Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10533

PP i Pi no volen impostos més justs

0
0

Finalitzam l'any com hem fet tota la legislatura.Com a la passada legislatura, encara que a aquesta ha hagut més grups polítics, sóm el grup que més mocions, al·legacions, precs i preguntes i informació ha presentat i ha donat.

Al darrer ple extraordinari es van rebutjar les nostres al·legacions (a continuació de l'article)  a les modificacions de les ordenances fiscals: hem demanat pujar l'IBI al 10% dels valors cadastrals més rics (exclosos els residencials) i invertir l'augment de la recaptació en favor dels col·lectius desafavorits econòmicament i en subvencions dirigides a l'activitat econòmica. A més, consideram que qualsevol subvenció als impostos i taxes ha de tenir en compte les rendes brutes i patrimoni dels contribuents, eliminar la rebaixa aplicada als vehicles de major cilindrada... PP i PI no han volgut saber res de que paguin més els que més tenen.

_______________________________________________________________________________

Pollença és un dels municipis on els ciutadans pagam més imposts i taxes i on menys inverteix el govern en despeses socials. Els ingressos totals a Pollença per impostos i taxes és 1.620,87 per ciutadà mentre que la mitjana a municipis espanyols entre 10.000 i 20.000 habitants és de 929,59 euros. Pollença és el setè municipi amb el rebut mitjà d'IBI urbà més alt de Mallorca. La diferència més espectacular, sense dubte, es troba en el que pagam els ciutadans de Pollença per taxes: el triple que municipis de similar grandària. A Pollença pagam 536,38 euros per habitants, mentre que a municipis espanyols entre 10.000 i 20.000 habitants la mitjana és de 177,83 euros. Si parlam de despeses totals per habitants, quan parlam de despeses de protecció i promoció social, a l'Ajuntament ens trobam per davall de la mitjana de municipis de similar tamany: 84,82 euros a Pollença i 88,65 als municipis de similar tamany.

Donada la situació de crisis que afecta directament a l’endeutament familiar i als sectors treballadors i a l’atur de la societat pollencina, des d'Alternativa apostam per una revisió profunda de la concepció i definició de les ordenances fiscals. Les subvencions s'han de posar en favor de les famílies i col·lectius desfavorits econòmicament, introduint criteris econòmics i/o de renda a totes les línies de subvenció o ajuda. Igualment s'haurien d'incloure subvencions dirigides a l'activitat econòmica, afavorint l'economia cooperativa i sostenible. No ha estat acceptada la nostra al·legació de retirar les modificacions de les ordenances fiscals aprovades inicialment per fer un estudi comparatiu d’impostos i taxes analitzant on hi ha major pressió fiscal i rebaixant els impostos i taxes que sigui possible, sempre des del consens i un punt de vista progressiu; ajudant realment als que més ho necessiten i tenint en compte els propers pressuposts. Per això, hem presentat al·legacions específiques demanant que les subvencions a les ordenances fiscals s'han de posar en favor de les famílies i col·lectius desafavorits econòmicament, introduint criteris econòmics i/o de renda a totes les línies de subvenció o ajuda. Qualsevol subvenció ha de tenir en compte que les rendes brutes del subjecte passiu no superi els 50.000 euros o un patrimoni net d'1 milió d'euros.

A més, respecte a l'IBI, l'Impost sobre béns immobles, partint de l'article 72.4 de la Llei d'hisendes locals, hem demanat pujar l'IBI al 10% dels valors cadastrals més rics (exclosos els residencials) i invertir l'augment de la recaptació en favor de les famílies i col·lectius desafavorits econòmicament i en subvencions dirigides a l'activitat econòmica, afavorint l'economia cooperativa i sostenible.

També hem demanat, una bonificació del 40% de la quota íntegra de l'impost a favor d'immobles en els que es desenvolupen activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials. No ens consta si els immobles que desenvolupen les activitats indicades tenen aquesta bonificació, en cas de que no sigui així demanam que se'ls informi d'aquesta possibilitat i que es porti al ple la citada declaració d'especial interès o utilitat municipal.

Per altra part, demanam a l'Ajuntament en relació a la seva preocupació que compartim per les víctimes de violència de gènere, que contempli la realització d'accions per ajudar a les mateixes, com la realització d'un circuit local d'atenció a la dona víctima de violència; un conjunt d'accions d'informació, acompanyament, protecció i suport a la víctima de violència de gènere i als seus fills i filles, a fi d'ajudar-la a poder sortir d'aquesta situació. A més, el circuit estableix un protocol d'atenció que és revisat periòdicament per tots els departaments integrants i que intenta donar una resposta immediata a aquelles situacions d'urgència.

Al cas de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica consideram que cal subvencionar els vehicles que contaminen menys i pujar els impostos als vehicles més contaminants. Demanam pujar del 75 al 90% la bonificació als vehicles elèctrics i eliminar la rebaixa aplicada en la modificació als vehicles de major cilindrada.

Continuam amb el nostre projecte de  TV URXELLA i sortim de l'estudi per parlar  sobre  la Fortalesa que es lloga per fer noces de luxe però segueix tancada pels ciutadans incomplint la llei de patrimoni

 

 

AL·LEGACIÓNS GENERALS


Atès que Pollençaés un dels municipis on els ciutadans pagam més en imposts i taxes i on menys inverteix el govern en despeses socials. Els ingressos totals a Pollença per impostos i taxes és 1.620,87 per ciutadà mentre que la mitjana a municipis espanyols entre 10.000 i 20.000 habitants és de 929,59 euros. Pollença el setè municipi amb el rebut mitjà d'IBI urbà  més alt de Mallorca. Ladiferència més espectacular sense dubte es troba en el que pagam els ciutadans de Pollença per taxes; el triple en taxes que municipis de similar grandària. A Pollença pagam 536,38 euros per habitants, mentre que a municipis espanyols entre 10.000 i 20.000 habitants és de 177,83 euros. Si parlam de despeses totals per habitants, quan parlam de despeses de protecció i promoció social, a l'Ajuntament ens trobam per davall de la mitjana de municipis de similar tamany ; 84,82 euros a Pollença i 88,65 als municipis de similar tamany .


Atès la situació de crisis que afecta directament a l’endeutament familiar i als sectors treballadors i a l’atur de la societat pollencina, a Alternativa apostam per una revisió profunda de la concepció i definició de les ordenances fiscals. Les subvencions s'han de posar en favor de les famílies i col·lectius desafavorits econòmicament, introduint criteris econòmics i/o de renda a totes les línies de subvenció o ajuda. Igualment s'haurien d'incloure subvencions dirigides a l'activitat econòmica afavorit l'economia cooperativa i sostenible.


1.-La retirada de les modificacions de les ordenances fiscals aprovades inicialment, fer un estudi comparatiu d’impostos i taxes analitzant on hi ha major pressió fiscal i rebaixant els impostos i taxes que sigui possible  sempre des del consens i un punt de vista progressiu ajudant realment als que més el necessiten i tenint en compte els propers pressuposts. Les subvencions s'han de posar en favor de les famílies i col·lectius desafavorits econòmicament, introduint criteris econòmics i/o de renda a totes les línies de subvenció o ajuda.

En cas de no ser acceptada l'anterior al·legació, aquestes són les nostres al·legacions específiques:

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALORS DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVALUES).

2.- Encara que la llei no el contempli, igual que no contempla alguna de les subvencions proposades i aprovades inicialment per l'equip de govern, ens sembla imprescindible tenir en compte que la titularitat de l'immoble s'hagi tingut al manco cinc anys, ja que en cas contrari es podia bonificar a purs especuladors. Igualment qualsevol subvenció ha de tenir en compte que les rendes brutes del subjecte passiu no superi els 50.000 euros o un patrimoni net d'1 milió d'euros.


IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBRES.

 

3.- Partint de l'article 72.4 de la Llei d'hisendes locals que permet aplicar un percentatge diferent al 10% de valors cadastrals més alts (exclosos els residencials):


72.4 " Dentro de los límites resultantes de lo dispuesto en los apartados anteriores, los ayuntamientos podrán establecer, para lo bienes inmuebles urbanos, excluidos los de uso residencial, tipos diferenciados, atendiendo a los usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de las construcciones. Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo correspondiente al uso de la edificació o dependencia principal. Dichos tipos sólo podran aplicarse, como máximo, al 10% de los bienes inmuebles urbanos del término municipal que, para cada uso, tenga mayor valor catastral a cuyo efecto la ordenanza fiscal del impuesto señalará el correspondiente umbral de valor para todos o cada uno d elos usos, a partir del cual serán de aplicación los tipos incrementados...."


Proposam pujar l'IBI a aquest 10% dels valors cadastrals més rics i invertir l'augment de la recaptació en favor de les famílies i col·lectius desafavorits econòmicament i en subvencions dirigides a l'activitat econòmica afavorit l'economia cooperativa i sostenible.4 - De conformitat amb l'article 72.2 quarter de la llei d'hisendes locals "es fixa una bonificació del 40% de la quota integra de l'impost a favor d'immobles en els que es desenvolupen activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interés o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, definides aquestes per les entitat públiques o privades amb un objecte social relacionat amb l'assistència a persones majors depenents i persones amb discapacitats psíquiques i/o físiques. Correspondrà dita declaració al Ple de la Corporació i s'acordarà prèvia sol·licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres."


No ens consta si els immobles que desenvolupen les activitats indicades a l'article tenen aquesta bonificació, en cas de que no sigui així demanam que se les informi d'aquesta possibilitat i que es porti al ple la citada declaració d'especial interés o utilitat municipal.

5.- Les bonificacions a les famílies nombroses han de tenir en compte que les rendes brutes del subjecte passiu no superi els 50.000 euros o un patrimoni net d'1 milió d'euros.

6.- Reconeixer la figura de les famílies monoparentals i fer un registre municipal que permetrà identificar les mateixes i posar-les les mateixes subvencions que a les famílies nombroses amb les mateixes condicions indicades a l'anterior al·legació; qualsevol subvenció ha de tenir en compte que les rendes brutes del subjecte passiu no superi els 50.000 euros o un patrimoni net d'1 milió d'euros.


7.- En referència a la bonificació aprovada inicialment de violència de gènere demanam substituir el requisit d'estar en situació d'atur amb una durada superior a sis mesos per un requisit que tingui en compte la renda bruta del subjecte passiu.

Per altra part demanam a l'Ajuntament en relació a aquesta preocupació que compartim per les víctimes de violència de gènere que contempli la realització d'accions per ajudar a les mateixes, com la realització d'un circuit local d'atenció a la dona victima de violència (per exemple es fa a l'Ajuntament de Viladecans); un conjunt d'accions d'informació, acompanyament, protecció i suport a la víctima de violència de gènere i als seus fills i filles, a fi d'ajudar-la a poder sortir d'aquesta situació. A més a més. el circuit estableix un protocol d'atenció que és revisat periòdicament per tots els departaments integrants i que intenta donar una resposta immediata a aquelles situacions d'urgència.


ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.


- A aquesta taxa demanariam també l'indicat a l'al·legació número 7


IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA


- Consideram que cal subvencionar els vehicles que contaminen menys i pujar els impostos als vehicles més contaminants.


Demanam pujar del 75 al 90% la bonificació als vehicles elèctrics i eliminar la rabaixa aplicada en la modificació als vehicles de major cilindrada


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10533

Latest Images

Trending Articles