Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
People Here Also Viewed:
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10932

Informació, preguntes i idees sobre el quiosc de Gelats Valls

0
0

Després de la publicació del nostre article Què pensa fer l'Ajuntament amb el quiosc de Gelats Valls? , s'han succeït les publicacions i informacions i ens han sorgit tota una sèrie de dubtes sobre el tema. Insistim en què els ciutadans han de tenir la informació més completa possible i sembla que en aquest tema encara no s'ha donat tota la informació possible. Sorprèn també el silenci de la majoria de partits a un tema amb molt de ressò popular i mediàtic i quan la petició a change.org perquè el quiosc de Gelats Valls no sigui retirat del Passeig Anglada Camarassa té ja més de 4.500 firmes en el moment de fer aquest article. Al que hauríem d'afegir les firmes presencials. També voliem deixar clar que en aquest tema hi ha una responsabilitat per part de tots els equips de govern de l'Ajuntament al manco des de 1992 quan s'havia de licitar el quiosc i que van tenir molt més temps que l'actual equip de govern per solucionar aquest tema.

A la publicació de l'Ajuntament al seu perfil de facebook (que teniu completa a continuació d'aquest article) diu que és una obligació legal que els quioscs fixos en domini públic es licitin i s'adjudiquin amb un concurs públic i obert i que aquest quiosc fix va evertir a l'Ajuntament de Pollença a 1 de gener de 2016, tal com s'especificava a l'autorització extraordinària. El mateix argument que va reiterar el Batle a Ràdio Pollença (el podeu escoltar a l'enllaç). A la publicació de l'Ajuntament es justifica que "si el procés de licitació no s'ha enllestit abans ha estat perquè s'estava en un procés de mediació entre les parts afectades per tal de trobar una solució satisfactòria i amistosa per tots els implicats, procés que es va truncar amb l'obertura unilateral del quiosc." UMP a la seva publicació de facebook (que també teniu a continuació d'aquest article) també parla de què es van intentar a arribar a acords i diu: "A todo eso hay  que decir que nos consta que Helados Valls se les ofreció la posibilidad de otras ubicaciones en el Puerto que fueron rechazadas".

Demanam a l'equip de govern que expliqui de forma més detallada i clara quin ha estat aquest procés de mediació entre les parts afectades, i quins han estat aquests altres llocs que diu UMP als quals s'ha oferit a Gelats Valls la possibilitat de traslladar-hi el quiosc.

Gelats Valls també ha fet un comunicat al seu perfil de facebook (el teniu a continuació de l'article), al qual informen que van interposar un recurs de reposició en contra de l'Acta de la Junta de Govern de 5 de maig de 2015- que limitava la concessió, que no ha estat contestat per l'Ajuntament. Tècnicament parlant la no resposta en aquest cas suposa que el recurs ha estat desestimat, tot i que creiem convenient que l'equip de govern expliqui els motius d'aquests silenci administratiu, ja que sense un argument ferm que ho justifiqui, consideram que tots els recursos haurien d'obtenir una resposta.


Unió Mollera Pollencina també ha fet un comunicat al seu perfil de facebook (el teniu a continuació d'aquest article) que també ens ha fet sorgir una sèrie de dubtes que no ens han resolt al seu perfil. UMP comenta quevan sol•licitar informes jurídics per analitzar els arguments de les dues empreses enfrontades, i els hem demanat si l'Ajuntament no podia publicar aquests informes o al manco fer-les arribar als grups de l'oposició. De moment no tenim ni sabem res d'aquests informes.


Per concloure aquest article pensam que sil'única sortida possible és la licitació, l'Ajuntament té eines legals per decidir quin tipus de quiosc de gelats vol.

- Article del Punt Informatiu: Perilla el quiosc de Gelats Valls al Port

- Article al Última Hora; Masiva recogida de firmas a favor de Gelats Valls al Port de Pollença

- Article al Diario de Mallorca, "He crecido en el quiosco de helados".

 

 

 

 

 

 COMUNICAT AL PERFIL DE FACEBOOK DE L'AJUNTAMENT SOBRE EL QUIOSC DE GELATS

Per les xarxes socials s'ha iniciat una campanya de suport al manteniment del quiosc ocupat pels Gelats Valls al Passeig Anglada Camarassa del Port de Pollença.

Donat que aquesta campanya inclou una recollida de signatures adreçada a l'Ajuntament de Pollença consideram convenient donar a conèixer la següent informació.

En l'anterior legislatura l'Ajuntament de Pollença va aprovar en la Junta de Govern de 5 de maig de 2015 una autorització extraordinària i improrrogable que va finalitzar el 31 de desembre de 2015. En el mateix acord es preveia la licitació del punt de venda de gelats pel següent exercici -a partir de 2016-.

És una obligació legal que els quioscs fixos en domini públic es licitin i s'adjudiquin amb un concurs públic i obert. L'adjudicació sense concurs suposa una prevaricació administrativa.

Aquest quiosc fix va revertir a l'Ajuntament de Pollença a 1 de gener de 2016, tal i com s'especificava a l'autorització extraordinària.

La propietat de Gelats Valls eren coneixedors que el quiosc no es podia obrir sense la pertinent autorització i malgrat no disposar de concessió administrativa optaren per obrir.

Des de l'Ajuntament de Pollença se'ls va notificar que aquesta irregularitat vulnerava la legislació vigent i que l'explotació s'havia de tancar fins que no acabàs el procés de concurs públic.

Si aquest procés de licitació no s'ha enllestit abans ha estat perquè s'estava en un procés de mediació entre les parts afectades per tal de trobar una solució satisfactòria i amistosa per tots els implicats, procés que es va truncar amb l'obertura unilateral del quiosc.

Actualment des de l'Ajuntament de Pollença s'està enllestint una licitació per un quiosc de gelats respectant la legalitat a través d'un concurs públic i obert que permetrà seguir amb l'activitat de venda de gelats en aquest quiosc.

 

 COMUNICAT GELATS VALLS INFORMA:

Posem a la disposició de totes les persones que ens coneixen i recolzen, la situació actual en la qual ens trobem, pel que fa al Quiosc de gelats de Gelats Valls en el Port de Pollença.

L’ocupació del domini públic amb instal·lacions per a la venda de gelats per part de LORENZO VALLS i BARTOLOMÉ MARTORELL a la mateixa ubicació del Port de Pollença i a la Plaça de Pollença data de l’any 1955.

“…tots els visitants del Moll recorden perfectament
al Llorenç venen gelats al Moll.”

ANTECEDENTS

Per mandat municipal, l’any 1994, es va canviar el tradicional carretó per l’actual quiosc. Concretament l’any 1992 l’Ajuntament de Pollença inicià un procés de licitació per a ubicar un quiosc de venda de gelats al Moll, i arrel d’aquest l’any 1994 es va produir un canvi en el quiosc que es venia utilitzant. Amb iniciativa del propi ajuntament, es va passar del carretó de venda ambulant de Gelats Valls a quiosc permanent, assumint els costos Gelats Valls de la construcció del quiosc, mobiliari i instal·lacions necessàries, (electricitat, aigua, cablejats varis…)

SOL·LICITUDS REITERADES per part de Gelats Valls i manca d’informació de l’Ajuntament de Pollença

S’ha sol·licitat per part de Gelats Valls, en nombroses ocasions, còpia dels acords municipals d’aquelles dates (anys 50 i 90) en base als quals esdevingueren adjudicataris del dret a ocupar la via pública, si bé mai se’ls ha fet arribar aquesta documentació per part de l’Ajuntament. No obstant la manca d’aquesta documentació, els fundadors de l’empres recorden que existí un document pel qual se’ls atorgava la concessió fins tant les famílies VALLS-MARTORELL es dediquessin a la fabricació i venda de gelats.

En tot cas, el que queda clar de la documentació vista fins ara a l’expedient administratiu és que en aquelles dates únicament hi havia un interessat en ocupar el domini públic per portar a terme l’activitat de venda de gelats: LORENZO VALLS CRESPÍ i BARTOLOMÉ MARTORELL CASTAÑER, CB.

No existeix constància de que hi hagués cap altre interessat i, davant d’aquesta circumstància i atenent a la declaració de “interés turístico general” dels antecessors de GELATS VALLS SL, així com a la seva condició de peticionaris inicials de la concessió, l’Ajuntament de Pollença adjudicà directament a LORENZO VALLS CRESPÍ y BARTOLOMÉ MARTORELL CASTAÑER, CB, amb total i plena justificació i compliment de la legalitat, la venda de gelats al quiosc del Moll i a la plaça de Pollença.

Els actes duts a terme tan per l’Ajuntament com per GELATS VALLS SL deixen clara l’existència d’una concessió administrativa atorgada d’acord amb els articles 82 i següents del Reglament de Béns de les Entitats Públiques, que fou adjudicada a GELATS VALLS, SL com a peticionari inicial i atenent a la manca d’altres interessats, i en base a aquesta, GELATS VALLS ha vingut realitzant la seva activitat de venda de gelats, i va abonar la totalitat del cost de la construcció, instal·lació i connexions del quiosc, consolidant amb aquestes actuacions la seva qualitat de concessionari de l’esmentat punt de venda, ja sigui pel termini legalment assenyalat de 99 anys ja sigui fins tant les famílies VALLS-MARTORELL es dediquessin a la fabricació i venda de gelats.

ACTUALITAT

És per aquest motiu que Gelats Valls, S.L. es va mostrar totalment en contra de l’Acta de la Junta de Govern de 5 de maig de 2015- que limitava la concessió-, i va interposar el corresponent recurs de reposició en contra d’aquesta.

Es tracta doncs, d’un acte administratiu que no és ferm, ja que a dia d’avui no s’ha contestat per part de l’Ajuntament i en definitiva, a la vista de les actuacions posteriors del propi Ajuntament, no deixa altre camí a Gelats Valls que acudir a l’auxili judicial.

Precisament els Tribunals en altres casos similars al present s’han pronunciat sobre concessions, diguem-ne, de fet, donant plena validesa a les mateixes.

L’Ajuntament de Pollença, enlloc de contestar el recurs i pronunciar-se sobre les al·legacions de Gelats Valls, ha optat per adoptar un nou acord, que resol iniciar un expedient de caducitat de l’autorització concedida al seu dia i que implica directament quan es resolgui, el desallotjament de Gelats Valls del quiosc del Moll.

Un acte, al que Gelats Valls s’oposa rotundament i troba injust, perquè oblida que d’acord amb la llei, tan les concessions, com les autoritzacions administratives atorgades “a precari”, són susceptibles de ser resoltes únicament quan concorri un interès públic en la seva resolució, i prèvia indemnització.

Un interès general- el de declarar caducada la concessió- que en aquest expedient no ha estat acreditat, ans al contrari, doncs a la vista de les signatures recollides en només 24 hores, no tan sols de ciutadans del municipi, sinó de tot el món, demostra que l’interès general no és desallotjar GELATS VALLS del quiosc-del que n’és el legítim propietari- sinó que l’interès general és mantenir l’ocupació de la via pública amb el quiosc destinat a la venda de gelats fabricats al propi municipi per una empresa que du més de 60 anys fent-ho i que forma part de la tradició i de l’essència cultural, gastronòmica i social de Pollença.

Gelats Valls, sempre ha defensat i defensarà que ha vingut realitzant la seva activitat a l’empara d’una concessió administrativa, i l’ajuntament així ho hauria de reconèixer per no anar contra els seus actes propis.

En tot cas, i a tenor dels antecedents fàctics, existeixen raons excepcionals per a que GELATS VALLS, continuï com a ocupant de la via pública, amb el que és una tradició i un element que, com estan demostrant els propis ciutadans, és considerat patrimoni cultural de Pollença.

Gelats Valls no demana més Dret del que li assisteix, així que tenguem seny i protegim les nostres tradicions.

Tots els pollencins de naixement i de cor, i tots els visitants del Moll recorden perfectament al Llorenç, venen gelats al Moll, i que tots duim en el nostre record d’infantesa.

Per tot això, podem dir ben alt, i reclamar amb serenitat i orgull, que tenim tot el dret a quedar-nos al quiosc del Port de Pollença:
la legalitat, la trajectòria de Gelats Valls i la gent ens emparen.

---------------------------------------
Sigui el que sigui; moltes GRÀCIES A TOTS,
de part de tota la família Valls-Martorell,
i especialment de’n Llorens Valls i en Bartolomé Martorell

COMUNICAT GELATS VALLS : LOS SENTIMIENTOS CONTRA LA NORMATIVA.

Los recuerdos de los veranos de mi infancia, en los tiempos en que teníamos casi tres meses de vacaciones, me llevan a un Puerto de Pollença de playa, pesca con caña y amigos cruzando a nado de la punta de un muelle a la otra con el evidente enfado de los pescadores que temían por nuestra seguridad.

Entre los recuerdos playeros destaca un carrito conducido de punta a punta de la playa por un señor con un gorro blanco al que acudíamos como moscas a comprar un delicioso helado, mi sabor preferido era el de almendra, después de haber dado la tabarra a nuestros mayores para que aflojasen el bolsillo.

La memoria de los veranos del Puerto se asocia a toda una serie de lugares, acontecimientos y personas : las fiestas de Sant Pere y de La Patrona, las terrazas del Iru y el Cactus, el pequeño bar del Tío Juan en el muelle nuevo, la bolera, los helados de Valls, las noches a la fresca, el cine de verano… El tiempo ha pasado factura, la modernidad se ha llevado las noches a la fresca, las copas en el Cactus, el bar del Tío Juan, las tardes en la bolera y el cine de verano.

En estos últimos días las redes sociales se han hecho eco de la situación de Gelats Valls, uno de los últimos símbolos de nuestros veranos molleros, que solicita el apoyo de los vecinos para evitar que sea retirado su quiosco situado en el paseo Anglada Camarassa del Puerto. En este momento han conseguido ya más de 3.000 firmas de apoyo, un verdadero éxito.

Los comentarios en las redes, favorables a la permanencia del quiosco en su lugar habitual, tiran de la parte sentimental para apoyar a Valls, y eso no sólo es razonable sino lógico. ¿Quién no disfruta de un paseo frente al mar con un helado en la mano? ¿Quién no protestaría ante la desaparición de un emblema veraniego de nuestro Puerto?

La campaña de búsqueda de apoyo va acompañada por críticas a la inoperancia del Ayuntamiento que ha sido incapaz de resolver esta incómoda situación. Y tienen razón, mucha razón, el Ayuntamiento lleva 17 años de inoperancia, 17 años de permisividad y adjudicación a dedo de una concesión que, según la legislación vigente, debería licitarse públicamente.

Ya en 1992 el Ayuntamiento resolvió (Comissió de Govern, sessió ordinaria del 20 de febrer de 1992) que la ubicación del quiosco de Helados Valls suponía una ocupación privativa del dominio público local, y que se debía promover una licitación pública para la adjudicación de la concesión administrativa del quiosco.

Durante 16 años nadie protestó ni se interesó por el quiosco, y los sucesivos equipos de gobierno ignoraron su obligación de proceder a la licitación hasta que, en 2015, un empresario con varios negocios en el Puerto manifiesta su interés y su derecho a optar a conseguir la concesión administrativa del quiosco. Y aquí empieza el lio. El anterior equipo de gobierno, con mucha habilidad, consigue calmar las aguas otorgando una licencia improrrogable al quiosco de Valls hasta el 31 de Diciembre de 2015 para proceder posteriormente a la licitación que la ley impone.

La situación hoy es que el quiosco carece de la licencia que le permita abrir al público, que la ley obliga a que el quiosco debe ser licitado públicamente, que la gente está cabreada por lo que entiende es un atentado contra la tradición veraniega del Puerto y una afrenta a la fa


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10932

Latest Images

Trending Articles