Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10325

Moltes irregularitats, algunes respostes i poques solucions

0
0

Resultat i primera valoració del ple celebrat ahir. Al ple no es va presentar cap moció al nostre cas amb la idea d’aconseguir respostes als 38 precs i preguntes que vam registrat als plens de setembre, octubre i aquest de novembre i que es van respondre. A més a més al punt de la dació de comptes de factures irregulars amb objeccions de Secretaria i Intervenció vam fer també nombroses preguntes, vam obtenir algunes respostes però molt poques solucions a situacions irregulars que l'equip de govern PP&PI no té cap interés per solucionar.

ORDRE DEL DIA de la sessió:

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors.

Vam demanar la seva retirada ja que era impossible llegir totes les actes que s'ens van enviar el mateix dia de ple, es presentaran al proper ple. 

El mateix dia del ple ens van enviar actes dels plens pendents d'aprovació des del mes de gener de 2014. Fa temps que la Secretària ja es va disculpar per aquest tema ja que no resulta fàcil la redacció d'una acta tant per l'extensió de la sessió (quatre hores) com per la periodicitat de les sessions (mensual) - que es junta, alhora, amb altres actes d'òrgans col·legiats (junta de govern local, comissió informativa, organismes autònoms, empresa municipal, etc ...)- Cal dir que és evident la manca de mitjans personals adscrits a secretaria que puguin auxiliar en dur a terme aquesta tasca i, apart, el dia a dia de la gestió administrativa dels assumptes que fa inviable dedicar més temps a la redacció dins lo possible.

La Secretaria ens va dir que estava estudiant la viabilitat i la legalitat d'annexar als esborranys de l'acta que es sotmeti a aprovació un compact disc del ple enregistrat a partir de la Ràdio que formi part de l'acta, degudament validat per la secretària on quedarien enregistrades en dit suport digital totes les intervencions de cada punt de l'ordre del dia. Sembla que en aquest moment no és possible

 Cal recalcar que els acords existeixen des de que s'aproven (executivitat immediata dels actes administratius i, de fet, els trasllats i notificacions dels acords plenaris estan enllestits en 10/15 dies) i que la no aprovació d'una acta no suposa la dels acords que conté. La seva és merament instrumental atès que amb la mateixa ni es ratifica ni es rectifica res de lo acordat en quant al fons

I.- PART RESOLUTIVA

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb baixes per anul·lació (Expedient núm. 20/2014/INT).

Aprovada amb els vots a favor de PP, PI i UMP,(11) abstenció de PSOE i MES (4)i vot en contra nostro (2).

A aquest punt vam demanar explicacions sobre tot sobre com era possible prescindir de 238.300 euros de la partida de l'empresa municipal i passar a altres partides; senyalització vertical , conveni port, ORA , obres i serveis; utensilis, mobiliari, llum pendent del local d'Escola Viva, reparacions cultura, cementiri, enllumenament, maquinaria general.... Com diu l'informe d'intervenció:

S’ha de dir que amb aquesta modificació que suposa una disminució a l’aportació a fer a EMSER per assumir el cost del servei de recollida i tractament de fems de conformitat amb l’estudi efectuat per l’àrea de Medi ambient implica l’incompliment del compromís de l’Ajuntament per assumir aquest servei. No obstant això, atenent a la situació econòmica i financera de l’empresa, no hi ha cap impediment per efectuar el servei amb les mateixes garanties existents actualment.

Una empresa com EMSER no pot tenri beneficis i si els té els ha de reinvertir i si es poden anular 238.300 euros vol dir que s'estan cobrant unes taxes superiors al servei.

Cal recordar que a les taxes de fems l'Ajuntament va assumir 300.000 € de dèficit amb una motivació clarament electoralista i populista. Fa anys (al manco des de 2008) que els estudis tècnics de repercussió de les taxes de residus demanen tota una sèrie de canvis per tenir unes taxes més justes, sense resposta ni dels anteriors equip de govern ni de l’actual.. Pensam que ja que ara es poden treure 238.300 euros d'EMSER s’haurien d'invertir en fer una revisió a fons de les categories en les que es divideixen els productors comercials de residus, tenint més en compte factors de distribució geogràfica i intensitat turística. Igualment reestructurar la classe de contribuent “ALTRES COMERÇOS ACTI” una categoria heterogènia i poc concreta de contribuent. Fa anys que els informes tècnics diuen que és imprescindible, per tal de disposar d’un efecte real en quan y a la gestió selectiva, que els usuaris domèstics puguin veure desglossat en el seu rebut allò que s’estalvien gràcies a ala fracció que es gestiona selectivament. Igualment  és altament necessari dotar de sistemes automàtics de seguiment i pesatge als serveis de recollida de fraccions selectives per donar un rigor tècnics als descomptes. També s’hauria de dotar demateixos sistemes a la recollida de rebuig de tot el municipi.En definitiva el que ha de fer l’equip de govern és una inversió tècnica i tecnològica, per aconseguir unes taxes més justes fonamentades en el principi qui contamina paga. 

3.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades així com de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos, de conformitat de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL).

PP &PI ara té l'obligació de fer aquesta dació de comptes de les resolucions del batlia anòmales i irregulars i amb objeccions per part d'intervenció. 86 pàgines amb incompliments de la llei de contractació pública, hores extres de més i pagaments irregulars que fa temps que denunciam des d'Alternativa. Estam parlant 277.091 euros. No és suficient donar compte de les irregularitat i que puguin ser conegudes per a tothom sinó per cercar solucions i de moment ni PP ni PI han fet pràcticament res.

Vam demanar tota una sèrie de qüestions sobre les factures irregulars.. Al principi el batle semblava que no volia que els regidors contestassin però finalment el van fer. Farem un article sobre el tema. 

4.- Aprovació/Autorització, si procedeix, del conveni d’adhesió a la xarxa digital de comunicacions mòbils en grup tancat d’usuaris (xarxa tetraIB del Govern de les Illes Balears). Aprovada per unanimitat.

Es tracta d’un conveni amb el govern que ofereix millorar un servei de radiocomunicacions digitals a la policia municipal; centraleta, terminal pel cotxe, més accés a informació i més comunicació amb altres administracions públiques amb competència de seguretat, rescat , sanitat i emergència. Un servei que encar s'ha de millorar per poder ampliar-ho.

5.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació puntual del reglament municipal del servei públic de transport de viatgers en automòbils de turisme. Aprovada per unanimitat

Es tracta d'una modificació puntual del reglament de taxis per facilitar que les entitats bancària puguin agafar llicència com garantia per un préstec per la mateixa llicència (autofinanciació).

Abans del ple vam plantejar una sèrie de dubtes: En  referència a autoritzar la possibilitat d'entregar com aval davant una entitat financera la llicència de taxi a l'hora d'adquirir la mateixa, tenim uns dubtes La llicència és una concessió de la que sempre ha de tenir el domini l'Ajuntament, si no paguen i se la queda el banc l'Ajuntament no hauria de pagar res per recuperar-la per recuperar-la 8deute sense pagar, interessos demora...)? Per poder gaudir d'una llicència de taxi s'han de complir una sèrie de requisits, el banc en cas de vendre la mateixa a un particular compliria amb aquests requisits? En cas de revocació de la llicència per part de l'Ajuntament com recuperaria el domini si està "hipotecada"? 

Per exemple un taxista compra la llicència a un altre que es retira, preu 120.000 euros (fa tres anys es va vendre una per aquest preu), el comprador de la llicència hipoteca la mateixa per 100.000 euros (no crec que li donin el 100% el banc), si aquest nou taxista no paga, l'Ajuntament per recuperar-la haura de pagar al banc el que falti pagar del 100.000 euros, els interesos, les demores i despeses?

La resposta de l'assesor jurídic de l'Ajuntament va ser:

En resposta a la vostra consulta, he de dir-vos que la modificació prevista ho és en el sentit d'habilitar al creditor (l'entitat bancària generalment...) pq pugui instar de l'Ajuntament, prèvia justificació, el CONCURS en legal forma de la llicència: el banc no serà mai titular de la llicència, sinó que podrà instar que l'ajuntament la tregui a concurs d'acord amb el previst a la normativa reguladora, es a dir, únicament podran concòrrer, participar, en el concurs tots aquells que reuneixin els requisits establerts: ni l'Ajuntament deixa de ser concedent, ni el banc (creditor) passa a ser titular de res més que no sigui la legitimació per instar el concurs. Això no és una hipoteca en la que el banc executa l'immoble donat en garantia i se l'adjudica al seu favor, aquí tan sols pot instar el concurs amb la finalitat de que pugui liquidar el seu crèdit. 

Un altre aspecte substancialment important en el meu entendre: el creditor ha de JUSTIFICAR el descobert del titular de la llicència, de manera que serà l'Ajuntament qui haurà d'avaluar si, arribat el cas, està prou justificada la petició de concurs del creditor, examinant la certificació de descobert, el contracte de crèdit, etc...poguent denegar a l'entitat acreedora la seva petició en el cas de que no estigui prou justificada.

En definitiva, l'exemple que heu formulat no es pot produir en la pràctica, pq en el cas de que el nou adquirent de la llicència, que prèviament l'haurà ofertada en garantia (recordeu, per favor, que això no és una hipoteca, dret real sobre un immoble), no tornàs els 100.000´-€ al banc, el règim jurídic de la llicència resta inalterat , les parts son les mateixes que abans, ajuntament i titular, amb la diferència de que el banc interessat podrà instar, previa justificació, el concurs de la llicència en la forma i amb subjecció als requisits que us he comentat, però no hi ha mai una alteració de la titularitat a favor del banc creditor, i per descomptat i en conseqüència l'Ajuntament no ha de pagar res a ningú per recuperar la llicència pq mai no ha perdut el domini. 

6.- Propostes / Mocions d’urgència

No va haver.

Gran part del ple es va dedicar a contestar precs i preguntes.

 Demà dissabte 29 farem l' Assemblea Extraòrdinaria (al restaurant Sant Jordi a les 11)  i Diumenge 30  al mercat de Pollença i dimecres 3 al mercat d'el Moll podeu venir a signar a la tauleta que posarem, per a la Iniciativa Legislativa Popular del GOB en defensa del territori.

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10325

Latest Images

Trending Articles


Inuyasha: Inuyasha - Cap. 35: El veritable amo de la gran espasa


La profecia d'Avinyó: La profecia d'Avinyó - capítol 3


Fish&Chips: Fish&Chips - capítol 85


Dimonis de plastilina


LANCESTER - AL JAROODI GIFTS & NOVELTIES LLC


SÍL·LABES TRAVADES, DIRECTES I INVERSES


Per: Joel


BINGO: PARAULES D’UNA SÍL·LABA


Bob, el manetes: Bob, el manetes - Cap. 89: La traginada del Pansit


Miranda: Vacances