Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10533

Les irregularitats ens costen doblers

0
0

Continuam publicant informació sobre la dació de comptes que es va presentar al ple de novembre de factures i pagaments per un valor de 251.430,22 euros amb diferents irregularitats posades de manifest per part de les objeccions dels informes de l'interventor i secretària.

- Veure articles anteriors:

- PP&PI mantenen i cometen nombroses irregularitats

- La submissió de l'Ajuntament ens surt cara

Tan el batle com el regidor d'educació s'han mostrat moltes vegades aquesta legislatura contrariats per les exigències de la llei de contractació pública, però aquesta té la seva lògica i noi complir-la te els seu cost pels ciutadans.

Per exemple al skate park del Port de Pollença: el 19 de novembre de 2013 l'Interventor i la Secretària van emetre un informe contrari a la proposta del regidor d'educació d’adjudicació del subministrament de la pista d’skate al pati del CEIP Miquel Capllonch per import de 23.782,11 euros ja que la construcció de nous elements del pati correspon a la Conselleria d'educació. A més a la Junta de Govern de 30 de desembre de 2013 es va emetre otra diligència per part de la Secretaria contra la proposta d’instal·lació de l’skatepark per import de 9.680 euros . En data 5 d’agost es va emetre novament nota d’objecció pel que fa a la factura corresponent al tancament de la zona d’skate per import de 6.935,82 euros. Al ple de novembre Secretari i Interventor van s mantenir aquestes objeccions . El subministrament, instal·lació i tancament de l'skate park l'hauria d’haver duit a terme la Conselleria d'educació, però a més a més hi ha altra irregularitat i és que s'hauria d'haver fet amb una licitació única ja que no són susceptibles d’aprofitament o utilització per separ. En el cas que s’hagués licitat en la seva totalitat de conformitat amb les normes de contractació, dispondriem d’una garatia respecte a al reparació de la factura que es va presentar al ple de novembre. Ara sense garantia tots hem hagut de pagar la reparació de la malla del skatepark, 1.227,98 euros.

- Altra de les factures que de la relació aprovada va ser la de desratitzacio escoles de 1.730 euros quan uns mesos abans s’havia formalitzar contracte administratiu del servei de desratització on es contemplava la realització d’aquest servei. En aquest cas el regidord'educació ens va donar una explicació de que ja s'havia compromés amb l'anterior empresa. Un exemple de falta de planificació que ens ha costat doblers.

Més factures irregulars:

- Factures amb un defecte de forma de serveis prestats a l'Ajuntament a les que no s'ha fet la retenció en concepte d'IRPF pels rendiments obtinguts per activitats econòmiques.

- Factures de prestacions que es repeteixen any darrera any eludint els requisits de publicitat i/o els relatius al procediment d'adjudicació; repartiment publicitat, analítiques de l'aigua.

- Factures de Comunitat de Béns que no poden ser contractes per les Administracions Públiques.

- Factures de manteniment i recanvi vehicles policia.

- Factures de material d'obres, de l'àrea de serveis, material elèctic, jardineria, recanvis poliesportiu...

- Factura de PRODIS del berenar protecció civil i banda (490 €); Interventor i Secretària recorden els seus informes sobre els serveis de jardineria i consergeria; no es pot aplicar la figura de conveni entre Administracions o entitats públiques quan l'objecte és d'un contracte administratiu. S'ha d'aplicar la normativa contractual de la Llei de contractes públics, i molt menys quan el conveni es produeix entre una Administració i una entitat i el seu objecte és el propi d'un contracte de serveis. No hi forma part de l'objecte social de Prodis facturar pel concepte que es detalla a la factura. L'ajuntament ha de cercar altres fòrmules de col·laboració amb PRODIS i incloure més claúsules socials als seus plecs de condicions.

- Factura del triatlon lest tri (1.796,78 €) que no va ser organitzat per l'Ajuntament sinó per l'Entitat KUMULUS ACTIVE WORLD 2012 No consta cap acord amb aquesta entitat on s'especifiqui que el servei d'ambulància hagi de ser assumit per l'Ajuntament. Segon el regidor d'esports es va pagar l'ambulància a canvi de la propaganda que es va insertar a la revista repartida al triatlon,Un altre exemple d'improvisació

- Falta a l'expedient d'un contracte menor: S'haurien d'haver sol·licitat sun mínim de tres ofertes iels contractes menor no poden tenir una duració superior a un any.

- La realització de tallers teatre, museus es repeteix en sucessives anualitat eludint els requisits de publicitat i adjudicació, dificultant la lliure concurrència fraccionant l'objecte del contracte en diferents anualitat. Factura assajo i funcions teatre 650 euros, tallers museu 363 euros,

- Factura d'assessorament reunions conveni col·lectiu (2.795,10 euros) Aquesta factura unida a la que es va pagar al 2013 (6.013,70 euros) sumen un total de 8808,80 euros eludint els requisits de publicitat i procediment d'adjudicació.

- Factures per valor de 7254,80 euros i 5322,62 euros de la Residència. incompleix contractar, mitjançant contracte menor , el mateix subministrament any darrera any . Eludint els requisits de publicitat i adjudicació.

- Factures d’assistència tècnica de la ràdio d’agost i setembre per un total de 1.057,54 euros

- Factura de 782,45 euros l’exposició de Yuko Shiraishi que excedeix el pressupost aprovat

 

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10533

Latest Images

Trending Articles