Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10345

Desprotegint el Moll, al ple de febrer (II)

0
0

Segona i darrera part del resum sobre el Ple de Febrer, on desenvoluparem el punt dedicat a la desprotecció d'alguns edificis del Passeig Voramar del Moll.

2.- Rectificació error material d’acord plenari, de data 29 de novembre de 1998, d’acceptació de terrenys destinat a vial públic.

Es tracta d'una cessió feta a l'any 1998, de la prolongació del carrer Camila Pers, que ara s'ha volgut registrar i se n'han donat compte que les superfícies no quadraven i s'ha d'esmenar l'error. Una qüestió de tràmit per cumplir amb el que demana el Registre de la Propietat.

Aprovat per unanimitat


3.- Modificació de l’acord aprovació provisional del Catàleg de Protecció d’edificis d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic del terme municipal de Pollença

L'equip de govern vol treure del catàleg un bon grapat de cases antigues de primera línia del passeig Voramar del Port, en contra del que va aprovar el ple de l'Ajuntament i anteriorment ja havia exigit el Consell de Mallorca. En concret les següents:

Can Qués U-112

Can Morató U-114

Can Mena U-117

Ca l’Adroguer U-120

Can Tugores U-124

Ens sembla un despropòsit plantejar l'exclusió d'aquests edificis del Catàleg de Patrimoni. Una passa més en la falta de sensibilitat de l'equip de Govern envers el patrimoni, amb l'agreujant que es tracta de la primera línia del Moll, un indret que ja ha patit abastament la pèrdua de caràcter que definia el seu model turístic (no podem entendre com un partit que es diu «mollero» com UMP pot avalar aquest atemptat cap al Moll):


-No té gaire lògica i dona mala espina plantejar aquestes exclusions una vegada resoltes les al·legacions i ja s'ha fet l'aprovació provisional (recordem, només amb el vot de l'equip de govern). Ningú va dir res en contra quan l'equip de govern va fer l'aprovació inicial i mesos després l'aprovació provisional i ara s'han tret tots aquests emperons.

- El Consell ja es va pronunciar clarament l'any 2010 respecte a l'anterior versió del Catàleg demanant la inclusió d'aquests edificis, ja que tenen valor patrimonial a nivell local.

- L'Ajuntament ja ha aprovat una moció durant aquesta legislatura, al Ple d'octubre de 2011:

8.-  Propostes/Mocions d'urgència

    - Moció per la protecció de Can Franc i la resta d'edificis singulars del passeig Voramar - Colon - Hernan Cortes.

Es tractava de promoure accions per per protegir uns edificis que estan en perill i que formen part de la imatge del Port de Pollença (veure article anterior).

Es va modificar el text de la moció eliminant la referència explícita a la caducitat, ja que sembla que serà difícil, però reclamant que s'estudiïn tècnicament les accions que es poden fer per protegir aquests edificis.

Fou aprovada per unanimitat.


- La protecció d'edificis amb valor patrimonial no és un acord opcional del governs municipals, sinó que és una obligació marcada per la Llei de Patrimoni 12/1998 cap als ajuntaments.
 
-Per tant l'exclusió del catàleg també pot ser causa de responsabilitat per l'Ajuntament, ja que sabent dels valors arquitectònics dels edificis els hauria exclòs per unes pors a indemnitzacions, deixant així desprotegit el patrimoni històric sabent del seu valor.
 
-Que la minva d'una certa edificabilitat per causa de la catalogació sigui un fet indemnitzable no es pot considerar com una veritat irrebatible, ja enfront la sentència esgrimida n'hi ha d'altres en sentit contrari. L'edificabilitat que atorgava el Pla General, una vegada exhaurit el termini de vuit anys per desenvolupar-lo, no es pot al·legar com un dret adquirit si no hi ha llicències concedides en vigor, i aquest no és el cas. Que hagi de ser el propi Ajuntament qui lideri aquesta interpretació tan restrictiva del que suposa catalogar edificis ens deixa perplexes.

-Suposa un greuge comparatiu respecte d'altres edificis del terme de Pollença que puguin haver vist restringida la seva edificabilitat per causa de la catalogació. No s'ha fet un estudi sistemàtic de tot el municipi, sinó que l'informe de l'arquitecte R.Balaguer es centra només en les cases del Passeig Voramar. Moltes altres cases poden haver vist restringit l'augment de superfície construïda, el volum o simplement la renovació d'elements constructius pel fet d'haver estat catalogades i això ningú no es planteja indemnitzar-ho.

-Si el problema es la minva d'edificabilitat s'hauria pogut plantejar que en lloc d'extreure les fitxes del catàleg es podria haver optat per una solució manco dràstica, rebaixant el nivell de protecció en lloc d'eliminar-lo completament.

-L'informe que justifica l'exclusió és una convidada a demanar indemnitzacions, ja que amb ell el propi Ajuntament està reconeixent i valorant unes minves d'edificabilitat "a priori" i posant-se ell mateix la corda al coll. Des d'ara mateix en feim responsables a l'actual equip de govern de les llicències que es demanin que puguin suposar destrucció dels bens actualment protegits i de les demandes d'indemnització que puguin comportar.

-Per acabar res garanteix que en el període d'exposició pública el Consell es pronuncii sobre l'exclusió dels edificis. Si passa aquest període i s'exclouen les fitxes el edificis quedaran a expenses d'obres que els puguin alterar o eliminar, amb la pèrdua patrimonial que això suposa. Com hem dit l'actual equip de govern en serà directament responsable.

Aprovat. A favor: 10, PP, PI,UMP – En contra: 4, A, ER, PSOE

Compartim plenament el criteri de la oposició en el seu vot en contra.

 

Cins cases d'indubtable valor històric-artístic i que donen caràcter al Moll es quedaran sense protecció per l'exclussió de l'equip de govern. (Can Mena)

 


4.- Moció presentada pel grup del PSOE per a la gestió i regularització turística de les estades turístiques vacacionals excloses de la Llei 8/2012, de 19 de juliol.

Es tractava d'instar a la regularització d'aquests lloguers exclosos de la Llei Turística, com son els d'apartaments en blocs d'habitatges.

Aprovat. A favor: 10, PSOE, ER, PP, PI – Abstencions: 3, A, UMP


5.- Propostes / Mocions d’urgència

No n'hi hagué

 

 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

 


 

 

 

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10345

Latest Images