Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10344

Ple de novembre mirant al final de la legislatura.

0
0

Aquest passat dijous hem viscut un Ple que ja clarament el podem qualificar com a «de temps de descompte». Ja som a la recta final de la legislatura i això es coneix en l'acció de govern. Poques iniciatives que no siguin de pura gestió ordinària i de tan en quant qualque anunci d'impacte per copsar qualque titular de precampanya -en aquest ple ni això darrer-. Comentarem els punts de l'ordre del dia i en un -o uns- proper article les respostes a la llarga llista de preguntes que teniem pendents.


1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària de dia 24 d’octubre de 2014 .

Es varen presentar les actes des del mes de gener, que haviem pogut disposar des d'un dia abans. Com és natural el temps material per revisar-les no havia existit i per això anunciarem que no les votariem. Després d'unes reticències el batle, que argumentava que «quedaria malament davant la Delegació del Govern» no tenir aprovades i presentades les actes de l'any, acceptà retirar el punt fin a un ple extraordinari al desembre. Nosaltres no somculpables que els efectes de la seva gestió «quedin malament».


2.- Aprovació inicial, si procedeix, de modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb baixes per anul·lació (Expedient núm. 19/2014/INT).

Es tractava de donar de baixa algunes despeses del pressupost i donar-ne d'alta altres.El major montant de les despeses era el cànon de costes, ja que en pujar els valors cadastrals el cànon a l'Ajuntament ha pujat més de 100.000 euros:


APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

SUPLEMENT DE CRÈDIT

0

132

21000

Senyalització vertical via pública

8.000,00

0

132

22603

Conveni Ports servei Ora

17.000,00

0

150

20402

Lloguer Vehicles i Maquinària

600,00

0

150

21500

Reparacions Mobiliari

3.500,00

0

150

22111

Subministrament Pintura i utensilis

1.000,00

0

164

21205

Reparacions Cementiri Municipal

1.000,00

0

231

20210

Lloguer Local Escola Viva

2.200,00

0

231

227994

Prevenció Conflicte juvenil

8.200,00

0

330

21309

Reparació i manteniment Àrea Cultura

1.000,00

0

330

226020

Publicitat àrea cultura

17.000,00

0

332

2200014

Llibre i material Audiovisual

3.500,00

0

332

226094

Activitats biblioteques

1.800,00

0

333

226011

Museus, exposicions, actes i impremta

9.000,00

0

450

21002

Conservació de camins

4.500,00

0

459

21004

Conservació enllumenat públic

20.000,00

0

459

227991

Manteniment de jardins

5.500,00

0

920

22500

Prefactura de Costes

125.000,00

0

920

21300

Reparació i manteniment Maquinària Admon Gral

9.500,00

 

 

 

TOTAL

238.300,00


Per pagar tot això es retira part del pagament que fa l'Ajuntament a EMSER en concepte de tractament de fems. Això significa que EMSER fa una part de la feina per l'Ajuntament sense cobrar-la. Hem de tenir en compte que es tracta d'una empresa, municipal, però empresa, que té uns comptes que s'han de quadrar, inversions a fer i millores per optimizar i abaratir el servei, que si es queda sense cobrar una part del que l'Ajuntament té compromés no podrà fer.

 


Aplicació

Consignació anterior

Anul·lació/baixa

CONSIGNACIÓ FINAL

162 44900 A la Societat municipal de serveis

3.472.000

238.300

3.233.700


Aprovat: A favor:11, PP, PI, UMP – En contra:2,A – Abstencions: 4: MÉS, PSOE


3.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades així com de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos, de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la nova redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)

La nova llei obliga a l'equip de govern a donar compte de tots els pagaments que s'han fet que tenguin objeccions («pegues») del departament d'Intervenció-Secretaria.

Varem posar de manifest els pagaments de reparacions a les escoles, que corresponen a la Conselleria d'Educació i que fa l'Ajuntament per deixadesa de la Conselleria. Necessitam un Ajuntament fort que sàpiga reclamar al Govern Balear quan incumpleix les seves obligacions. La Consellera va venir per la Fira a inaugurar Can Llobera però nom paga el que li toca a les escoles. Pimer cumplir, després fer-se la foto.

També crida l'atenció que l'informe d'intervenció posa de manifest que els pagaments al «cap de premsa» no estan justificats, ja que no s'ha acreditat que es cumpleixi amb el contracte. Evidentment aquesta contractació fou el pla B de l'equip de Govern quan va sortir foradada la contractació de la num. 6 del PP, i la seva funció, com es pot veure en les noticies de premsa i el tractament del Facebook municipal, és de fer de cap de propaganda glosant els mèrits de l'equip de govern i obviant les noticies que l'incomoden. No estam en contra que hi hagi una persona dedicada a la comunicació, però sempre que sigui plural i vertadera informació, no propaganda. De fet el batle, en el torn d epreguntes, va admetre que les noticies que sortien les dictava l'equip de govern.


4.- Aprovació, si procedeix, del conveni d’adhesió a la xarxa digital de comunicacions mòbils en grup tancat d’usuaris (xarxa tetraIB del Govern de les Illes Balears)

Es tracta d'adherir-se a una xarxa del Govern Balear pel servei de telecomunicacions

Aprovat per unanimitat


5.- Varis

El batle va donar compte d'altres assumptes, el nomenament de missers per plets reclamant el pagament de multes urbanístiques per constrenyiment,

La ressolució favorable del recurs de reposició del Consorci Borsa de Places Tuístiques per pagar la remodelació del mirador de Cala Barques.

La reclamació al CIM del Pagament del doblers del Pla d'Obres i Serveis del 2011, que havien de servir per pagar l'aparcament del pavelló i la teulada de Can Llobera. Una mostra més del maltracte de les institucions governades pel PP cap al nostre municipi.

Una modificació de crèdit de devers 34.000eur. Per pagar concerts, material i publicitat tot del Festival.

Es donaren de baixa entorn de 460.000 eur. que l'Ajuntament no fa comptes pagar per factures que ja han caducat.

Una modificació de crèdit de 2.225 eur. Per pagar la taula de mescles de la Ràdio.

La reversió del pagament de les subvencions pel Centre de Dia. Al final s'hauran perdut entorn de 30.000 eur. de la subvenció del Govern Balear. Un altre despropòsit de conveni de l'època Mates que per poc no ens ha sortit carísssim.

La sanció de la Conselleria de Salut per manca d'aplicació dels protocols de la legionel·la a les instal·lacions esportives, per import de 3.300 eur. Un nou episodi després de l'ocultada sanció a la Residència que aquesta vegada, després de la polèmica, sí s'ha donat a conèixer.


En un proper article comentarem les respostes a les preguntes que duiem acumulades des de setembre.Viewing all articles
Browse latest Browse all 10344

Latest Images

Trending Articles