Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10332

Ple d'octubre: Catàleg de Patrimoni, Imposts, fumigacions...

0
0

Aquest dijous es celebrerà el ple ordinari d'octubre i aquests son els punts que s'hi tractaran (a les 19,30h junta general de l'empresa municipal EMSER i a les 20h Ple ordinari)


1.- Resolució d’al·legacions i aprovació provisional, si procedeix, del Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric Artístic Arquitectònic i Paisatgístic (Expedient núm. 5611)

Després de les al·legacions presentades per partits, associacions i particulars l'equip de govern du a votació la ressolució de les al·legacions, unes aprovades altres rebutjades. Com a punts significatius no han volfut incloure ni la Fàbrica de Can Morató i Can Franch del Port de Pollença.


2.- Aprovació, si procedeix, de l’autorització de compatibilitat al Sr. Jaume Carbonero Malbertí, arquitecte municipal, funcionari de carrera, amb el desenvolupament del càrrec electiu de membre de l’Assemblea Legislativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

L'arquitecte municipal també és diputat autonòmic i necessita aquesta compatibilitat per poder assistir al plens i comissions del Parlament.


3.- Aprovació, si procedeix, de la dedicació de carrer/passatge al Sr. Jaume Autonell Reig, metge (Expedient núm. 5825)

Es tracta del passatge annex al Claustre, entre aquest i el Centre de Dia i el CAP. És un reconeixement a D.Jaume Autonell per la seva feina en l'àmbit cultural.


4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal IBI

Per augmentar les bonificacions a les families nombroses en el pagament de la Contribució.


5.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal IVTM

L'impost de Vehicles és la única rebaixa generalitzada en els imposts municipals, que suposarà aproximadament uns 104.721,2 euros menys de rcaptació per aquest concepte, pel que s'han recaptat al 2013 952.183,30 E. El cotxe més habitual a Pollença passarà dels actuals 61,34E a 51,12E.


6.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal IIVTNU

Són les plusvàlues dels terrenys, l'impost que es paga en una venda, donació o herència damunt l'increment del valor del terreny pels anys passat des de la darrera transmissió. Es vol aumentar la bonificació en herències.


7.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal ICIO

És l'impost de construccions que es paga en demanar un permís d'obres. Es vol aumentar la bonificació si les obres son per eliminar barreres arquitectòniques.


8.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal de la taxa de clavegueram

Es vol posar una bonificació del 25% per a dones maltractades que faci més de sis mesos que son a l'atur.


9.- Moció presentada pels grups polítics municipals PSM-EN i ERAM (MÉS per Pollença) contra la fumigació amb dimilin de la processionària dels pins i per a l’adopció d’alternatives més selectives i menys impactants


10.- Moció presentada pels grups polítics municipals CiUxP i IB-Lliga per instar al Govern de les Illes Balears per l’acatament de les sentències i interlocutòries del TSJIB en relació al TIL


11.- Moció presentada pel grup polític municipal A per instar a la consellera d’Educació del Govern de les Illes Balears a reprendre negociacions amb els comitès de vaga; cessament de càrrecs i assumpció de despeses ocasionades que la suspensió del TIL pugui ocasionar als centres que ho necessitin


12.- Moció presentada pel grup polític municipal A de sol·licitud al Cap de la Demarcació de Costes en Illes Balears de l’estricte aplicació de la Llei de Costes en matèria d’infraccions i sancions respecte els fondejos il·legals i altres activitats nàutiques i de platja


13.- Propostes/Mocions d’urgència


II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT


1.- Informació de Batlia


2.- Dació de compte de resolucions de BatliaViewing all articles
Browse latest Browse all 10332

Latest Images