Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10334

L'Ajuntament se segueix botant la llei de contractació pública

0
0

Denunciam i demanam que finalitzin les irregularitats que manté l'equip de govern del Partit Popular i Proposta per les Illes en el pagament de factures, serveis i hores extres, incomplint la llei de contractació pública.

 

_______________________________________________________________________________

Al darrer ple el batle va donar compte de tota una sèrie de resolucions anòmales  en el pagament de factures que va adoptar el mateix batle contra les objeccions de l'interventor i la secretària. Estam parlan de factures per un valor d'uns 240.000 euros:  subministrament i obres a les que s'haurien d'haver fet contractes menors però no s'ha seguit cap tipus de procediment contractual administratiu, factures de Comunitats de Béns que no tenen personalitat jurídica segons la Llei de Contractació del Sector Públic, factures a les que s'eludeix els requisits de publicitat a pesar que es repeteix any darrera any, fraccionament de contractes, factures  d'obres amb una variació del 17,84 % respecte l'import d'adjudicació, factura per import de 2.244 euros per l'allotjament  de membres de l'empresa de producció del Festival i Direcció artística que no correspon a l'Ajuntament pagar.

 Entre  totes les irregularitats posades en evidència als informes d'Intervenció i Secretaria  podem destacar per exemple el pagament  de 3.018,42 euros mensuals  a   l’empresa SEARSA CAÑELLAS A.I.E. empresa encarregada del manteniment de les instal·lacions impulsores d'aigües residuals de Pollença. Quan vam entrar a l'Ajuntament la passada legislatura ja vam descobrir i denunciar aquesta situació irregular. Aquesta empresa té un contracte del 18 d'agost de 1994, en pessetes!!! (per valor de 7.130.514 pessetes) que va caducar fa divuit anys ni més ni manco, al 1996. A la passada legislatura vam posar en coneixement de Fiscalia aquesta situació irregular i altres; per desgràcia, l'única acció que coneixem per part de Fiscalia és haver introduït a l'Operació Voltor les contractacions referents al Festival. Aquesta legislatura hem continuat insistint  en  la necessitat de regularitzar d'una vegada totes aquestes contractacions. Al ple, el regidor de l'Àrea de Serveis va dir que el problema era que els serveis tècnics de l'Ajuntament no havien pogut realitzar els corresponents plec de condicions... Pensam que després de tres anys i mig de legislatura l'excusa és ben pobre i que es tracta d'un tema de falta de voluntat política.

L'Ajuntament se segueix botant la llei de contractació pública i els seus principis més bàsics com els de publicitat, concurrència i transparència. D’aquesta manera i en plena crisi aquest Ajuntament no ha garantit ni garanteix l’eficient utilització dels fons destinats a la contractació de serveis ja que no s’ha salvaguardat ni la lliure competència ni la selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa.

En el moment actual de crisi econòmica, resulta més important que mai que l'Ajuntament contracti amb els empresaris i proveïdors privats seguint les determinacions de la Llei de Contractes. El compliment de la Llei garanteix que les diferents feines i subministraments es contractin de manera transparent i amb les mateixes oportunitats per tots els empresaris i autònoms del poble.

Ja és hora de canviar aquesta situació en benefici de tots, dels ciutadans i de les empreses, per millorar els serveis i la seguretat tant d’uns com d’altres.

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10334

Latest Images

Trending Articles