Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10543

El ple d'Octubre en detall: baixaràn les taxes?

0
0

Aviat farem un article amb els resultats del ple. Fins llavors podeu assebentar-vos del resultat a Twitter o Facebook

 

Avui es celebrarà el Ple d'Octubre a les 20h. Abans, a les 19,45 hi haurà la Junta General de l'Empresa Municipal de Serveis, per poder canviar els seus estatuts i adaptar-los a la realitat del servei que dona de recollida de fems, ja que actualment no està ben contemplat. També per substituir a la ja ex-regidora Magdalena Estrany, que encara figura com a membre del Consell d'administració.


Primer.- Convocar sessió extraordinària de la JUNTA GENERAL a celebrar dia 30 d’octubre de 2014, a les 19:45 hores.


Segon.- Ordre del dia de la sessió:


1) Aprovació, si procedeix, de la modificació dels estatuts socials

2) Cessament de membre del Consell d’Administració

3) Lectura i aprovació de l’acta de la Junta, si procedeix, o nomenament d’Interventors per a la seva posterior aprovació”


I a les 20h el Ple amb aquest ordre del dia. Aqui podeu veure tota la documentació del Ple.


Primer.- Convocar sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 30 d’octubre de 2014, a les 20,00 hores a la Casa Consistorial.

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA

 

1.- Resolució d’al·legacions i aprovació provisional, si procedeix, del Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric Artístic Arquitectònic i Paisatgístic (Expedient núm. 5611)

Després d'aprovar inicialment el Catàleg de Patrimoni al setembre del 2013, i després del periòde d'al·legacions, es du a aprovar la resolució de les al·legacions i aprovació provisional del Catàleg. Si s'aprova s'enviarà al Consell que l'estudiarà aban de fer l'aprovació definitiva.

De les al·legacions del PSM n'han acceptades algunes. Les més significatives i amb més pes polític, com son la protecció de Can Franch, la inclussió de Can Morató o la catalogació dels edificis de La Base, NO s'han acceptat.

Veure catàleg, informe d'al·legacions complet i informe al·legacions PSM.

 

2.- Aprovació, si procedeix, de l’autorització de compatibilitat al Sr. Jaume Carbonero Malbertí, arquitecte municipal, funcionari de carrera, amb el desenvolupament del càrrec electiu de membre de l’Assemblea Legislativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

L'arquitecte municipal, Jaume Carbonero, s'ha reincorporat al seu lloc a l'Ajuntament i demana la compatibilitat per poder seguir exercint com a diputat autonòmic.

 

3.- Aprovació, si procedeix, de la dedicació de carrer/passatge al Sr. Jaume Autonell Reig, metge (Expedient núm. 5825)

Es tracta del passatge annex al Consent, el Centre de Dia i el Cap, per homenatjar la tsca cultural de D.Jaume Autonell.


4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal IBI

L'equip de govern proposa una sèrie de bonificacions puntuals a certes imposts, amb una incidència molt bàixa damunt la població. Tot per poder dir, a sis mesos de les eleccions, que han baixat imposts, quan en canvi haurà estat una legislatura de fortes pujades en tots els àmbits.

Només en el cas de l'IVTM (inmpost de vehicles) es fa una baixada més extensa que suposarà, per un utilitari normal, pagar uns 10E manco per any (de 61 a 51 E). Una minsa rebaixa en el transport privat que contrasta amb la pujada del transport públic i l'increment de l'IVA del 8 al 10% en aquest sector.

Per tal que la rebaixa es noti hem proposat bonificar l'IBI de les primeres residències en el 33%, però encara no sabem el resultat de la nostra proposta. També hem proposat bonificar a les families monoparentals i als edificis amb protecció patrimonial.

Veure proposta respecte l'IBI.

 

5.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal IVTM

Veure proposta.

 

6.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal IIVTNU

Veure proposta.

 

7.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal ICIO.

Veure proposta

 

8.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal de la taxa de clavegueram.

Veure proposta.

 

9.- Moció presentada pels grups polítics municipals PSM-EN i ERAM contra la fumigació amb dimilin de la processionària dels pins i per a l’adopció d’alternatives més selectives i menys impactants.

Per posar de manifest la insensibilitat de l'actual Govern Balear amb el medi ambient i amb les persones quan fan servir massivament la fumigació química aèria per la processionària quan hi ha altres mètodes manco agressius.com son l'aplicació de fongs naturals.

Veure moció


10.- Moció presentada pels grups polítics municipals CiUxP i IB-Lliga per instar al Govern de les Illes Balears per l’acatament de les sentències i interlocutòries del TSJIB en relació al TIL

Veure moció

 

11.- Moció presentada pel grup polític municipal A per instar a la consellera d’Educació del Govern de les Illes Balears a reprendre negociacions amb els comitès de vaga; cessament de càrrecs i assumpció de despeses ocasionades que la suspensió del TIL pugui ocasionar als centres que ho necessitin

Veure moció

 

12.- Moció presentada pel grup polític municipal A de sol·licitud al Cap de la Demarcació de Costes en Illes Balears de l’estricte aplicació de la Llei de Costes en matèria d’infraccions i sancions respecte els fondejos il·legals i altres activitats nàutiques i de platja

Veure moció

 

13.- Propostes/Mocions d’urgència


II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

A banda de les preguntes referides a Cala Sant Vicenç que varen quedar pendents del passat ple, hi hem afegit les seguents:


Peticions i preguntes al ple ordinari d'octubre de 2014


  1. Per quin motiu no es va tractar en el Consell Rector del Patronat de la Residència la sanció imposada a la Residència per deficiències sanitàries?

  2. Si el recurs d'alçada s'havia de fer per la via de la urgència, perquè no es va ratificar en el següent Consell Rector del Patronat de la Residència?

  3. Perquè no es varen prendre mesures disciplinàries si hi va haver negligència en no seguir el protocol de control de la legionel·la?

  4. Per què no es va pagar en el termini indicat i es va haver de pagar un recàrrec del 5% a la sanció?

  5. Quin criteri se segueix per publicar enllaços a noticies en el perfil de Facebook de l'Ajuntament? Només es publiquen les que s'interpreten com a positives per a la gestió de l'equip de govern?

  6. Perquè en aquest perfil de facebook s'avancen els resultats de les votacions del Ple abans de celebrar-se?

  7. En què consistirà el procés de participació ciutadana respecte dels projectes per a la Pescateria de la Plaça Major?

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10543

Latest Images