Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10346

Els comptes clars. Informe econòmic 2014

0
0

Des d'Alternativa per Pollença feim públic "Els comptes clars. Informe econòmic 2014" d'Alternativa per Pollença, un document que mostra tota la informació econòmica relacionada amb el partit, ja que la transparència i la no professionalització de la política formen part no només de les nostres demandes, sinó també del nostre funcionament intern.

A Alternativa per Pollença feim públic l'informe que hem elaborat per donar a conèixer la situació econòmica del partit. Tenim ben clar que la transparència que demanam, i de la que tots els partits se'n fan ressò quan arriben les eleccions, ha de ser també una norma de funcionament general.


Recursos materials i patrimoni

A Alternativa per Pollença no tenim cap crèdit bancari. Tampoc tenim cap local, ni en lloguer ni en propietat. No tenim cap persona contractada per a l’organització. Les persones que participen i els càrrecs interns (coordinador, tresorera) ho fan de manera desinteressada i no retribuïda.

Recursos humans

Els càrrecs electes, que en l’actual legislatura són dos regidors, estan sotmesos a la norma de límit de repetició de mandats (màxim 2) i els seus ingressos principals no són els derivats de la seva tasca a l’Ajuntament.

El seu sou ha estat de 6000 € anuals bruts.

Regidor 1. Sou anual net: 3.493€. Donació al partit: 2.233€.

Regidor 2. Sou anual net: 4.151€. Donació al partit: 2.351€.

Recursos econòmics

El total d’ingressos d’Alternativa per Pollença durant el 2014 ha estat de 7.903,5€. El total de  despeses ha estat de 6.248,63€. S’ha tancat l’any amb un excedent de 1.654,87€.

 

Desglossament dels ingressos:

La principal font d’ingressos del partit es correspon a les donacions del seu sou que han fet els regidors, un total de 4.584€. S’ha de tenir en compte que, del sou brut de regidors, han pagat 4.356€ d’impostos i que aquests doblers no s’han  comptabilitzat a l’apartat de “despeses”.

La segona font d’ingressos prové de les subvencions institucionals: s’han rebut 2.218,99€. En tercer lloc, trobam els ingressos procedents de les quotes d’afiliació que sumen 1.080€. Finalment, hi trobam 20,47€ d’interessos de Colonya.

Durant l’any no hi ha hagut donacions particulars.

Desglossament de les despeses:

Quant a aportacions externes, s’han fet pel valor total de 600€. Es tracta de revertir a la societat d’alguna manera part  dels diners rebuts, especialment en projectes o col·lectius que defensen idees i valors compartits des d’Alternativa. Es va fer  una aportació de 400€ a la caixa de resistència de les Encausades de la Conselleria i una de 200€ per a la querella pel cas Alpha Pam.

Així mateix, s’ha gastat 981€ en organització d’actes i  activitats, 745€ en factures de telèfon dels regidors, 857€ en material formatiu (informes, manuals, publicacions), 1.592€ en impressió de publicacions pròpies (Urxella+cartells), 540€ en desplaçaments, 412€ en material fungible (tinta, papereria),  114€ en la plana web, 63€ en despeses bancàries i 344€ en “altres” (consumicions de conferenciants, col·laboradors...).

Capital acumulat:

El capital acumulat a 31 de desembre del 2014, considerant els 4 comptes corrents de Colonya (el d’afiliats, el de donacions, el de gestió i l’electoral) i els dos comptes particulars dels regidors, és de 16.565€.

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10346

Latest Images