Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10527

Una ordenança que es pot millorar.

0
0

                 

                                     Comunicat Plataforma Pro Camins Públics i oberts.


Vist l’anunci aparegut al BOIB número 99 de 22 de Juliol de 2014, en que s’anuncia la informació pública de l’ordenança reguladora de l’ús i conservació de la carretera vella de Lluc a Pollença, aprovada inicialment per l’acord de ple de dia 13 de juny de 2013.

Vist l’acord revisat segons el dictamen 29/2014 del consell consultiu de les Illes Balears.

Volem fer les nostres reflexions en alguns dels articles d'aquesta ordenança:

A.- En quant a la conservació de la carretera vella.

L’article 1 de l’Avantprojecte de l’ordenança diu textualment “L’objecte d’aquesta Ordenança és regular l’ús i mantenir la conservació de la carretera vella de Lluc a Pollença.”

Es conegut que en alguns trams del camí no es possible el seu transit, ni tan sols com a vianants, bàsicament per a dues causes. Una es per les ocupacions i obstacles existents encara no retirats, i l’altra perquè el seu traçat a desaparegut o es troba tant deteriorat que fa impossible el seu ús.


B.- En quan a la l’ordenança.

Considerem que s’hauria d’afegir l’ús en carro, per quan és una carretera que va ser concebuda precisament per aquest ús.


C.- Règim d’usos.

Entenem que desprès de procedir-se a la recuperació de la carretera vella de Pollença a Lluc, i que el Consell Insular de Mallorca per unanimitat va acordar en sessió plenària de 5 de Març de 2007, prendre els un seguit d’acords, observant el següent:

3.l’integració de la totalitat del traçat de la carretera vella de Lluc a Pollença en itinerari de la ruta de pedra en sec.

Observant que l’article 10 de l’ordenança reguladora es considera l’ús privatiu d’una part del camí.

Observant la Llei 6/2001 d’Abril, de patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Observada al capítol II d’ús, cessió i adscripció dels béns públics.

Recollida al BOIB 49 del 24 de Abril de 2001 i BOE número 125 de 25 de Maig de 2001.

No s’entén que es pugui preveure aquest ús en el domini públic de la carretera vella de Pollença a Lluc.


D.- Franja de protecció.


No es mate una franja de protecció de tres metres a cada costat de la carretera.


Per tot això, avui dilluns 28 de Juliol de 2014, presentarem al·legacions per tal de recordar i sol·liocitar :


  1. Que s’han de recuperar tots els trams de la carretera, segons preveu l’acord del Consell de data 7 de Març de 2012.

  2. Entenem que s’ha de incloure l’ús de carro i/o similars.

  3. Que les facultats administratives atorgades al Consell Insular de Mallorca, per tal de facultar els usos, no s’adapten a la naturalesa i el bé esmentat, per tant considerem que no es justifica l’ús privatiu de cap tram d’aquesta carretera. Per tant sol·licitem l’eliminació del apartat c del article 7 i tot l’article 10.

  4. Afegir un nou article, per tal de garantir la franja de protecció de tres metres.


PLATAFORMA PRO CAMINS PÚBLICS I OBERTS.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10527

Latest Images

Trending Articles