Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10525

Reforma vestuaris, activitats piscines (Junta de 4 de novembre)

0
0

Avui resumim l'acta de la  Junta de Govern del 4 de novembre. És lamentable que l'Ajuntament i els partits que hi ha a la Junta de Govern; PP, PI i UMP no publiquen absolutament res de les Juntes , on entre altres coses els ciutadans poden trobar una relació de factures per comprovar com es gasten els seus doblers. A Alternativa donam informació mentre tots pagam la propaganda de PP&PI.

A la nostra pàgina web trobareu les actes de les Juntes. A més de factures, ajudes, sancions... A aquest Junta es van tractar aquests temes:

- Es va adjudicar el contracte administratiu de serveis per la redacció del projecte i direcció d’obra de la reforma dels vestuaris municipals existents a la zona del poliesportiu; per un import de 8.500 € (més 1785 € en concepte IVA), tot el que fa un import total de 10.285 €

- Dació de compte de la resolució de Batlia núm. 1038/2014 de requeriment de documentació al licitador FONAESPORT SL en relació a l’expedient de contractació administrativa del servei d’activitats esportives aquàtiques i socorrisme a les piscines coberta i descoberta (Exp. Núm. 26/2014/Contractació)

 - Vista la proposta d’adjudicació realitzada per la Mesa de Contractació en sessió  celebrada dia 28 d’octubre de 201, ell licitador que ha obtingut la major puntuació, FONAESPORT SL. Per un import de 47.900 -€ més 10.059- € d’IVA, tot el qual fa un import de 57.959-€ en concepte de socorrisme a les dues piscines, i un import de 33.200-€, més 6.972-€ d’IVA, tot el qual fa un import total de 40.172-€, en concepte de monitoratge d’activitats, i un import de 16.600-€, més 3.486-€ d’IVA, tot el qual fa un total de 20.086-€, en concepte de coordinació i cost d’assegurança, tot el qual fa un cost total de 97.700- €, més 203517-€ d’IVA i un total de 118.217-€, corresponent a un any de contracte, de conformitat amb la documentació presentada per l’empresa de diverses millores al servei, i 3 monitors amb 27’5 hores/setmana de feina per cada monitor a les piscines, i 3 monitors i 21’5 hores/setmana a les activitats, estimant-se com l’oferta econòmicament més avantatjosa als interessos municipals.

 - Inici de la resolució del contracte administratiu de serveis de treball preventiu socio educatiu amb infants i joves en situació de risc o d’exclusió social al Port de Pollença (Expedient núm. 3/2013/Contractació)

 

 - Vista la sol·licitud de l’Associació Ateneu Alcari, mitjançant la qual demana una rescissió de mutu acord del contracte de serveis de Treball preventiu socio educatiu amb infants i joves en situació de risc o d’exclusió social al Port de Pollença, signat amb l’Ajuntament.

 - Aprovació de sol·licitud  d’ajudes a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, de la xarxa d’escoles públiques de primer cicle d’educació infantil Sol·licitar una ajuda de 979,60 € per al centre d’educació infantil “La Gola” del Port de Pollença

 - Aprovació del conveni entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i l’Ajuntament de Pollença per al desenvolupament del “PLA DE SUPORT” d’ajudes a famílies amb menors en situació de risc social o en situació d’especial vulnerabilitat, per a l’any 2014 (Expedient núm. 72/Convenis)

 

- Aprovació del conveni entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) l’Ajuntament de Pollença per al finançament de les prestacions socials bàsiques per a l’any 2014 (Expedient núm. 154/Convenis)  mitjançant el qual s’atorga a quest Ajuntament un import de 157.998’43 €.

 - Aprovació del conveni entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i l’Ajuntament de Pollença per a la dotació d’eines informàtiques per a la gestió dels serveis comunitaris bàsics (Expedient núm. 205/Convenis).

El dimecres 1 d'abril hi haurà una xerrada sobre el TTIP.

 

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10525

Latest Images

Trending Articles