Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10345

Acceptades tres de les nostres al·legacions als pressuposts

0
0
Normal021MicrosoftInternetExplorer4

Al darrer ple ordinari es va aprovar definitivament el pressupost del 2015. L'équip de govern va acceptar  tres de les al·legacions que haviam presentat:

1-Redacció d'un projecte del recorregut arqueològic. Aquest projecte es va aprovar, a proposta nostra, al ple de març de 2008.A Pollença hi ha centenes de jaciments arqueològics trobats, i incomptables que encara no estan ni catalogats. També haviam demanat introduir una partida pressupostària per continuar amb les excavacions al Pedreret de Bóquer.

Recorregut arqueològic

A l’equip de govern no li preocupa gens ni mica el patrimoni

2.- Promoció del producte local i de proximitat. Es va aprovar a proposta nostra al ple de febrer del 2014.A més d'accions puntuals l'Ajuntament s'ha d'implicar més i de forma més programada i participativa amb la promoció de productes locals.

Promocionar els productes locals

Sí a la promoció dels productes locals

3.- Fer un conveni per a l’obertura del Centre de Turisme de la Gola. S’està fent un conveni amb l’IBANAT, la seva dotació pressupostaria és de 30.000 euros. Venim denunciat tota la legislatura el tancament de l’únic Centre de Turisme Ornitològic de les Illes, motivat per les retallades del Govern. Finalment es fa el que veniam demanant fa mesos; davant de la passivitat del Govern ha de ser l’Ajuntament qui s’impliqui i aporti mitjans i doblers per l’obertura del Centre.  Estam a l’espera de veure com serà el conveni per valorar-ho però pensam que aquest Centre no pot estar tancat un altra temporada.

PP i turisme ornitològic

El PP passa de la Gola i de l'Albufereta.

Obrir el CTO en maig i en condicions.

Moció relativa a la reobertura del Centre de Turisme Ornitològic de La Gola (pdf)  

Visita del Consellera a la Gola

A pesar de l’acceptació d’aquestes tres al·legacions pensam que són insuficients i per això vam votar en contra del pressupost.  Haviam presentat un total de 11 al·legacions (a la continuació de l'article) , que en la seva majoria feien referència a acords de plens sense partida, i partides aprovades i no executades al pressupost 2013. Pensam que executar els acords del ple ha de ser la prioritat de qualsevol equip de govern, no fer-ho suposa una degradació de la democràcia municipal totalment inacceptable per a nosaltres. Igualment no acceptem que s’hagi aprovat aquest pressupost, que haurà d’executar en la seva majoria un nou equip de govern, sense mantenir reunions entre tots els grups.

 Altres al·legacions que vam presentar:

Introduir una partida " Pla integral de recuperació dela Cala Sant Vicenç". Atès que la Cala Sant Vicenç ha estat la gran oblidada als Plans E, pressuposts, i  Plans d’Obres i serveis i quel’Associació de Veïns de la Cala Sant Vicenç al 2008 va realitzar un extens dossier al que s’identifiquen tota una sèrie de feines a realitzar per millorar l’espai públic de la cala; repàs de pintura, senyals de trànsit i indicadors, enllumenat, papereres, zones enjardinades, portetes del comptadors, els parques, les coves, la plaça dels pins... Que podria ser la base d'un " Pla integral de recuperació de la Cala Sant Vicenç"

 Atès que consideram que la realització d'actuacions puntuals no és el que es va aprovar  al ple d'octubre del 2007; un pla bàsic d'accessibilitat i supressió de barreres d'arquitectòniques.

Atès que l’Ajuntament no va presentat Recurs de Cassació davant el Tribunal Suprem en la sentència recaiguda sobre la titularitat del camí de Cala Castell,  cal ja fer efectiva l’establiment de la servitud de pas per a vianants prevista en el PGOU de 1990 sobre el camí de Castell del Rei.  A la pàgina 18 de l’Estudi Econòmic Financer, aprovat en l’acord de l’Ajuntament Ple de dia 23 de maig de 1990, hi havia quantificades les despeses per a l’establiment de les servituds, les quals afectaven a 29,9 Km. de longitud de camins amb una despesa global de 44,8 milions de pts. el que representava un cost de 1,5 milions per Km., es a dir, 9.000 €/Km. La longitud del Camí de Cala Castell es aproximadament de 7,5 Km. i el del Castell del Rei es de 1,5 Km., el que representaria unes despeses respectives de 67.500 € i 13.500 € de 1990.

A més a més vam demanar; introduir una partida per "Millorar el catàleg de camins amb la realització d’investigacions". Al ple del 25 de juliol de 2012 el ple municipal va aprovar iniciar la recuperació de l’ús públic del camí del coll d’en Patró i la  resolució dels expedients d'investigació.

 

 

 

Atès que els clubs esportius es troben en una difícil situació econòmica i que això suposaria necessàriament augmentar les quotes a les famílies per poder cobrir les despeses destinades principalment a pagar els arbitratges, entrenadors i material. Demanam que s'augmenti la partida de subvencions a entitats esportives a 48000 euros.

- Introduir  una partida  " Millora del conveni amb l'IES Clara Hammerl". Atès la necessitat d'un pavelló al Port de Pollença i que no té sentit fer una instal·lació nova tenint el pavelló de l'IES Clara Hammerl infrautilitzat. Cal millorar  el conveni entre l'Ajuntament i  l'IES Clara Hammerl per tal que l’Ajuntament pugui realitzar altres usos abans de construir noves infraestructures:

- Tancar o separar mitjançant una tanca les instal·lacions esportives (incloses les exteriors) de la resta de les instal·lacions de l’IES.

- Adequar els vestuaris i els banys que actualment estan en mal estat.  No hi ha vestuaris per als arbitres.

- Ampliar el pavelló creant unes grades a la zona d'espectadors.

-Assumir la gestió de la instal·lació fora de l’horari de l’IES, inclòs els mesos de vacances d’estiu, Nadal i Pasqua. Cal tenir en compte que l’IES té prioritat per a fer les seves activitats extraescolars, però que en cas de no fer-ne la instal·lació pugui ser ocupada per a realitzar activitats municipals.

- Assumir de forma real la vigilància de la instal·lació (evidentment fora de l’horari lectiu). Actualment es trasllada aquesta responsabilitat al club, especialment als entrenadors.

-Integrar la gestió d’aquestes instal·lacions esportives dins un pla de manteniment de les instal·lacions esportives del Port de Pollença o de tot el municipi. Actualment no hi ha un pla de manteniment de la instal·lació, només es fan actuacions o reparacions puntuals que realitza l’Ajuntament o l’IES depenent de qui sigui l’interessat.

 Vam demanar introduir una partida " Conscienciació i mitjans tècnics i materials alternatius als herbicides". Es va aprovar al ple del mes de maig de 2013.

Atès l'informe d'intervenció relatiu a la proposta d'aprovació del pressupost i la nota informativa de la TAG del 11 de febrer respecte a la plantilla d'EMSER:

- Introduir una partida per realitzar un pla de productivitat i fixar els oobjectius a complir pels funionaris per meritar el dret a percibir-ho.

- Reduir les places de personal eventual de la plantilla a dues.

- Procedir a l'acomiadament  de les dues persones contractades de forma irregular a la plantilla de personal d'EMSER.

- Corregir les diferències existents entre la plantilla orgànica i la econòmica d'EMSER.

 

 HOMENATGE ALS REPUBLICANS.

14 d'abril a les 19:00 a la Plaça dels Seglars

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10345

Latest Images