Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10533

Resultats del Ple de setembre: Pla per la Cala, Inversions, anomalies...

0
0

Encara no haviem penjat el resultat del ple del passat dijous 25. Les principals votacions ja varen sortir a la premsa i a la tertúlia d'aquest dimecres, però volem fer una valoració de tots els punts, que teniu a continuació:

(veure tota la documentació del Ple: informes, propostes, mocions...)

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 874 de 4 de setembre de 2014 d’ampliació del tràmit d’informació pública i de consultes de l’expedient relatiu a l’aprovació inicial de la Revisió del Pla General Municipal d'Ordenació (PGOU) i Adaptació al Pla Territorial Insular de Mallorca (PTM) (Expedient núm. 5771)

Es tracta d'allargar 45 dies més l'exposició pública i la possibilitat de fer al·legacions, que s'allarga fins al 20 d'octubre.

Aprovat per unanimitat

2.- Aprovació definitiva, si procedeix, del Compte General corresponent a l'exercici econòmic de 2013

Es l'aprovació definitiva dels comptes del 2013. Una feina tècnica d'intervenció informada favorablement, que no ha tingut al·legacions. L'interventor va recalcar que els imports pendents de cobrament molt probablement no s'ajusten a la realitat.

Aprovat. A favor: 11, PP,PI,UMP – Abstencions: 6, A,MÉS,PSOE

3.- Aprovació inicial, si procedeix, de modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari (Expedient núm. 14/2014/INT)

Es tracta d'afegir doblers per una sèrie d'inversions de les que permet el govern espanyol. Algunes inversions ja venien al Pressupost 2014 i altres no. No dubtam de que puguin ser inversions adeqüades, però com ha passat d'ençà del pacte PP-PI-UMP, unes inversions no consensuades entre tots els grups.

Aprovat. A favor: 11, PP,PI,UMP – Abstencions: 6, A,MÉS,PSOE

4.- Aprovació, si procedeix, de reconeixement extrajudicial de crèdit (Expedient núm. 5/2014/INT)

Es l'aprovació de pressupost per pagar factures que en principi no tenen partida pressupostària assignada o els doblers no son suficients. En aquest cas per ser despeses corresponents a l'any passat que no s'han facturat fins enguany. Els extrajudicials foren criticadissims, especialment pel PP, durant la passada legislatura. Varem demanar als regidors responsables de cada àrea que fossin àgils a l'hora de demanar als proveidors que presentassin les factures dins l'any en que es fa la despesa.

Aprovat. A favor: 11, PP,PI,UMP – Abstencions: 6, A,MÉS,PSOE

5.- Dació de compte de resolucions adoptades per la Batlia contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció i resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos

No s'havia de votar, però sí explicar perquè s'havien produït tantes anomalies en el pagaments, anomalies detectades per Intervenció. Principalment amb un pagament de la subvenció a la Banda de Música per un viatge, una despesa no justificable en la subvenció que rep la banda, que finalment es va compensar amb la realització de més concerts i activitats. També el pagament d'hores extraordinàries a determinats treballadors.

Aquestes anomalies posen de manifest que després de tres anys i mig continuen certes irregularitats en el funcionament de l'Ajuntament que l'equip de govern no ha tngut la voluntat de resoldre. També posa de manifest el descontrol en una regiduria, la de la Banda, que ha tingut tres regidors (Malena Estrany, Miquel Ramon i ara Joan Ramon Mateu) i que cap d'ells es va enterar, segons les seves paraules, que la Banda volgués fer l'esmentat viatge que ha provocat el problema.

6.- Aprovació inicial, si procedeix, si escau, de la modificació de la plantilla orgànica de l’annex de Personal del Pressupost General 2014 relativa al lloc de treball d’administratiu centre sanitari Port de Pollença

Una vegada cedit l'edifici del Centre de Dia a l'IBSALUD, la persona que l'Ajuntament hi tenia assignada per fer d'administratiu ja no hi pot continuar. Al 2006 es va acabar la vigència del conveni sense que el responsable de personal de llavors (l'actual Batle) fes res per arreglar l situació. Ara l'IBSALUD no es fa càrrec d'aquest treballador i l'Ajuntament l'assignarà a una altra plaça.

Des de MÉS trobam que s'hauria d'haver inclòs en l'acord de cessió de l'edifici l'acord per tal que aquesta persona pogues continuar fent-hi feina, ja que sembla que el seu treball era prou satisfactori, per això consideram que l'acord de recolocar-lo no és la solució millor, sino continuar negociant amb l'IBSALUD perquè hi pugui seguir.

Aprovat. A favor: 11, PP,PI,UMP – En contra: 2, MÉS - Abstencions: 4, A,PSOE

7.- Aprovació, si procedeix, de l’inici de l’expedient per a l’adaptació dels estatuts socials de l’empresa municipal EMSER 2002 SLU per a que sigui mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Pollença

Els estatuts s'han d'adaptar a la realitat de funcionament d'EMSER, ja que gestiona els fems sense que els estatuts ho recullin. A banda d'aquest fet legal, varem reclamar que es faci la modificació d'estatuts per tal que l'Empresa pugui fer altres feines de servei a Pollença, ja que així l'Ajuntament disposaria d'un instrument per solucionar situacions com s'ha demostrat que pot fer amb l'auigua de Cala Sant Vicenç. En l'argumentació el batle va parlar de «gelosies» del passat entre EMSER i l'Ajuntament; unes explicacions males d'entendre en unpartit que amb la seva política entre 2003 i 2007 gairebé va fer desaparèixer EMSER per la seva pèssima gestió.

Aprovat. A favor: 15, PP,PI,UMP,MÉS,PSOE – Abstencions: 2, A

8.- Nomenament de representant municipal en òrgans col·legiats (CEMP i consells escolars)

La nova regidora d'educació, Marilena Capllonch, serà vocal titular i en Martí Roca suplent . Na Margalida Capllonch i na Teresa Ferré substituiran a na Malena Estrany i en Tomeu Fuster respectivament.

Aprovat per unanimitat

9.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores i de la convocatòria per a la concessió de subvencions per facilitar l’accés a l’esport de competició i realització d’activitats esportives

Son les bases per donar subvencions en matèria de competicions esportives. Sempre és millor que existeixin unes bases reguladores per concedir subvencions que no fer-ho sense cap tipus de normes.

Aprovat. A favor: 15, PP,PI,UMP,MÉS,PSOE – Abstencions: 2, A

10.- Moció presentada pel grup municipal PSOE de rebuig de la modificació de la LOREG per implantar l’elecció directa de batles i batlesses

11.- Moció presentada pels grups municipals IB-Lliga i CiUxP respecte a la modificació de la Llei electoral en quan a les eleccions municipals

Aquestes dues mocions es fongueren en una de sola, per rebutjar la mal anomenada «Elecció drecta de batles», ja que en realitat s'hauria de dir «elecció trucada de batles» per la qual el Govern Rajoy vol donar majoria absoluta a llistes electorals que no l'aconsegueixin. Ja hi ha prou elements que beneficien els partits grans (el mínim de 5% de vots o la Llei d'Hont) com per afegir-hi aquesta nova trampa. EL PP ha presentat mocions de suport a molts d epobles, però a Pollença no l'han presentada davant la imòssibilitat de guanyar-la. Incomprensiblement un partit petit com UMP va donar suport a la postura del PP. En canvi entre els membres de l'equip de govern PP i PI es va donar un vot oposat.

Aprovada. A favor: 11,MÉS,A,PSOE,PI – En contra: 6, PP, UMP

12.- Moció presentada pels grups municipals ERAM i PSM-EN per a la millora de les infraestructures de la Cala Sant Vicenç

Una moció molt necessària que ja explicàrem en aquest anterior article. Curiosament, tot i la unanimitat, varen sorprendre les reticències de PP i PI al respecte. També molt sorprenent l'actitud crispada del Batle, donant la culpa als altres (especialment al PSM!?) de l'estat de Cala Sant Vicenç, expresat tant al Ple com a la Tertúlia de Ràdio Pollença. Alguna cosa no funciona entre aquest equip de govern i la Cala, però aquesta situació s'ha de superar per anar a solucionar els problemes reals que hi ha en aquest nucli.

Aprovada per unanimitat

13.- Moció presentada pel grup municipal A: contractació municipal d’energia elèctrica 100% renovable

Una moció que compartim plenament, ja que son les administracions públiques les primeres que poden actuar en aquest sentit. Novament una abstenció gens esperançadora de l'equip de govern, que massa aviat renuncia a canviar les coses quan suposa que el canvi du massa feina.

Aprovada. A favor: 7,MÉS,A,PSOE,UMP – Abstencions: 10, PP, PI

14.- Propostes/Mocions d’urgència

Es va afegir l'obertura d'un expedient per fer un comveni amb l'EMT de Palma, destinant-hi 3.000€, per subvencionar el 60% del bitllet dels estudiants pollencins. Ara s'ha de materialitzar aquest conveni abans que sigui una realitat i haurem de veure en quins termes es redacta. Una proposta que des de l'Equip de Govern s'apressuraren a donar per aprovada bans de fer-se el ple, ja que passaren una nota de premsa el dia anterior.

El ple es va acabar perquè ja eren les dotze i no es varen poder contestar les preguntes que haviem presentat per escrit.


II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes”

 

 L'objectiu del Pla per la Cala és localitzar els problemes, prioritzar actuacions i preveure un pressupost cada any per manteniment i millores. Evitar així que es produeixin apagades de llum com les que s'han sofert les darreres setmanes per necessitats urgents del manteniment (foto del Facebook "Cala Santvicenspollensa")

 

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10533

Latest Images

Trending Articles