Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10840

Propostes i negociació dels pressuposts del 2016

0
0

A Alternativa, des de principis de desembre vàrem començar a fer feina interna de cara als pressuposts, de manera que a principis de gener ja vàrem poder tenir preparada una proposta de partides que ens agradaria veure introduïdes en el pressupost municipal de 2016.

Cal dir que moltes d'aquestes propostes es basaven en al·legacions fetes en anys anteriors i no acceptades o no executades, mentre que d'altres eren propostes noves. Podeu consultar les propostes fetes aquí, però de forma resumida eren:

La redacció d'un projecte de recorregut arqueològic; una partida per a les excavacions Pedreret de Bóquer; una partida per a la promoció del producte local i de proximitat; un Pla de Recuperació de Cala Sant Vicenç; unPla d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques; millora del catàleg de camins; una partida per a conscienciació i mitjans tècnics i materials alternatius als herbicides; augment de la partida de subvencions a entitats esportives; obertura i senyalització de passos per a vianants a la via de circumval·lació del Moll cap a dins el nucli; inventari de béns;un canera municipal; una partida per a l'impuls de la participació ciutadana (formació, divulgació i processos concrets); una partida per a igualtat de gènere (campanyes de conscienciació); una per a foment de l'economia social (formació i divulgació), una per a habitatge (estudi de la qüestió, registre de demandants de lloguer social); i finalment, la recuperació a la plantilla de personal laboral de les tres places de neteja viària.

A la primera reunió de pressupost convocada dia 15 de gener, se li va lliurar a l'equip de govern el nostre document de propostes, que va ser també publicat al nostre blog en els dies posteriors. En el primer esborrany ja hi havia algunes d'aquestes propostes, però moltes altres no. En el procés de reunions i negociacions, que certament podia haver estat més regular en el temps, però que quantitativament per a nosaltres ha estat suficient, s'han finalment inclòs la majoria de les nostres propostes en el pressupost del 2016.

Concretament, s'han inclòs partides específiques pel projecte de recorregut arqueològic, les excavacions de Bóquer, la promoció del producte local, la millora de catàleg de camins, l'inventari de béns, l'impuls de la participació ciutadana, el foment de l'economia social i l'estudi sobre l'habitatge.

Altres propostes que també havíem fet, com el Pla de Recuperació per Cala Sant vicenç, el Pla d'Accessibilitat, l'eliminació d'herbicides, el foment de la igualtat de gènere i els passos de la via de circumval·lació, tenim el compromís de l'equip de govern que es duran a terme, malgrat no hi hagi una partida específica als pressuposts. A què s'han compromès i de quina manera es durà a terme si no hi ha una partida al pressupost? Això ho explicam en un proper article.

Finalment, queden tres propostes que no ens han acceptat: la canera municipal, l'augment de subvencions per les entitats esportives i la inclusió de les tres places de personal laboral de neteja viària a la plantilla. En el cas de la canera, ens han dit que la nostra proposta de fer-la a Santuïri no s'ajustaria a la legalitat i s'hauria de fer si un cas al polígon. L'equip de govern, però, considera que aquest és un servei que es podria mancomunar, i el que han dit que poden fer enguany és un estudi de les necessitats i possibilitats, consultar a Sóller per saber com ho han fet i contactes amb municipis veïns per si tenen interès de cara a mancomunar el servei. Pel que fa a l'augment de subvencions a entitats esportives, han justificat el fet de no acceptar-ho a que el pressupost no els ha donat per tant. Per exemple, diuen que han augmentat subvencions per transport i per escola matinera, i no tenen diners per tot. Proposen canviar la forma de fer-ho (no enguany) i, en lloc de subvencions, establir convenis amb cada club per així poder ajustar-se més a les necessitats de cada club i reduir la incertesa en la concessió de subvencions que pateixen les entitats esportives, cosa que ens ha semblat raonable.

Finalment, pel que fa a la inclusió de les tres places, consideren que mentre es mantengui l'acord del Ple de prestació del servei en precari, el concessionari ho ha de fer en les mateixes condicions d'abans i està obligat a tenir aquests treballadors. Nosaltres no estam d'acord amb aquesta interpretació, però en tot cas, sempre es pot modificar la plantilla orgànica en el moment que sigui necessari.

És evident que aquests no són els nostres pressuposts ja que, a banda de no incloure algunes de les nostres propostes, segur que hi podria haver una despesa social més levada, s'hagués augmentat la partida per l'escoleta, no hi hauria un augment que consideram injustificat de promoció turística...

Però atès que s'han tengut en compte la gran majoria de les nostres propostes i que el procés de negociació, tot i que poc regular, sí que ha estat quantitativament suficient i satisfactori, hi hem votat a favor. Hem fet 3 juntes de portaveus específiques, i 2 comissions informatives, i nosaltres apart de fer propostes, també hem demanat informació de partides (que se'ns ha donat), i hem fet observacions sobre la conveniència o quantitat de determinades partides, i en algunes se'ns ha fet cas.Finalment, destacar la nul·la feina de la resta de partits de l'oposició: no només han faltat a les reunions, sinó que quan hi han estat era com si no hi fossin: cap iniciativa, cap proposta concreta, cap petició clara. Res. Ara, això sí, a final de mes tots cobren.

 Albercocs i cireres

 

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10840

Latest Images

Trending Articles