Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10345

Ordre del dia del ple ordinari de març

Next Ararat
0
0

A la pàgina de propaganda de l'Ajuntament, pagada per tots, consideren més important posar  fotografies i més fotografies dels regidors del PP&Pi  que penjar l'ordre del dia del ple de l'Ajuntament. I és que si podem veure tan guapos als regidors de l'équip de govern a qui l'importa que punyetes es discuteix al màxim organisme democràtic de l'Ajuntament. Per no posar no posen ni a l'agenda que el dijous 26 a les 20:0O hi ha ple, no sigui que vengui qualsevol ciutadà despistat. 

1.-Moció presentada pels grups ALTERNATIVA, PSOE i PSM-EN per la declaració institucional contra el TTIP, no als tractats que destrueixen la democràcia.

A l'article d'ahir ja us vam informar d'aquesta moció que presentam conjuntament amb PSOE,PSM i Esquerra de declaració institucional contra el TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Una moció que ja es va aprovar a l'Ajuntament d'Artà i que també es presenta a altres municipis. Un Tractat desconegut per la majoria dels ciutadans, que s'està negociant amb una gran opacitat i que és un atac directe contra la democràcia. El dimecres 1 d'abril hi haurà una xerrada sobre el mateix tema.2.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2015

L'equip de govern ha acceptat tres al·legacions de les que vàrem registrar:

Introduir el Projecte del Recorregut Arqueològic i Promoció del producte local i de proximitat, encara que sense dotació pressupostaria pròpia, la primera anirà a la partida del museu i la segona a la de promoció comerç  local.

També accepten l'al·legació per fer un conveni per a l’apertura del Centre de Turisme de la Gola. S’està fent un conveni amb l’IBANAT, la seva dotació pressupostaria és de 30.000 euros; s’eliminen 10.000 euros de la pavimentació del patí de Joan Mas, 10.000 euros del projecte del Cinema Capitoli, 5.000 euros de despesa Ca’n Llobera i 5.000 euros més al mobiliari del Festival.

3.- Aixecament d'objecció formulada per la Intervenció de la Corporació als efectes d'efectuar el pagament del lími de conformitat dels justipreu corresponent a l'expropiació de la finca registral núm 145, coneguda amb el nom de Can Basch per un import de 487.277,80€ i aprovació,si procedeix de l'autorització, disposició i reconeixementde l'obligació a càrrec del pressupost de la Corporació pels exercicis 2016-17.

Han acceptat l’al·legació d’un particular que demana la consignació del “justi preu” de l’expropiació d’una zona verda darrera el centre cultural de Pollença. Al pla general de l’Any 1991 entre altres un solar darrera el centre cultural de Pollença va se qualificat com “zona verda expropiable”, com sempre l’Ajuntament espera que sigui l’afectat que reclami i quan va reclamar es va valorar en uns 600.000 euros que va pagar al seu moment , quantitat que l’afectat no va acceptar i va posar un contenciós administratiu reclamant 2.300.000 euros, ara l’Ajuntament ha tornat valorar el solar i el taxa en uns 1.129.000 euros, la diferència (729.916,70 euros)  que es consignaran al Jutjat a la espera de la sentència definitiva, es dir que pel pressuposts d’enguany es consignaran 243.638,90 euros, al 2016 243.638,90 euros més i al 2017 243.638,90 euros més. L’interventor va posar objeccions a que es poses tot al pressupost d’enguany per falta de crèdit, a aquest ple aixecarà la seva objecció ja que s’han planificat en tres anys, tot això per no pagar interessos.

4.- Aprovació inicial, si procedeix, de modificació de crèdit 4/2015 per crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria de despeses generals

Per llei aquestes inversions no poden anar al pressupost ordinari de la corporació.

Millora Carrer Bot i Conveni amb el Pollença Park      --------à680.000 €
Obres de renovació vestuaris poliesportiu Pollença          --
à120.000 €
Centre Cultural Pollença                                           -------
à 350.000 €
Climatització Habitacions antiga residència               ------
à     35.000 €
Obres d’estructura antiga residència                        -------
à    155.000 €


Total 1.340.000 Euros

Si es pot ja que el projecte no estava acabat avui matí s’inclouran 600.000 euros més d’unes millores a la obres de Gommar, principalment són diferències de amb les mesures dels carrers, aquesta quantitat es restarà a la tercera fase ja que es farà a la segona , bàsicament són zones que s’havien de fer a una propera fase i es faran ara.

5.- Aprovació, si procedeix, de reconeixement extrajudicial de crèdit (Expedient núm. 1/2015/INT)

Aprovació si cal per via extrajudicial del complement al sou a l’arquitecte municipal

Això és dels anys 90 quan es varen aprovar una sèrie de complements que UGT va dur al jugat, aquest no es sap perquè va quedar fora de la denúncia, amb el retorn de l’arquitecte municipal aquest assumpte ha tornat i s’ha de posar al pressupost a l’espera de si es paga o no.

Factura Unisport Consulting, S.L.

A l’any 2008 l’Ajuntament va patrocinar la Challenge Volta a Mallorca de ciclisme, des de fa uns anys aquesta factura redola per l’Ajuntament i ningú la vol signar, el batle diu que la signarà ja que a trobat proves de que és correcta, com fotos de l’anterior batle donant el premi etc. Són 3.480 euros més les despeses judicials. 


6.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades així com de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos, de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la nova redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)

 Una nova relació de factures irregulars de les que us informarem.

7.- Propostes/Mocions d'urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de batlia

3.- Precs i preguntes.

 DIVENDRES US ESPERAM

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10345

Latest Images