Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10544

Contractació municipal d'energia elèctrica 100% renovable

0
0
Normal021MicrosoftInternetExplorer4

Al darrer ple es va aprovar la nostra moció per a la contractació municipal d'energia elèctrica 100% renovable amb l'abstenció de l'equip de govern PP i Pi i el vota favor de la resta de grups.  L'abstenció de l'equip de govern es fa ser pessimistes sobre el compliment de la moció, per desgràcia aquesta legislatura hi ha moltes mocions aprovades que no s'han complit. Per la nostra part ens hem ofert a l'equip de govern per fer feina a la moció com vam fer al cas de la moció per declarar a Clara Hammerl  filla adoptiva de Pollença i dedicar a na Margalida Comas Camps un carrer al Port de Pollença (article). La proposta  aprovada és prou clara i progressiva i els primers passos són prou senzills, la teniu al final de l'article.

Aquesta moció ens l'han passat els companys d'Iniciativa Verds d'Artà, municipi on també es va aprovar. Es tracta derealitzar les gestions necessàries per contractar progressivament en els edificis o instal·lacions municipals el subministrament d’electricitat 100% renovable. L’Ajuntament de Sant Celoni de tamany similar a Pollença va aprovar una moció similar (presentada per la la CUP) i ja s’ha associat amb la cooperativa Som Energia , una cooperativa sense ànim de lucre que reuneix a milers de persones amb el desig de canviar el model energètic actual i treballar per assolir un model 100% renovable (veure article). L'Ajuntament de Girona, Sant Cugat Sesgarrigues i Arenys de Munt també són socis de la cooperativa.

A Alternativa consideram que  l'Ajuntament té el deure de comprometer-se en la lluita contra l'escalfament global i promoure l'augment de la producció d'energia renovable i incentivar una transformació del model energètic per un altre model energètic, un model que es basa en les energies renovables, l'eficiència, la descentralització dels sistemes productius i el cooperativisme.

L’escalfament del sistema climàtic és inequívoc i resultat d'un model de consum energètic clarament insostenible, basat en un consum de combustibles fòssils i l’emissió de gasos amb capacitat per a modificar els vectors ambientals. El 80% del consum energètic i les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle estan associats amb l’activitat urbana, raó per la qual el paper dels governs locals per atenuar els efectes del canvi climàtic esdevé decisiu.

Els ajuntaments poden reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, reduint el consum d’energia elèctrica a les instal·lacions municipals i canviant d’empresa comercialitzadora adquirint l’energia elèctrica amb garanties d’origen de productors d’energies renovables, tal com ja fan determinats domicilis  particulars de Pollença. Cal informar-nos i analitzar els seus serveis, les seves tarifes i les diferents possibilitats i capacitats de subministrament. Si bé en un primer estadi probablement no serà possible cobrir la totalitat dels serveis i necessitats mitjançant aquesta tipologia d’empreses, si que es pot contractar progressivament els seus serveis en determinades dependències. I un cop iniciada l’experiència i valorant el servei prestat, anar estenent la seva contractació en d’altres dependències i serveis públics.

La consciència i el compromís social i ambiental han de ser elements fonamentals i transversals en les decisions i polítiques dels poders públics, per això en la mesura que puguem cal apostar per projectes empresarials cooperatius i compromesos, i deslligar-nos paulatinament d’aquelles empreses amb escassa o nul·la consciència social i ambiental o amb pràctiques polítiques més que qüestionables aquí o en qualsevol racó del món.

La proposta que es va aprovar va ser la següent:

L'Ajuntament de Pollença es compromet a realitzar les gestions necessàries per contractar progressivament en els edificis o instal·lacions municipals el subministrament d’electricitat 100% renovable.

Aquestes gestions són:

1.   L’Ajuntament elaborarà un informe/llistat en el que es reculli l’estat actual dels contractes de subministrament d’electricitat de cada edifici o instal·lació municipal amb comptador propi (CUPS), a fi d’identificar quins edificis poden ser susceptibles de ser contractats en una primera fase per una companyia que ofereixi electricitat 100% renovable en les condicions demandades. L’informe haurà de detallar l’ús de l’edifici, el tipus de contracte, la potencia contractada, el consum anual actual, el número de CUPS, i la companyia contractada. L’informe també recollirà tota la informació necessària sobre empreses comercialitzadores d'electricitat que garanteixen que el seu subministrament només procedeix de fonts 100% renovables, que els tipus de tarifes incentiven l’estalvi energètic i econòmic, i són (socialment i ambientalment responsables)

2.   L’Ajuntament valorarà l’informe anterior i, en funció de les capacitats i ofertes empresarials i les possibilitats de l’Ajuntament, contractarà els serveis d’aquestes empreses per a les dependències municipals seleccionades. En el cas que aquesta contractació suposi una licitació pública, s’inclourà en el plec de condicions el compromís ambiental, social i el fet de que l’energia sigui certificada com a procedent de fonts d’energia renovables al 100%.

3.   L’Ajuntament publicitarà aquest Acord i la voluntat de canvi i el seu desenvolupament, per donar-ho a conèixer a tota la ciutadania i altres administracions i contribuir a la promoció del consum d’electricitat d’origen renovable.

4.   L’Ajuntament estendrà progressivament la experiència en la resta d’edificis i instal·lacions municipals fins a assolir el màxim possible en funció de les seves possibilitats, d'acord amb els compromisos assolits en el passat i amb un horitzó temporal definit.

5.   L’Ajuntament vetllarà per un consum eficient de la energia i per la reducció de les emissions d’efecte hivernacle en la resta d’edificis i instal·lacions municipals.                                                          

 Imatge i article a contrainfo.cat sobre som energia

 

 

 

Normal021MicrosoftInternetExplorer4

 

Els portaveus dels grups municipals sota signants presenten per urgència a consideració del ple, per tal que sigui estudiada, debatuda i votada, la següent moció per ser inclosa a l’ordre del dia del proper ple ordinari de setembre.

 

MOCIÓ: CONTRACTACIÓ MUNICIPAL D’ENERGIA ELÈCTRICA 100% RENOVABLE

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Els successius Informes del Pannell Intergovernamental d’experts sobre Canvi Climàtic de les Nacions Unides, no poden ser més explícits i afirmen que l’escalfament del sistema climàtic és inequívoc, com evidencien els augments observats de la temperatura dels oceans, el desglaç generalitzat de les glaceres i l’augment mundial del nivell de la mar. El diagnòstic del problema s’associa a un model de consum energètic clarament insostenible, basat en un consum de combustibles fòssils i l’emissió de gasos amb capacitat per a modificar els vectors ambientals.

 

El 80% del consum energètic i les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle estan associats amb l’activitat urbana, raó per la qual el paper dels governs locals per atenuar els efectes del canvi climàtic esdevé decisiu.Conscienciats d'això molts municipis d'arreu, com el de Pollença, han duit a terme iniciatives en els darrers anys per reduir el consum energètic, fer-ne un ús més eficient, i augmentar el subministrament d’energia d’origen renovable i local a fi de reduir al màxim les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

 

Molts ajuntaments han signat compromisos públics i han realitzat plans energètics locals per poder iniciar les accions necessàries per assolir aquests compromisos. Un exemple és el Pacte dels batles per l’energia sostenible[1] que establia un compromís de reducció d’emissions del 20% i de consum del 20% d’energia renovable pel 2020, i que va ser signat per 5.780 municipis d’Europa, 23 d’ells a Mallorca[2].

Altres administracions han establert també els seus propis compromisos en la matèria i/o han legislat per tal que s’assumeixin determinades fites per l’administració i els propis ajuntaments.

 

Les accions que els ajuntaments poden dur per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, a més de reduir el consum d’energia elèctrica a les instal·lacions municipals,  també podem canviar d’empresa comercialitzadora i adquirir l’energia elèctrica amb garanties d’origen de productors d’energies renovables, tal com ja fan determinats domicilis  particulars de Pollença.

 

Cal informar-nos i analitzar els seus serveis, les seves tarifes i les diferents possibilitats i capacitats de subministrament. Si bé en un primer estadi probablement no serà possible cobrir la totalitat dels serveis i necessitats mitjançant aquesta tipologia d’empreses, si que es pot contractar progressivament els seus serveis en determinades dependències. I un cop iniciada l’experiència i valorant el servei prestat, anar estenent la seva contractació en d’altres dependències i serveis públics.

 

La consciència i el compromís social i ambiental han de ser elements fonamentals i transversals en les decisions i polítiques dels poders públics, per això en la mesura que puguem cal apostar per projectes empresarials cooperatius i compromesos, i deslligar-nos paulatinament d’aquelles empreses amb escassa o nul·la consciència social i ambiental o amb pràctiques polítiques més que qüestionables aquí o en qualsevol racó del món.

 

L’Ajuntament de Pollença també ha duit a terme alguna petita iniciativa per reduir el consum energètic i fer-lo més eficient així com també ha incorporat instal·lacions d’energia renovable a algun edifici municipal. Amb aquest mateix propòsit es proposa que faci un  pas més enllà i contracti el subministrament de la electricitat amb origen renovable.

 

Així mateix les condicions contractuals d’aquest subministrament haurien de ser tals que permetessin que si l’Ajuntament aplica mesures d’estalvi energètic hi hagi un estalvi econòmic significatiu. Cal recordar que amb les darreres modificacions del mercat elèctric s’han apujat els preus dels termes de potència i s’han abaixat els del terme d’energia, el que desincentiva les accions d’estalvi energètic al disminuir notablement els estalvis econòmics associats a aquestes i dificulta les amortitzacions de les inversions necessàries. Per combatre aquest efecte perniciós algunes empreses comercialitzadores ofereixen tarifes amb una distribució de preus tal que penalitza els sobreconsums d’energia, el que incentiva a adoptar mesures d’estalvi.

Per tot això, aquest regidor presenta al ple de l'Ajuntament, amb la intenció de veure-la enriquida amb les aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva aprovació, si procedeix, la següent proposta

 

ACORD:

L'Ajuntament de Pollença es compromet a realitzar les gestions necessàries per contractar progressivament en els edificis o instal·lacions municipals el subministrament d’electricitat 100% renovable.

Aquestes gestions són:

1.     L’Ajuntament elaborarà un informe/llistat en el que es reculli l’estat actual dels contractes de subministrament d’electricitat de cada edifici o instal·lació municipal amb comptador propi (CUPS), a fi d’identificar quins edificis poden ser susceptibles de ser contractats en una primera fase per una companyia que ofereixi electricitat 100% renovable en les condicions demandades. L’informe haurà de detallar l’ús de l’edifici, el tipus de contracte, la potencia contractada, el consum anual actual, el número de CUPS, i la companyia contractada. L’informe també recollirà tota la informació necessària sobre empreses comercialitzadores d'electricitat que garanteixen que el seu subministrament només procedeix de fonts 100% renovables, que els tipus de tarifes incentiven l’estalvi energètic i econòmic, i són (socialment i ambientalment responsables)

 

2.     L’Ajuntament valorarà l’informe anterior i, en funció de les capacitats i ofertes empresarials i les possibilitats de l’Ajuntament, contractarà els serveis d’aquestes empreses per a les dependències municipals seleccionades. En el cas que aquesta contractació suposi una licitació pública, s’inclourà en el plec de condicions el compromís ambiental, social i el fet de que l’energia sigui certificada com a procedent de fonts d’energia renovables al 100%.

 

3.     L’Ajuntament publicitarà aquest Acord i la voluntat de canvi i el seu desenvolupament, per donar-ho a conèixer a tota la ciutadania i altres administracions i contribuir a la promoció del consum d’electricitat d’origen renovable.

 

4.     L’Ajuntament estendrà progressivament la experiència en la resta d’edificis i instal·lacions municipals fins a assolir el màxim possible en funció de les seves possibilitats, d'acord amb els compromisos assolits en el passat i amb un horitzó temporal definit.

 

5.     L’Ajuntament vetllarà per un consum eficient de la energia i per la reducció de les emissions d’efecte hivernacle en la resta d’edificis i instal·lacions municipals.                                                                   Pollença 15 de setembre de 2014[1]             http://www.pactodelosalcaldes.eu/index_es.html

[2]             Veure: Pacte dels batles a les Illes BalearsViewing all articles
Browse latest Browse all 10544

Latest Images