Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10332

L'obertura de grans comerços amb la ZGAT

0
0

En els darrers dies, arran d'un comunicat de premsa d'ER, s'ha obert el debat sobre la conveniència de permetre que tots els comerços, inclosos els de més de 300m², puguin obrir els diumenges.

Actualment Pollença ja està declarada com a Zona de Gran Afluència Turística (ZGAT), permetent-se l'obertura de comerços en diumenges i festius, llevat dels periòdes de 30 d'octubre a 15 de març, on els majors de 300m² no poden obrir. Amb la nova llei 11/2014 de Comerç es permet als ajuntaments extendre la possibilitat d'obertura a tot l'any.

En primer lloc cal dir que relacionar directament l'obertura de comerços en funció de si una zona és o no de gran afluència turística no deixa de ser una manera molt reduccionista de veure l'activitat comercial. Hi pot haver altres variables que incideixin en l'activitat comercial a banda de símplement si hi ha gran afluència turística. A més és evident que ni Pollença ni molt manco altres pobles sense zona costera no són de gran afluència turística en els mesos d'hivern, i alguns han recurrit a aquesta fórmula per poder donar permís per obrir els caps de setmana.

El punt feble en aquesta qüestió és el petit comerç, que sovint no pot assumir l'obertura en diumenges o festius, mentre que a les grans superfícies ja els va bé. Per tant la declaració de ZGAT durant tot l'any no afavorirà que el poble sigui més viu i tengui els comerços oberts en diumenges o festius, sinó que l'únic que provoca és que siguin les grans superfícies les que sí obrin, gairebé sempre situades a les afores o polígons.

Per tant és important que la iniciativa d'obrir també en l'hivern els diumenges i festius tengui el suport del petit comerç, i ara per ara sembla que no el té, ja que reiteradament aquest sector manifesta que suposa un perjudici per la seva activitat. En canvi les grans superfícies, amb una gran capacitat econòmica i d'influència, sí que pressionen als polítics per liberalitzar encara més el calendari d'obertura.

Per tant des del PSM de Pollença consideram que no cal ampliar l'obertura de grans superfícies en diumenges i festius a tot l'any i que amb la situació actual ja hi ha una llibertat prou àmplia. El petit comerç és el que dona vida al poble i el que reparteix la riquesa entre els propis veïns i sufreix des de fa anys la pressió de les grans superfícies. Qualsevol canvi en la regulació hauria de comptar amb el consens d'aquest sector.

 

 

 

 Avui, a la Comissió informativa preparatòtia del Ple del proper dijous tractarem la denúncia posada al Batle per l'afer del Vilà i a més:

 

 

1.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores i de la convocatòria per a la concessió de subvencions a empreses que utilitzen el català com a llengua habitual.


2.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades així com de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos, de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la nova redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)


3.- Moció presentada pel grup d’Alternativa relativa a l’anotació en el Registre de la Propietat de tota infracció urbanística detectada.


4.- Moció presentada pel grup de PSM-EN d’eliminació de les plaques commemoratives que incloguin el nom de condemnats per delictes relacionats amb la corrupció.

 

 

 


 

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10332

Latest Images