Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10592

Resultat del Ple de març: TTIP, Pressupost 2015, contenciós contra el Consell...

0
0

Aquest és el resultat del ple del passat dijous, l'ordinari de març, penúltim de la legislatura.

Varen faltar 1 regidor (J.R.Mateu, PI) al principi i 2(M.Llobeta,PP) a partir de segon punt.

(La moció sobre el TTIP, que figurava al punt 1, es va passar al final)

Veure tota la documentació del Ple

 

2.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2015.

El pressupost s'havia aprovat inicialment al gener i llavors els partits de Junts Avançam (MÉS, PSIB i ER) ens havíem abstingut amb la voluntat de poder arribar a qualque tipus de consens amb l'equip de govern per fer-hi millores. Finalment, de les 26 propostes que férem no en varen acceptar ni una, amb arguments peregrins, quan moltes de les propostes eren de simple execució de mocions aprovades o tenien un un cost baix. En canvi sí varen acceptar algunes propostes d'Alternativa que eren tan de criteri polític i oportunitat com les nostres. Per aquesta manca de diàleg i consens finalment varem optar per votar contra el pressupost.

Aprovat. A favor: 10, PP,PI,UMP – En contra: 6, PSM-MÉS,PSIB,ER,A

Aquí podeu veure la documentació del pressupost 2015

I aquí les nostres al·legacions.


3.-Aixecament d'objecció formulada per la Intervenció de la Corporació als efectes d'efectuar el pagament del límit de conformitat del justi-preu corresponent a l'expropiació de la finca registral núm 1451, coneguda amb el nom de Can Bach, per un import de 487.277,80€ i aprovació, si procedeix, de l'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació a càrrec del pressupost de la Corporació pels exercicis 2016-2017.

Es tractava de pagar aquest import en dues anualitats per pagar l'expropiació de la zona verda de drrera el Cante Cultural. Es diposita en el jutjat per evitar interessos, ja que el propietari no està d'acord amb el preu i ho té recorregut als tribunals.

Aprovat. A favor: 9, PP, PI,UMP – Abstencions: 6, PSM-MÉS, PSIB, ER, A


4.-Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de crèdit 4/2015 per crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria de despeses generals.

Despeses:

La millora del carrer Bot i carrer Roure, 680.000 eur

Renovació vestuaris poliesportius, 120.000 eur.

Centre Cultural Guillem Cifre, 350.000 eur.

Climatització d'habitacions a la Residència, 35.000 eur.

Reforç de l'estructura zones comuns Residència antiga, 155.000 eur.

Obres a Gommar, 650.000 eur.

Ingressos:

Incorporació crèdit 1.340.000 eur.


Són obres amb romanent de Tresoreria, que s'havien d'haver fet l'any anterior i no s'han fet, i ara s'incorporen al pressupost d'enguany. La manca de capacitat d'executar el pressupost és notable en aquest equip de govern.

Aprovat. A favor: 9, PP, PI,UMP – Abstencions: 6, PSM-MÉS, PSIB, ER, A


5.-Aprovació, si procedeix, de reconeixement extrajudicial de crèdit (Exp 1/2015/INT)

Es tractava de pagar una factura de la volta a Mallorca del 2008! que havia rodat pels calaixos i ningú havia assumit. L'Ajuntament havia patrocinat aquesta prova esportiva, ja que hi ha documents de la publicitat i fotografies del llavors batle, però ningú havia ignat la factura del patrocini. L'empresa havia amenaçat de denunciar als tribunals reclamant interessos i l'Ajuntament s'ha avingut a pagar els 3.480 eur. Lamentable que ningú hagi donat la cara per justificar aquesta factura.


6.-Dació de comptes de resolucions de Batlia contràries a les objeccions d'Intervenció.

L'Ajuntament continua contractant i pagant factures sense ajustar-se a la Llei de Contractes i obviant els informes en contra de l'interventor.

No es vota.


1.-Moció presentada pels grups PSOE, ALTERNATIVA I PSM-EN per la declaració institucional contra el TTIP, no als tractats que destrueixen la democràcia. Veure.

Com ja varem explicar en aquest anterior article, el tractat TTIP és una seriosa amenaça contra la qualitat de vida a Europa que s'està gestant a l'esquena de la societat. S'ha de fer pedagogia per donar a conèixer els seus efectes. Dimecres dia 1 a les 20h al Club Pollença hi haurà una xerrada al respecte.


Aprovat. A favor: 6, PSM-MÉS, PSIB, ER, A – Abstencions: 9, PP, PI,UMP


Proposta d'urgència:

El batle va proposar el nomenament de misser i procurador per posar un recurs contenciós contra el Consell de Mallorca pel Pla D'Obres i Serveis que deu a l'Ajuntament de l'any 2011, amb el que s'havien de pagar les obres de Can Llobera i l'aparcament del poliesportiu.

Estam ben d'acord que el Consell ha de pagar vel que deu a Pollença, però és ben curiós que sigui el PP qui ho proposi, ja que governa les dues institucions i no han estat capaços de posar-se d'acord. El batle ha callat durant tota la legislatura amb els incompliments econòmics de la Conselleria d'Educació pel manteniment de les Escoles, de la de Medi Ambient per les intervencions a La Gola, els incompliments de Ports, de Costes, etc... i ara, a les acaballes de la legislatura, quan s'ha vist que el PP d'en Bauzà li vol moure la cadira com a candidat a les municipals, ara pretén fer-se respectar i es posa ferme. Una actitud molt oportunista i poc creïble a aquestes alçades per part del PP pollencí.


Aprovat per unanimitat


Precs i preguntes

En un següent article tractarem dels precs i preguntes, on , som sol passar darrerament, el batle va demostrar el seu nerviosisme amb sortides de to i exabruptes per les preguntes que li varem fer que el retraten en la seva acció de govern.

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10592

Latest Images

Trending Articles