Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10541

Contractacions irregulars a EMSER

0
0

Des d'Alternativa denunciam la forma en què s’han fet les cinc darreres contractacions temporals a EMSER, incomplint el conveni col·lectiu de l’empresa, i demostrant el que fa temps que ocorre: que la gerència fa el que vol i que els polítics de torn no hi han posat remei. Esperam que l’actual equip de govern acabi amb aquests mal vicis heretats.


Fa uns dies ens vàrem assabentar que s’havien realitzat cinc contractacions temporals a l’empresa municipal EMSER 2002 SLU. Després d’escoltar les explicacions de l’equip de govern sobre com s’havien realitzat aquestes contractacions, podem dir que aquestes incompleixen el conveni col·lectiu ja que no segueixen el procediment establert per a la contractació de personal per a situacions d'urgència (els casos que estam tractant).

L’article 50.d del conveni col·lectiu d’EMSER estableix per aquests casos, i si no existeix bossa de contractació (tot i que aquest és també un tema discutible), la possibilitat de contractar personal durant el temps que calgui mitjançant contractes de la modalitat d’obra o servei determinat o d’interinitat. Però estableix que, tant d’una manera o una altra, “els delegats de personal seran informats de la situació i participaran en la selecció del personal quan no és disposi de treballadors provinents de la bossa de contractació. Atesa la necessitat urgent de cobrir aquests llocs de feina de forma temporal i immediata, serà facilitada informació mitjançant la ràdio municipal, i pels mitjans de difusió que es considerin convenients i efectius.”

I això no s’ha complert, ja que ni s’ha avisat ni fet partíceps del procés de selecció als delegats de personal, ni tampoc s’ha facilitat cap tipus d’informació a la ràdio municipal ni a través d’altres mitjans com podrien ser la web municipal o el perfil de facebook de l’Ajuntament.

Igualment s’ha incomplert la disposició addicional tercera del conveni que estableix, amb caràcter supletori al que estableix el conveni, quina és la normativa que ha de regir aquests casos, fent referència al final als principis constitucionals d’igualtat, mèrit i publicitat per a l’accés a la ocupació pública. I finalment dir que també la LRBRL parla d’aquest principis per a la contractació de personal al servei d’entitats públiques empresarials.

El problema és que no ens sorprèn que es vulneri el conveni col·lectiu d’EMSER, ja que no és la primera vegada que hem denunciat irregularitats a nivell laboral. La gerència sembla que no té consciència d'estar gestionant una empresa pública, i que no és pot fer el que li dóna la gana. Ara bé, si això ha passat fins ara és perquè s’ha permès a nivell polític. Convé no oblidar que el batle és el president de l’empresa, per tant al final n’és el màxim responsable. Tots sabem que l’anterior equip de govern no era un gran amant de la cosa pública, ni de la transparència en la gestió, i d’aquí venen aquests problemes i mal vicis, però esperam que això s’acabi, que el nou equip de govern prengui mesures perquè l’empresa, i sobretot la seva gerència, obri d’acord a la llei, evitant que es repeteixin situacions com aquestes, i depurant responsabilitats en cas que així sigui.

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10541

Latest Images