Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10325

Catàleg de Patrimoni i baixada d'impostos, mesures coixes al ple d'octubre.

0
0

Al ple del passat dijous l'equip de Govern hi duia dues grans qüestions. La primera la ressolució de les al·legacions i aprovació provisional del Catàleg de Patrimoni de Pollença. El Catàleg és un instrument urbanístic que afecta als bens immobles que s'hi inclouen; per tant la seva finalitat és molt concreta sobre edificis, carrers, jaciments o estructures constructives. Des de MÉS per Pollença creiem que és molt important comptar amb una eina com aquesta, a banda de ser una obligació legal per tramitar la modificació del planejament, ara en marxa. Si s'hagués disposat d'un catàleg s'haguessin pogut evitar demolicions com la de Can Colom a Sant Vicenç o el folletí amb la Font de Can Teresa. Ara bé, a banda del criteri tècnic, en aquest catàleg s'han pres decisions de caràcter polític, com son deixar-ne fora la Fàbrica de Can Morató, Can Franc del Moll o els edificis de la Base militar. Tots aquests son elements que tenen categoria més que suficient per ser-ho, però que s'han descartat per motius que res tenen a veure amb el patrimoni.

Tal i com ens contesten a les nostres al·legacions, Can Morató s'ha deixat fora "pel seu avançat deteriorament" quan precisament aquest estat hauria de justificar amb més força la protecció i intervenció per rehabilitar-la (amb el mateix criteri hauríem de deixar fora tots els talaiots del terme); respecte a Can Franc s'argumenten motius econòmics per una eventual indemnització, sense cap informe tècnic que avali aquesta afirmació; finalment respecte La Base es diu que si s'inclogués dilataria el procés pel preceptiu informe del Ministeri de Defensa -si s'hagués inclòs fa un any, a l'aprovació inicial, ja estaria resolt-. Per tant és un catàleg que neix coix, i per això hi votarem en contra, tot esperant que millori en la tramitació al Consell de Mallorca i que, en cs de tenir responsabilitats de govern, ens comprometem a millorar en les seves mancances. 

Imposts

L'anunciada "baixada generalitzada d'imposts" va resultar ser un globus que es va desinflar a mesura que s'explicaven les mesures al Ple. Unes rebaixes gens consensuades amb la resta de grups i amb un afany clarament electoralista a set mesos de les eleccions, emmarcades dins la campanya de rebaixes que fa el PP en totes les administracions on governa per intentar frenar la caiguda electoral que les enquestes pronostiquen. En concret les mesures que duien a Pollença tenien molt poc contingut social, sense tenir en compte els col·lectius més desafavorits.

La rebaixa de l'IBI només era d'aplicació  les famílies nombroses, deixant fora les famílies monoparentals i sense cap mesura que potenciés aquesta ajuda les famílies amb baixos ingressos.

La baixa en l'IVTM (impost de vehicles) només afavoreix a alguns propietaris de vehicles passant de 61,34 E a 51,12E en el cas dels cotxes més habituals a Pollença. Una mesura que afavoreix més a qui té més cotxes. Per contra cap rebaixa als propietaris de petits camions necessaris per fer feina. Una mesura que contrasta amb la precarietat del transport públic, amb la pujada de l'IVA a aquest -del 8 al 10%- i, per descomptat, amb el que costa mantenir un cotxes amb les pujades de l'IVA dels carburants.

La modificació de l'IIVTNU, les plusvàlues, una modificació que tat beneficia al qui rep en herència una casa familiar per a primera residència, com a qui reb un solar buit que es compràs per especular amb el valor del terreny, i que per tant així com la presentaven era molt poc equitativa.

Finalment el cas que més mostrava el caràcter propagandístic d'aquestes "rebaixes" era una bonificació a persones maltractades i amb més 6 mesos a l'atur, o persones amb una minusvalidesa mínima del 33%. Se'ls rebaixa el 25 % de l'impost de clavegueram, que per habitatges és de 21,50E, per tant se'ls rebaixa 5,37 eur./any. Si es volien prendre mesures per ajudar aquests col·lectius s'haurien d'haver pres decisions més serioses que aquestes baixades miserables, especialment tenint en compte la regressió en les polítiques socials que afecten aquests col·lectius produïda aquesta legislatura.

En definitiva, una "rebaixa" que, com a molt, suposa 150.000 eur del pressupost municipal en partides que recapten més de 12´5 milions d'euros a Pollença. Això en la legislatura on s'ha començat a cobrar fins i tot per casar-se a l'Ajuntament. L'equip de govern va rebutjar la nostra proposta de baixar l'IBI a les primeres residències amb l'excusa que no seria una mesura legal. Oblidant que Intervenció havia informat desfavorablement tant la baixada proposada per l'equip de govern de l'IBI com la de Clavegueram. Per tot això optarem per l'abstenció, ja que encara que estam a favor de rebaixar la pressió fiscal, aquestes mesures ens semblaren improvisades i amb poc fonament.

Dimilin

Ens satisfà que la nostra moció sobre les fumigacions aèries s'aprovàs per unanimitat, ja que son molts els pobles de tots els color polítics que han mostrat el seu rebuig al sistema de fumigació química aèria. Després de tota una legislatura sense actuar sobre la processionària la plaga ha proliferat i el conseller Company ha contractat una campanya indiscriminada amb un cost de gairebé dos milions d'euros. Cal més feina continua i no haver d'arribar a aquestes actuacions que han afectat fins i tot a habitatges particulars i escoles.

 


Primer.- Convocar sessió extraordinària de la JUNTA GENERAL a celebrar dia 30 d’octubre de 2014, a les 19:45 hores.


Segon.- Ordre del dia de la sessió:


1) Aprovació, si procedeix, de la modificació dels estatuts socials

2) Cessament de membre del Consell d’Administració

3) Lectura i aprovació de l’acta de la Junta, si procedeix, o nomenament d’Interventors per a la seva posterior aprovació”

 

Es tractava d'adaptar els estatuts a l'activitat actual de recollida de fems i aigua, així com altres activitats. Nosaltres entenem que ara EMSER ja podrà gestionar serveis com la gestió de les platges si en algun moment ho considera oportú.

Aprovat. A favor:14, PP, PI, PSOE, UMP i MÉS - Abstenció: 2, A

També es va dur el cessament de Malena Estrany, que encara figurava com a conserrera.

Aprovat per unanimitat 

 

 

I a les 20h el Ple amb aquest ordre del dia. Aqui podeu veure tota la documentació del Ple.


Primer.- Convocar sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 30 d’octubre de 2014, a les 20,00 hores a la Casa Consistorial.

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA

 

1.- Resolució d’al·legacions i aprovació provisional, si procedeix, del Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric Artístic Arquitectònic i Paisatgístic (Expedient núm. 5611)

Després d'aprovar inicialment el Catàleg de Patrimoni al setembre del 2013, i després del periòde d'al·legacions, es du a aprovar la resolució de les al·legacions i aprovació provisional del Catàleg. Si s'aprova s'enviarà al Consell que l'estudiarà aban de fer l'aprovació definitiva.

De les al·legacions del PSM n'han acceptades algunes. Les més significatives i amb més pes polític, com son la protecció de Can Franch, la inclussió de Can Morató o la catalogació dels edificis de La Base, NO s'han acceptat.

Veure catàleg, informe d'al·legacions complet i informe al·legacions PSM.

Com hem explicat al principi es va aprovar. A favor: 10,PP, PI, UMP - Abstencions:2,PSOE - En contra:4, A, MÉS

 

2.- Aprovació, si procedeix, de l’autorització de compatibilitat al Sr. Jaume Carbonero Malbertí, arquitecte municipal, funcionari de carrera, amb el desenvolupament del càrrec electiu de membre de l’Assemblea Legislativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

L'arquitecte municipal, Jaume Carbonero, s'ha reincorporat al seu lloc a l'Ajuntament i demana la compatibilitat per poder seguir exercint com a diputat autonòmic.

Aprovat per unanimitat

 

3.- Aprovació, si procedeix, de la dedicació de carrer/passatge al Sr. Jaume Autonell Reig, metge (Expedient núm. 5825)

Es tracta del passatge annex al Consent, el Centre de Dia i el Cap, per homenatjar la tsca cultural de D.Jaume Autonell.

Aprovat per unanimitat 

 

4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal IBI


Veure proposta respecte l'IBI.

A favor: 11,PP, PI, UMP - Abstencions:6,PSOE,MÉS,A

 

5.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal IVTM

Veure proposta.

A favor: 11,PP, PI, UMP - Abstencions:4,PSOE,MÉS - En contra:2, A

 

6.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal IIVTNU

Veure proposta.

A favor: 11,PP, PI, UMP - Abstencions:4,PSOE,MÉS - En contra:2, A

 

7.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal ICIO.

Veure proposta

A favor: 13,PP, PI, UMP,A - Abstencions:4,PSOE,MÉS  

 

8.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal de la taxa de clavegueram.

Veure proposta.

A favor: 11,PP, PI, UMP - Abstencions:4,PSOE,MÉS - En contra:2, A 

 

9.- Moció presentada pels grups polítics municipals PSM-EN i ERAM contra la fumigació amb dimilin de la processionària dels pins i per a l’adopció d’alternatives més selectives i menys impactants.

Per posar de manifest la insensibilitat de l'actual Govern Balear amb el medi ambient i amb les persones quan fan servir massivament la fumigació química aèria per la processionària quan hi ha altres mètodes manco agressius.com son l'aplicació de fongs naturals.

Veure moció

Aprovat per unanimitat 

 

10.- Moció presentada pels grups polítics municipals CiUxP i IB-Lliga per instar al Govern de les Illes Balears per l’acatament de les sentències i interlocutòries del TSJIB en relació al TIL

Veure moció

Aprovat. A favor: 14, PP,PI,PSOE,MÉS - Abstencions: 3,A,UMP

 

11.- Moció presentada pel grup polític municipal A per instar a la consellera d’Educació del Govern de les Illes Balears a reprendre negociacions amb els comitès de vaga; cessament de càrrecs i assumpció de despeses ocasionades que la suspensió del TIL pugui ocasionar als centres que ho necessitin

Veure moció

Aprovat. A favor: 11, PI,PSOE,MÉS,A - Abstencions: 5,PP,UMP (el regidor D.Alonso,PP, s'havia absentat)

 

 

12.- Moció presentada pel grup polític municipal A de sol·licitud al Cap de la Demarcació de Costes en Illes Balears de l’estricte aplicació de la Llei de Costes en matèria d’infraccions i sancions respecte els fondejos il·legals i altres activitats nàutiques i de platja

Veure moció

Des de MÉS per Pollença varem demanar per modificar lleugerament els acord i posar èmfasi en la recerca de solucions abans d'optar per la repressó. Es va acceptar i va quedar així: 

1.- Convocar una reunió  de la junta de portaveus amb representants les administracions amb competències a la Badia; Ports, Costes i Ministeri de Defensa, per cercar solucions globals i alternatives als fondejos il·legals.

 

2.- Després dels acords presos en l'esmentada reunió, sol·licitar al Cap de la Demarcació de Costes de les Illes Balears l’estricte aplicació de la Llei de Costes en quant a matèria d’infraccions i sancions a tots els fondejos il·legals i a les altres activitats nàutiques i de platja que no disposin de l’autorització preceptiva pertinent

Aprovat. A favor: 16: PP,PI,PSOE,A,MÉS -En contra: 1, UMP.

 

Aqui es va acabar el ple, ja que novament va arribar la mitjanit i es va haver d'acabar.

 

13.- Propostes/Mocions d’urgència


II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

A banda de les preguntes referides a Cala Sant Vicenç que varen quedar pendents del passat ple, hi hem afegit les seguents:


Peticions i preguntes al ple ordinari d'octubre de 2014


  1. Per quin motiu no es va tractar en el Consell Rector del Patronat de la Residència la sanció imposada a la Residència per deficiències sanitàries?

  2. Si el recurs d'alçada s'havia de fer per la via de la urgència, perquè no es va ratificar en el següent Consell Rector del Patronat de la Residència?

  3. Perquè no es varen prendre mesures disciplinàries si hi va haver negligència en no seguir el protocol de control de la legionel·la?

  4. Per què no es va pagar en el termini indicat i es va haver de pagar un recàrrec del 5% a la sanció?

  5. Quin criteri se segueix per publicar enllaços a noticies en el perfil de Facebook de l'Ajuntament? Només es publiquen les que s'interpreten com a positives per a la gestió de l'equip de govern?

  6. Perquè en aquest perfil de facebook s'avancen els resultats de les votacions del Ple abans de celebrar-se?

  7. En què consistirà el procés de participació ciutadana respecte dels projectes per a la Pescateria de la Plaça Major?


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10325

Latest Images

Trending Articles


Inuyasha: Inuyasha - Cap. 35: El veritable amo de la gran espasa


La profecia d'Avinyó: La profecia d'Avinyó - capítol 3


Fish&Chips: Fish&Chips - capítol 85


Dimonis de plastilina


LANCESTER - AL JAROODI GIFTS & NOVELTIES LLC


SÍL·LABES TRAVADES, DIRECTES I INVERSES


Per: Joel


BINGO: PARAULES D’UNA SÍL·LABA


Bob, el manetes: Bob, el manetes - Cap. 89: La traginada del Pansit


Miranda: Vacances