Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10613

Votacions del ple de novembre

0
0

A continuació teniu un resum del Ple ordinari de novembre. Pel que fa als precs i preguntes, dir que al Ple es llegiren contestaren les registrades al setembre, per les d'aquest més no hi va haver temps i es deixen per un altre Ple. Amb les de setembre aviat publicarem un article a aquest bloc.


1.- Aprovació, si procedeix
, de l'expedient núm. 6/2016 de reconeixement extrajudicial de crèdits. Aprovat per 8 vots a favor (Junts, UMP i PI) i 8 abstencions (Alternativa i Tots).

Es tracta de factures de l'any anterior que han arribat aquest any, i que per temes tècnics no es poden imputar a aquest exercici. Estam parlant de 15.190,14 euros corresponents a 28 factures de l'Ajuntament i 234,30 dues de l'Escola de Música. Les de l'Ajuntament són concretament 25 factures per subministraments a l'àrea d'esports (13 fetes a l'anterior legislatura), 2 de transport de l'area d'educació i una factura d'un anunci del festival, la més cara de 3.179 euros. Hem optat per l'abstenció, ja que aquestes tasques s'han fet, i les empreses han de cobrar per la feina realitzada. Tot i això ja és ben hora que l'equip de govern abandoni els mals vicis de l'anterior legislatura i liciti aquests subministraments que a part del problema pel retard en la presentació de la factura, també van amb un informe en contra d'Intervenció.


2.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l'article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) en redacció donada per l'article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL
). Això no es vota.


Hem tornat a recordar a l'equip de govern, que en aquest tema no estan fent res per millorar aquestes irregularitats, i les promeses fetes per regularitzar distints contractes s'estan incomplint.
Així ens trobam amb factures per imports de 34.796,07 euros a la Residència, 931,70 euros a la Radio, i 518.047, 27 euros de l'Ajuntament que no s'ajusten a la normativa per diversos motius, bàsicament per ser factures per prestacions de serveis, adquisició de subministres o obres fetes sense seguir cap procediment (servei de grua, escoleta de la Gola, les classes de català, desobturació d'aigües, manteniment de jardins i neteja de terrenys, el transport de material d'obres a mac insular, traduccions, diferents tècnics, repartir publicitats, l'escola viva, l'smoe, estiu jove, estades (han fet un extra), ajuda a domicili, ....


Sorprenent també és la pujada de facturació de dos tècnics (ja en situació irregular) sense cap justificació i sobre la qual no tenim cap explicació.
Després també trobam factures sobre subministrament de material per manteniment, treballs d'impremta i publicitat, contractacions amb comunitats de béns, el subministrament de combustible, hores extres de treballadors de turisme, del notificador o de serveis, i un llarg etcètera.


Important i preocupant és el tema del subministrament elèctric, amb unes mocions aprovades per garantir el subministrament d'energia renovable als edificis públics. Esperem que ara que s'ha de licitar, això sigui possible.


En definitiva, cal que l'equip de govern es posi les piles perquè hi ha molta feina a fer!!!
PD: la defensa del Batle ha estat bastant trista, i contar com a feina feta els contractes dels músics que han actuat al Festival és directament una vergonya.


3.- Moció presentada pel grup municipal Tots per Pollença per a l'adequació de la parcel·la núm. 38 de la Gola per a aparcament municipal (RGE
 núm. 7271 de 27.10.16). Rebutjada per 8 vots en contra (Junts i Alternativa) 6 vots a favor (Tots) i 2 abstencions (PI i UMP).


Tots per Pollença ja va presentar aquesta moció d'urgència al passat ple amb la clara intenció de fer tot el possible per crear més tensió a l'equip de govern, i a aquest Ple s'ha votat al no voler-la retirar. Pensam que aquesta moció és un despropòsit total (només tenia sentit per provocar tensió entre Junts i UMP), com casi tot el que ha fet Tots-PP en relació a la Gola, és totalment innecessària, ja que al Moll hi ha 1.625 places d'aparcament poc utilitzades i sobretot és un nyap polític, ja que el solar no és municipal sinó del IBANAT, i perquè no compleix amb el planejament urbanístic.


A Alternativa sempre ens posarem del costat de la defensa de la zona humida de la Gola, i ens oposarem a qualsevol proposta que la posi en perill, com era en aquest cas la moció de Tots.


4.- Aprovació, si procedeix
, de la creació del comitè tècnic d'assessorament artístic Festival de Música de Pollença. Aprovat per 10 vots a favor (Junts, Alternativa, Pi i UMP) i 6 abstencions (Tots).


Es va tornar a presentar aquest punt que es va retirar a l'anterior ple. Bàsicament es concretà el funcionament de la comissió i es definí millor les seves funcions. La Comissió durà la direcció del festival de forma col·legiada i plural (substitueix el director artístic), i als noms presentats a l'anterior ple; Toni Aragón, Carles Ponsetí, Noemí Dalmau i Marta Bauzà s'ha afegit el de Joan Campomar Cerdà. A més, després hi haurà un grup de suport d'àmbit local, format per gent de Pollença que té interès en la música clàssica.
Ja vàrem dir a l'anterior Ple que aquest sistema plural ens semblava un sistema millor que el sistema personalista anterior. I evidentment també és més barat. Tan sols presentarem els nostres dubtes sobre com es faria la producció, o si amb recursos propis o a través d'una contractació. Al final sembla que  que es farà una contractació per ajudar al personal de la casa en aquesta tasca.


5.- Aprovació, si procedeix, de l'adhesió al Pacte contra les violències masclistes REACCIÓ. Aprovat per unanimitat.


Els objectius del pacte són:
- Implicar tota la societat en la recerca i la construcció d'un espai lliure de violències masclistes.
- Manifestar un contundent rebuig a les violències masclistes i als fonaments que les sostenen
- Aconseguir que la societat col·labori en la prevenció, la denúncia i l'eradicació de les violències masclistes.
- Treballar perquè les generacions futures es constitueixin sobre el respecte i el tracte igualitari a homes i dones.


Tot i votar a favor recordarem que no basten les paraules i les adhesions a pactes, i que calen fets. I en aquest cas és una vergonya que encara no s'hagi aclarit l'actuació de la Guàrdia Civil a l'assassinat de Lucia Patrascu al Port de Pollença i que l'Ajuntament no sigui més exigent, i que fins i tot segueixi convidant a aquesta institució als diferents actes festius del municipi.


Finalment volem animar a tothom tant a títol particular com a nivell d'associacions a adherir-se al Pacte, com ja hem fet a Alternativa.


6.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença pel compliment dels acords de la moció per a l'impuls de la veritat, justícia i reparació (RGE
 núm. 7817 de 16.11.16). Aprovat per unanimitat.


Estam molts contents per l'aprovació de la moció, ja que creiem que és una passa més en l'impuls de la veritat la justícia i la reparació. Des d'aquí volem agrair a tots els partits el seu vot favorable per fer que la moció tirés endavant.


Els acords que s'aprovaren són els següents1.- Instar el Govern de les Illes Balears a dotar de crèdit suficient i adequat la partida pressupostària pertinent pel finançament de les actuacions i conseqüències derivada de la Llei de Fosses.

2.- Destinar una partida del pressupost del 2017 per poder desenvolupar les propostes que van sorgir en la comissió d'estudi per a la veritat, justícia i reparació i col·laborar, si és necessari, en la identificació dels cossos trobats a la fossa de Porreres.


3.- Comunicar al Govern, Memòria de Mallorca i la FELIB aquest acord.


Recordam que a aquesta fossa s'hi podrien trobar dos cossos de Pollencins: Joan Losa Campomar i Cosme Llobera Pallicer.


II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT
1.- Informació de Batlia
- Sentència sobre el Vilar a la qual s'exonera a l'Ajuntament de pagar qualsevol tipus d'indemnització
- Dissolució de la mancomunitat del nord per acord dels ajuntaments membres.
2.- Dació de compte de resolucions de Batlia
S'informa del nomenament de lletrat per 3 contenciosos, del desnonament del quiosc del Gelat Valls, de 8 modificacions de crèdit per destinar diners de partides que no s'esgotaran a altres que ja ho han fet, i es dóna de baixa els drets reconeguts pendent de cobrament per prescripció i altres causes per imports 3.161.997,50 euros.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10613

Latest Images

Trending Articles