Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10707

Avui vespre, ple de novembre

0
0
Avui a les 20h es celebrarà el Ple ordinari de novembre. Un Ple amb l'ordre del dia curta, ja qe hi ha poques propostes de l'equip de Govern i no hi ha mocions de l'oposició, ja que fa dos plens que no es poden contestar els precs i preguntesper faltra de temps i s'han acumulat molt. esperam que avui sí se contestin les preguntes pendents.

 

“DECRET DE BATLIA  NÚM.1120.- En l'exercici de les competències que l’article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 81 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i l’article 41 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel present RESOLC:

 

Primer.- Convocar sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 27 de novembre de 2014, a les 20,00 hores a la Casa Consistorial.

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors

I.- PART RESOLUTIVA

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb baixes per anul·lació (Expedient núm. 20/2014/INT)

3.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades així com de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos, de conformitat de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la  redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)

4.- Aprovació/Autorització, si procedeix, del conveni d’adhesió a la xarxa digital de comunicacions mòbils en grup tancat d’usuaris (xarxa tetraIB del Govern de les Illes Balears)   

5.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació puntual del  reglament municipal del servei públic de transport de viatgers en automòbils de turisme

6.- Propostes / Mocions d’urgència

 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT 

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes”


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10707

Latest Images

Trending Articles