Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10339

No als herbicides. Ple de maig.

0
0
Normal021MicrosoftInternetExplorer4

Aquest dijous a les 20:00 hores sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a la Casa Consistorial. Podeu venir a la sala de plens de l’Ajuntament o  seguir-ho en directe a Radio Pollença al 107.9 FM o a internet;www.radiopollença.net. Al nostre perfil de facebook podreu seguir el resultat de les votacions i a aquest mateix bloc publicarem un resultat i primera valoració del mateix.

 Un ple al que presentam una moció i donam suport a altres dues. Continuam insistint en que no té cap sentit  fumigar amb herbicides vegetació que no te més de dos pams i que no fan cap mal ni a la circulació ni a ningú, i  que al mes d'agost hauran desaparescut. Igualment demanam explicacions al batle de perqué no ha fet el que es va comprometre fa un any al ple; la zona verde pels residents al Port de Pollença i li demanam consens a l'hora de fer la contractació de la direcció del Festival.

 

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:

1.- Aprovació, si escau, de l'adhesió al Conveni de Col·laboració entre el Consell de Mallorca i ECOVIDRIO (Conveni)

Es tracta d'adherir-se al Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i Ecovidrio per a la gestió de la recollida selectiva de la fracció vidre i envasos de vidre.

2.- Aprovació inicial, si escau, de la cessió gratuïta de l’espai destinat a centre de dia de Pollença a l’entitat AFAMA.

Gràcies a les explicacions d'AFAMA, que no a les de l'Ajuntament, hem pogut aclarir totes les dubtes que teniam sobre aquesta cessió que serà positiva per AFAMA i pels ciutadans.  A aquest tema hem pogut comprovar una vegada més com el batle intenta gestionar tot i no arriba.

3.- Aprovació inicial, si escau, de l’alteració de la qualificació jurídica del bé immoble situat al c/ Vicenç Buades per destinar-lo a l’ampliació del centre de salut.

Es tracta de cedir tot l'edifici municipal a la Conselleria de Salut per poder ampliar el centre del Port de Pollença.

4.- Ratificació, si escau, del decret d’alcaldia núm. 312, de 29 d’abril de 2013

5.- Ratificació, si escau, del decret d’alcaldia núm. 313, de 29 d’abril de 2013

Els dos decrets fan referència a nomenar misser i magistrat a dos contenciosos posats per Menani , la propietària de Ternelles. Al primer es fonamenten en la falta d'adaptació al PORN per intentar tancar el camí. El segon és un recurs a la darrera Sentència al qual volen evitar l'ús públic del camí.

6.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Reglament de Règim Intern de la Residència Social de Santo Domingo

Han acceptat les al·legacions que vam presentar al seu dia (veure article).

7.- Moció presentada pel grup del PSM-EN relativa a  la implantació de la zona verda d’aparcaments al Port de Pollença  ( RGE núm. 3423, 16.05.13)

Moció que hem signat i que vam presentar per urgència al darrer ple (no es va poder arribar a debatre). Ara el batle diu que no és possible tècnicament fer el que es va comprometre fa un any quan al Pla d'implantació de l'O.R.A. (Ordenanza Reguladora de l’Aparcament) al Port de Pollença  havia una zona verda a diferents carrers del Port, amb 388 places preferents per a residents. (veure article)

8.- Moció presentada per la regidora no adscrita Sr. Estrany relativa a la ubicació de la Polar a la Cala Sant Vicenç ( RGE núm.3425, 16.05.13)

Aquest dimecres ens reunim amb la família de Ramón Durai per aclarir aquesta moció que proposa que la seva barca de pesca "La Polar" que va ser cedida a l’Ajuntament de Pollença, l’any 2002, sigui col·locada al mirador de Cala Barques que es preveu sigui peatonal.

9.- Moció presentada pels grups d’A; PSOE, PSM-EN, UMP i els dos regidors no adscrits relativa a la delegació de l’aprovació de les Bases de la contractació de la direcció artística del Festival 2013 de Pollença al Ple ( RGE núm. 3427, 16.05.13)

Encara que s'haurà de canviar el redactat de la moció la idea és que el batle tingui en compte l'opinió de la majoria del Ple a l'hora de fer la contractació del directors artístic del Festival. Ahir ja vam registrar tota una sèrie de propostes en referència al plec. Les principals peticions són: el procediment negociat sense publicitat s'ha de fer convidant a altres empreses o artistes, tal i com marca la llei, amb capacitat real de fer la feina, i consensuats (els informes de la secretària i l’interventor han demostrar que no està acreditada l’exclusivitat del Senyor Valent com pretenia el batle). Igualment demanam que el contracte ha de ser només d’un any i pels anys següents s'ha de fer un negociat amb publicitat o un concurspúblic.

10.- Moció presentada pel grup d’Alternativa relativa a abandonar la fumigació amb herbicides ( RGE núm.3452, 17.05.13) Ja vam presentar una moció similar sense èxit a la passada legislatura (veure article) , demanam que l’Ajuntament de Pollença es comprometi a deixar d’utilitzar en el termini d’un any la fumigació amb herbicides i plaguicides agrotòxics, concretament els productes emprats a l’actualitat que inclouen en la seva composició química glifosat i cipermetrina, en particular Clinic N, Roundup energy Pro i Fastac, per al control de la vegetació que creix a les voreres de carreteres i camins. Tenint en compte primerament les zones més perilloses de ser contaminades com les zones humides, zones boscoses, el casc urbà, torrents o síquies. En cas de considerar-se necessari el control del creixement de la vegetació s’empraran sistemes ambientalment menys impactants i no contaminants, com el desbrossat amb maquinària específica o de forma manual o pràctiques alternatives de jardineria fonamentades en l’ús de productes biològics acceptats en la pràctica de l’agricultura ecològica.

11.- Moció presentada pel grup del PSOE sobre la política impositiva del Govern de les Illes Balears ( RGE núm.3461, 17.05.13)

Es demana al Govern Balear que retiri els nous impostos que s'estan tramitant en aquests moments.

12.- Propostes/Mocions d’urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació/ Dació de comptes de Batlia

2.- Precs i preguntes.”

Cal contestar les que es van presentar al passat ple.

 Campanya en Canàries contra els herbicides.

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10339

Latest Images