Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10345

Indemnització de 532.564’43 € (Junta de Govern de 21-10-14).

0
0
Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Avui resumim l'acta de la llarga Junta de Govern del 21 d'octubre. Perdonau el retard, no és una feina fàcil de fet només la fem a Alternativa. És lamentable que l'Ajuntament i els partits que hi ha a la Junta de Govern; PP, PI i UMP no publiquen absolutament res de les Juntes de govern, on entre altres coses els ciutadans poden trobar una relació de factures per comprovar com es gasten els seus doblers. A Alternativa donam informació mentre tots pagam la propaganda de PP&PI.

A la nostra pàgina web trobareu les actes de les Juntes.

Resum del més interessant de la Junta.

- Es va aprovar la reducció del cànon d’explotació de la platja de Cala Molins en la temporada 2011en un import de 1.879,05 euros , atenent que es va substituir per part de l’Ajuntament la concessió de 4 velomars per piragües.

- Arxiu dels  expedients disciplinaris a dos policies.

- Modificació de les condicions laborars de l'administrativa del centre salut Port  que passa a desenvolupar les seves funcions com a administrativa a l’àrea d’esports.

- Dació de compte de la resolució de Batlia d’aprovació dels plecs i convocatòria de la licitació del contracte de serveis per desenvolupar i impartir el programa d’educació ambiental de l’Ajuntament de Pollença.

- Dació de compte de la Resolució de Batlia d’aprovació de l’expedient de contractació de les obres relatives al projecte “Rehabilitació i millora del paviment de diversos carrers del municipi de Pollença/Fase 2)” i de la convocatòria, simultània, de la licitació

- Aprovació de l’adjudicació de les obres relatives al projecte tècnic “Instal·lació fotovoltaica per autoconsum Residència-Centre de Dia de Pollença” mitjançant contracte menor. A la vista de les ofertes econòmiques presentades , de l’ampliació i millora del manteniment de les instal·lacions i de la millora del termini de garantia, s’ha de dir que l’oferta de Ingeniería y Asesoría de Energías Renovables SL”, amb una oferta de 33.275,00 € (IVA inclòs), una ampliació i millora del manteniment de la instal·lació de 8 anys (9 en total) i una ampliació del termini de garantia de 9 anys (10 en total), és la més avantatjosa per a portar les obres d’instal·lació de la planta fotovoltaica a l’edifici de la Residència Centre de Dia .../...”.      Aquest projecte està cofinançat en un 50% amb càrrec al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu de les Illes Balears 2007-2013”.

- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de contractació de les obres relatives al projecte “Canvi de coberta de l’edifici polivalent Miquel Capllonch Port de Pollença” mitjançant procediment negociat sense publicitat. Consistents en la rehabilitació de la teulada de l’edifici  atès que la elevada humitat interior del mateix ha provocat l’oxidació de l’armat de les bigues existents, afectant a gran part de la subestructura de la teulada, essent el pressupost general de contracte de 169.916,29 (IVA inclòs) a finançar amb fons propis.

  -Aprovació del Pla de Seguretat i Salut que desenvolupa l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut establert per a l’execució de les obres relatives al projecte “Adequació de les pistes esportives del Port de Pollença”.

-  Aprovació de la resolució de l’expedient de responsabilitat patrimonial; indemnització pels danys ocasionats per l’anulació, mitjançant Sentència de Tribunal Superior Justícia de les Illes Balears de 11.11.1993, de la llicència d’obres al c/ Creus i Bellavista, i la posterior execució, per sentència del TSJ de les Illes Balears de 19-02-2007, de demolició. Atès que en la reclamació formulada es sol·licità una indemnització total de 2.020.427’30 €. L'Ajuntament estima parcialment la reclamació per responsabilitat patrimonial,declarant l’existència de responsabilitat patrimonial i, en conseqüència, indemnitzar en la quantia de 532.564’43 €.

 

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10345

Latest Images