Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10527

Un ple per contestar

0
0

Avui dijous es celebrarà a la Casa Consistoria a  les 20:00 el ple ordinari de novembre. Podeu assistir, escoltar-ho per Ràdio Pollença o seguir la votació al nostre perfil de facebook.

És un ple al que no s’ha presentat cap moció al nostre cas amb la idea d’aconseguir respostes als precs i preguntes que vam registrat als  plens de setembre, octubre i aquest de novembre.

ORDRE DEL DIA de la sessió:

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors.

I.- PART RESOLUTIVA

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb baixes per anul·lació (Expedient núm. 20/2014/INT).

 A l'equip de govern PP&PI els preocupa que no hi hagi crèdit suficient d’aquí a final d'any a algunes partides. Han decidit prescindir  de part de la   partida de l'empresa municipal i passar  a altres partides; senyalització vertical , conveni port, ORA , obres i serveis; utensilis, mobiliari, llum pendent del local d'Escola Viva, reparacions cultura, cementiri, enllumenament, maquinaria general....La partida més important és de 125.000 a la prefectura de costes per l'increment del cànon per l'increment dels valors cadastrals.

Es tracta en total de 238.300 euros.

3.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades així com de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos, de conformitat de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la  redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL).

PP &PI ara té l'obligació de fer aquesta dació de comptes de les resolucions del batlia anòmales i irregulars i amb objeccions per part d'intervenció. Si al ple de setembre van ser 67 pàgines a aquest ple són 86 pàgines amb  incompliments de la llei de contractació pública, hores extres de més i pagaments irregulars que fa temps que denunciam des d'Alternativa i de les que demanarem explicacions al ple. Estam parlant 277.091 euros.

Ens imaginam que la llei no només va posar aquesta obligació per donar compte de les irregularitat i que puguin ser conegudes per a tothom sinó per cercar solucions i de moment ni PP ni PI han fet pràcticament res.

4.- Aprovació/Autorització, si procedeix, del conveni d’adhesió a la xarxa digital de comunicacions mòbils en grup tancat d’usuaris (xarxa tetraIB del Govern de les Illes Balears)   

Es tracta d’un conveni amb el govern que   ofereix millorar un servei de radiocomunicacions digitals   a la policia municipal;   centraleta, terminal pel cotxe, més accés a informació i més comunicació amb altres administracions públiques amb competència de seguretat, rescat , sanitat i emergència.

5.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació puntual del  reglament municipal del servei públic de transport de viatgers en automòbils de turisme

Es tracta d'una modificació puntual del  reglament de taxis per facilitar que les entitats bancària puguin agafar llicència com garantia per un préstec per la mateixa llicència (autofinanciació).

6.- Propostes / Mocions d’urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT 

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes”

Sóm l’únic grup que ha registrat precs i preguntes a aquest ple i tenim encara sense contestar les de setembre i octubre.

 Dissabte 29 podeu venir a l' Assemblea Extraòrdinaria ( al restaurant Sant Jordi a les 11 )  i Diumenge 30  al mercat de Pollença i dimecres 3 al mercat d'eu moll podeu venir a signar a la tauleta que posarem, per a la Iniciativa Legislativa Popular del GOB en defensa del territori.

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10527

Latest Images

Trending Articles