Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10337

Manifest del Front Popular per a l'Alliberament d'Ucraïna

0
0

Manifestdel FrontPopular per a l'Alliberament d'Ucraïna

       El diari digital Новая Русь publica el manifest de referència.

      Al meu parer, el document exposa quina és la vertadera motivació de la guerra civil ucraïnesa.

    Posat que els catalans (continentals i insulars) pateixen el continu bombardeig dels mitjans al servei de l'estratègia imperial de Washington, he pensat que seria bo penjar a la Xarxa el manifest en català (Per altra banda, l'actual moviment independentista menat per Mas-Junqueras, perdut el Nord, pretén obtenir el suport de Washington).

  

      Ací el teniu:   


   Manifestdel FrontPopular per a l'Alliberament d'Ucraïna.
 
el documentoficial

 

  Manifestdel FrontPopularper a l'Alliberamentd'Ucraïna, Rússiai NovaRutenia

  Quinés l'objectiude la nostralluita?

  Basant-se enelterritorid'Ucraïnaacabade repúblicapopularsocialssenseoligarquesila burocràciacorrupta.

 

  Qui són els nostresenemics?

  Liberalelitfeixistagovernant-aliançacriminald'oligarques, buròcrates, funcionarisde seguretatidelinqüènciapura, servintalsinteressosdels estatsestrangers.

 

  Qui són els nostresaliats?

  Totselshomesde bonavoluntat, reconeixent elsideals dejustíciasocialillestper lluitarper ells, no acceptaràcap estatliberal-feixista en el territorid'Ucraïna, independentment de la sevaciutadaniainacionalitat

 

  Quèés Socialde la RepúblicaPopularqueestemlluitant?

  RepúblicaPopularSocials de-és una formad'aquestes polítiquesde l'organització socialen què:
elsinteressosdelespersonesi el seu desenvolupamentintegral-espiritual, intel · lectual, social, físic-sónlesmésaltesmetesiobjectiusde la RepúblicaPopularde socials
Tot el poderpertany alpobleiels va portara través delsòrganselectesde la seva representaciódirecta
Tottreballadorté dret a lasalut, l'educació, lespensionsilaseguretatsocialacàrrec de l'Estat
permès capiniciativesprivades ocol · lectivesque beneficiïnla naciói el seu desenvolupament
capitalismebancariprohibitla usura, vivintdels interessosde préstecs- els dinersno ha de serguanyatatravésde la servitudperdeutes, imitjançant la implementacióde projectesreeixits
L'Estat, que actuaen nomdel pobleicontroladapels seusrepresentants, ésel majorforquillade capitalicontrola toteslesindústriesestratègiques
permetla propietatprivada, peròelsgransestats ila seva inversióen la políticail'economiasota elcontrol de l'empresa-a ningú se lipermetconverteix enoligarcaigovernarsobre el poblemitjançant lacreaciód'unasituacióartificialde monopoli

 

  Quinssónelsmètodesde la nostralluita?

  Per aconseguiraquest objectiu(la creació delterritorid'UcraïnaSocialsRepública Popular), estemdisposats autilitzar mètodesviolentsino violentsde lluita. Creiem quenomés elpobleen armescapaçosde defensarla seva llibertat, peròla violènciaésl'únic mitjàper aconseguir unobjectiupolíticforçat.

 

  Què estàpassanta Ucraïna?

  En el territorid'Ucraïnaésla revoltad'alliberamentnacional contrael poderfeixistaliberal queel terrorila propagandatractantd'arreglara casa nostracriminalcapitalismefeixistaliberal.

 

  Què ésUcraïna?

  Ucraïna -una àreaentre la UEiRússiaper a latradiciócristiana(principalment ortodoxa), habitatper diferentspobles(ucraïnesos, russos, bielorussos, moldaus, búlgars, hongaresos, romanesos, polonesos, jueus, armenis, grecs, tàrtars, rutens, Hutsuletc), que té unallargatradiciód'autogovernpopular, ila lluitapolítica per lallibertatdel poble.

 

  El que estàpassantal sud-est d'Ucraïna (NovaRússia)?

  AlSud-Est (Nova Rússia) realitzaun aixecamentpolíticcontra el governfeixistaliberal, establert a Kíevpels dinersiambel suport delsmestresoccidentals. Enaquestaixecament de laparticipacióde tots elspobles-ucraïnesos, russos, grecs, armenis, jueus, hongaresos, romanesos, etc

 

  ElSud-est (NovaRússia) guerraentre Rússiaielsucraïnesos?

  Aixònoés unaguerra entrerussosiucraïnesos(diu la propagandafeixistaliberal), la revolta delspoblesoprimitscontraun enemiccomú-el capitalismeliberal-feixista criminal.

  A banda i bandade la partdavantera quelluitenucraïnesosrussosi(i altres nacions).

  Dels"Kíevautoritats"mercenarisienganyatspercastigadorsde propagandaquelluitenpelsinteressosde crimcapitalgranibyurokartiipenal, ides del Sud-est (NovaRússia) -lesmilíciesestan darreredels interessos delpoblei el seufuturjustilliureidemocràtic.

 

  Elsdiferentsinteressos en elsucraïnesosrussosien elsesdevenimentsen cursa Ucraïna?

  Ucraïnesosrussosicomparteixenl'alliberamentsocialipolítica comunad'Ucraïnade totinteressaautoritats de lacapitalpenal, burocràciacriminalagents de lalleicriminalila delinqüènciapura.

 

  Per què larevoltaal Sud-Est (Nova Rússia) es portaaterme sotalesconsignesde Rússia?

  A causa deque la població deRússiaide parlarussad'Ucraïna haexperimentatdoblejou-socioeconòmic(i altaveusd'Ucraïna), aixícomculturalipolític.

  Opressiósocioeconòmica-la corrupció, l'arbitrarietat, el poder de ladelinqüència, la incapacitat delsnegocisnormalsi unavida normal, magressalaris, depenen dels"mestres de la vida"-és la normade l'existènciade totselsresidentsde la màd'obrad'Ucraïna.

  La prohibicióde la llenguarussa alesregionsen què mésdel 90percent de lapoblacióparlaipensaen rus(aproximadament la meitat delterritorid'Ucraïna), la prohibicióde l'ensenyament enrusa les escoles, la prohibició de lapublicitatilespel · lículesen rus, la prohibicióde la utilitzaciódelespràctiquesjurídiquesiadministrativesde la llenguarussaimoltsaltresrequisitsiprohibicionsde segregacióabsurdes- aquestahumiliacióaddicionalpoblaciópenalfeixistaliberalde parlapoderd'Ucraïna.

  Per tant, de parlarussaiprimer.

  Cuaper a totselspoblesoprimitsd'Ucraïna!

 

  Per quèRússiaestà ajudantal Sud-est d'Ucraïna(NovaRússia)?

  Unapartimportantde l'elitrussaporde la protestasocialipolíticadelespersones. Ellahauriaacceptatde bona ganaamblesautoritatsde Kíeviretirar-se dela guerra alSud-Est (Nova Rússia). Però lafúria de larevoltapopularcontrael capitalismefeixistaliberal-oligàrquic burocràticno ho permet. Elspoblesde Rússiavan recolzar lalluitajustadel Sud-est d'Ucraïna(NovaRússia). Això obliga atota Rússia(per naixement, peròno pervista) d'elit, sovintmalgrat les sevesinteressosestratègics, mantenir opretendre quedóna suport a larebel · liódel sud-est d'Ucraïna.

 

  Per què elsEstatsUnitsila UnióEuropeaper ajudara règimde Kíev?

  El principalobjectiudelsEstatsUnits-la lluitaamb Rússiacom el principalrivalgeopolític. ElsEstatsUnitshanobé ferun estatanti-russa ambbasesde l'OTAN alesfronteresde Rússia, i crearel caos, desestabilitzar laregió.

  UEnecessitamercatsifontsde matèriesprimeresbaratesaddicionals.

 

  Aixòdóna suport a lalluitadel Sud-est d'Ucraïna(NovaRússia)?

  La lluitadelspoblesd'Ucraïna, que eraun llocde suport de lacooperació Sud-est d'Ucraïna(NovaRússia), dóna suport idesenvolupaun desigconstant delspoblesd'Ucraïnaperalliberar-se dela dominacióliberalnazi deleselitsgovernantsilagradualpresa deconsciència delsinteressossociopolíticsgeneralsiobjectiusde la lluita.

 

  Ésla lluita en el(NovaRússia) separatismeSud-est?

  No,el territoride la lluitade tot elterritorid'Ucraïna. Rebelsdel Sud-Est (Nova Rússia) que arriben als nostresgermansigermanesen toteslesregionsd'Ucraïna, ambel lema: "Aixeca'tcontra l'enemiccomú!"

  Crearemun nou poderpopularsocialmentresponsableslliureen el territorid'Ucraïnaila novaRússia.

 

  Què passaràdesprés de lavictòria de larevoluciód'alliberamentnacional i lacaiguda delrègimfeixistaliberal?

  Formaràun nouestat en elterritorid'Ucraïna, en què elpoderpertanyal poble, no amb paraulessinó ambfets.

  La poblacióde cadaregióa través d'unreferèndumcom la formaméselevada de lademocràciamateixadeterminarà elfuturde la seva regió-sianavaa romandrecom a partd'un Estatfederal(confederal) ola plenaindependènciaunificada.

 

  Comes construiràel poderpolíticdesprés de lavictòria de larevoluciód'alliberamentnacional?

  El poderpolítices basaen el principide la representaciópopulardirecta(democràcia) -de dalta baix.

  Esformaranlesinstitucions de lademocràcia, des del nivelldels consellslocalsiel ConsellSuprem, sobre labasede representaciódelsdelegatsdelsterritoris, elsdelegatsdelstreballadorsilesempresesde comerçisindicats, delegatsd'organitzacionspolítiques, religiosesisocials.

  Suport a laDemocràcia de lagent- elsconsells locals.

  Ellsdeleguenrepresentantsals consellsregionals.

  L'òrgansupremde representaciópopular(Consell Suprem) compost per delegatsdels consellsregionals.

  ElConsellSupremelegeixun governresponsable davant elpoblea través dels seusrepresentants.

  Estemafavorde l'elecciódelsmagistratsicapsd'organismesencarregatsde fer complir lallei enla matèria.

 

  Quinsseran elsdretsde lesregionsdesprés de lavictòria de larevoluciód'alliberamentnacional?

  Cadaregióté eldreta tenir la sevapròpiaconstitucióo un altre documentfundacionalgarantintque viuen al seuterritorialspoblesdelsprincipalsdretspolítics, econòmics, socials, culturalsireligioses.

  Cadaregióté dret, a més dels idiomesnacionalspertriar lesllengüesregionalsal volumde negociscultural, polític, legaloadministrativa.

  Cadaregióté dreta formarel seu pressuposten basede la tributaciódelespersonesfísiquesojurídiques queoperenal seu territori.

  Cadaregióté dreta exercir unaactivitateconòmica exteriorindependent.

 

  Quinesseran lesresponsabilitatsdelesregionsdesprés de lavictòria de larevoluciód'alliberamentnacional?

  Cada regióes veuràobligat apagaruna part delsimpostos en elfons generalanticrisi(en cas de desastres naturalso altres catàstrofes).

  Cada regióes veuràobligata pagar unaporció delsimpostossobrelesnecessitatsnacionals-defensa, contingut nacionalde l'aparell estatal, la construcciód'importància nacional.

  Cada regióes veuràobligata compliramb elsprincipisd'estatgeneraldelesrelacionsentre treballi capital, civilsilesllibertatspolítiques.

  Cada regióes requereix permantenir lalleii l'ordreiprotegirelsdretsillibertats delsciutadansdinsdelesdirectriusnacionalsestablertes.


  Aquests sónelsprincipisiobjectiusde la nostralluitabàsics.

  Totciutadàhonestipatriotahan d'acceptaridonar-los suport.

      Podeu veure una versió en espanyol del manifest a una web molt interessant:  Manifiesto del Frente Popular para la Liberación de Ucrania, Novorosía y los Subcárpatos Rusos / Yalta 14 de Julio | Sociología crítica.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10337

Latest Images

Trending Articles