAY SPAIN / ICOLANDIA: 23.939,85 euros (IVA inclòs).

- MON-JOCS INDUSTRIES S.L.: 14.768,05 euros (IVA inclòs).

- DIMA / XARQUILAND GRUP S.L.: 6.413 euros (IVA inclòs.)


I s’adjudica per import de 14.768,05 euros (IVA inclòs) a l’entitat MON-JOCS INDUESTRIES S.L.


S’adjudica a una que no és l’oferta més econòmica, per ser la que la que aporta amb més detall i descripció els elements i l’única que aporta certificacions.


Fer el chiquiparc estava a les obligacions de l’Ajuntament dins del contracte del Bar. Estarà a la part de la terrassa coberta.L'oferta més barata no oferia el muntatge i no ha aportat les certificacions. El problema és que la sol·licitud de pressupost esta mal feta i no concretava; no demanaren res de muntatge ni certificacions, ni enviar fotos ni res; i clar, les empreses no tenen perquè aportar-ho. Aquesta poca definició provoca aquestes grans diferències de preu. Ens vam abstenir.

4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

4.1.- Guals

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.2.- Taxis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.3.- Varis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.4.- Personal

4.4.1.-Aprovació d’una la gratificació per antiguitat dins el servei.

4.4.2.- Aprovació d’una gratificació per antiguitat dins el servei.

4.4.3.- Desestimació de la concessió d’una ajuda econòmica per a matrícula.

Es desestima al no ser estudis realitzats en un centre oficial.

 

4.4.4.- Aprovació de l’abonament de l’import de compensació per canvi de torn al personal de Turisme.

4.5.- Cementiri municipal

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

5.- CONTRACTACIÓ

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

6.- VARIS

6.1.- Resolució d’expedient Responsabilitat Patrimonial desestimant la reclamació al no estar provat l’existència del nexe causal entre el dany sofert per la reclamant i el funcionament normal o anormal dels serveis públics municipals.

6.2.- Aprovació del canvi de titular i la pròrroga de l’autorització per a l’ocupació de béns de domini públic en zona marítim- terrestre per a l’explotació dels elements ubicats a la terrassa situada al Lot Albercuix 3.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10607

Latest Images

Trending Articles