Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10604

Funció pública. Català i Nivell 33.

0
0

 

El Consell de Govern ha acordat l’inici del tràmit de modificació de la Llei 3/2007 de 27 de març per què el coneixement de la llengua catalana sigui considerat un requisit per a l’accés a la funció pública a les Illes Balears.

 

 

 

Consell de Govern:Inici de la tramitació de l’avantprojecte de la llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

A proposta de la Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, el Consell de Govern ha acordat iniciar la tramitació d’un avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 
La Llei 9/2012, de 19 de Juliol, de modificació de la llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, va suprimir el requisit de coneixement de la llengua catalana per a l’accés de la funció pública de les Illes Balears i per a la provisió de llocs de treball.La llei 3/1986, de 29 d’abril, de Normalització lingüística de les Illes Balears, diu, en canvi, que la Comunitat Autònoma té com a objectius dur a terme les accions pertinents d’ordre institucional per tal que el català, com a vehicle d’expressió, modern, plurifuncional, clar, flexible i autònom, i com a principal símbol de la nostra identitat com a poble, torni a èsser l’element cohesionador del geni illenc i ocupi el lloc que li correspon en qualitat de llengua pròpiade les Illes Balears. Per això ha d’ésser present en els diversos àmbits d’ús oficial de l’administració, dels mitjans de comunicació de masses, de l’escola i de la vida social en general, amb el corresponent respecte a les modalitats lingüístiques pròpies de la tradició literària autòctona, però sense perjudici de la unitat de la llengua catalana.
 
 A més, l’apartat 2. de l’Acord de Governabilitat  per a les Illes Balears, anomenat “Un nou temps per a les institucions i la ciutadania: De l’autoritarisme al diàleg i a la radicalitat democràtica” preveu que l’Administració Pública ha de convertir-se en un ens pràctic, àgil i més proper al ciutadà en un marc de confiança ètica i de més eficiència i transparència, fet pel qual s’ha de proveir que pugui ser possible l’ús i el foment del català en totes les seves instàncies.
 
És per això que el Consell de Govern proposa acordar l’inici del tràmit de modificació de la Llei 3/2007 de 27 de març per que el coneixement de la llengua catalana sigui considerat un requisit per a l’accés a la funció pública a les Illes Balears.
 
En aquest mateix àmbit de transparència, proximitat a la ciutadania, participació, normalització i homologació de l’exercici de la Funció Pública, ha d’estar emmarcat un pla d’acció de govern, que té per objectiu la reforma de la mateixa Llei de funció pública 3/2007 de 27 de març per a la supressió del complement retributiu que garanteix als funcionaris que han ocupat determinats càrrecs de responsabilitat política un cop retornen a les seves funcions a l’Administració, el dret a percebre el mateix complement específic que les lleis de pressupost de l’Estat assignen als directors i directores generals -l’anomenat nivell 33- Ha de ser objectiu del Govern la provisió de mesures necessàries, i preeminentment entre el personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per evitar situacions que puguin ser enteses com a discriminatòries i injustes davant la ciutadania.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 10604

Latest Images

Trending Articles