Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10786

Moció contra la recentralització i la privatització.

0
0

Al ple de demà dijous presentam una moció contra l’Avantprojecte de llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local al Consell de Ministres del 15 de febrer de 2013 (la podeu llegir a la continuació de l'article). La moció  parteix d'una moció proposada per CCOO que s'ha aprovat a nombrosos municipis.

 L'avantprojecte va directament contra el principi d'autonomia municipal i vol relegar als ajuntaments al mer paper de delegacions de les Comunitats Autònomes, dels Consells Insulars i del Govern de l'Estat, sense contingut polític i sense capacitat de gestió més enllà del que decideixin les altres administracions.

Aquesta reforma és un pas més en l'ofensiva neoliberal del PP que vol disminuir el sector públic a la seva mínima expressió, desmantellant aquelles estructures que no resulten econòmicament rendibles i disposant el trasllat a mans privades, de totes aquelles que resulten rentables a interessos econòmics.

Per això a Alternativa per Pollença consideram que aquesta agressió contra el públic ha de ser contestada políticament als Ajuntaments que són el primer lloc al que la gent acudeix per solucionar els seus problemes. Els Ajuntaments, han de ser estructures administratives fortes, amb competències i amb recursos suficients.

A Pollença hi ha serveis prestats per l'Ajuntament, com la Residència Municipal que si aquesta reforma veu finalment la llum  hauran de ser assumits pels que mai els han volgut i de fet segueixen sense voler-los, per la qual cosa corren perill de ser privatitzats i d'altra banda, serà molt complicat crear nous serveis públics, que donin resposta efectiva a les necessitats dels ciutadans, doncs el que és evident és que sense l'impuls dels Ajuntaments, no s'haguessin creat.

A un partit municipal i municipalista com Alternativa per Pollença a més a més defensam un model de municipis federats i autònoms i estam totalment en contra d'aquesta  recentralització estatalista. L'Ajuntament és qui millor sap les carències i les necessitats en la seva comunitat i qui pot prestar més eficientment els serveis que la ciutadania precisa. La proximitat significa eficiència i difícilment una administració supramunicipal podrà substituir el coneixement de la problemàtica local i la sensibilitat d’un ajuntament.

 

 Imatge i article "educació socials des dels inicis".

 

 
 

 

MOCIÓ CONTRA DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI PER A LA RACIONALITZACIÓ I LA SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

Els portaveus dels grups municipals sota signants presenten a consideració del Ple, per tal que sigui estudiada i debatuda en la seva propera reunió, la següent moció.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Atès que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques va presentar un informe sobre l’Avantprojecte de llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local al Consell de Ministres del 15 de febrer de 2013 que encara que manifesta tenir l’objectiu de racionalitzar l'administració local i aconseguir un estalvi econòmic contempla mesures que afecten l'autonomia local amb la intervenció del Govern de l’Estat a les administracions locals, modificant i vulnerant l'actual model territorial i les competències de les administracions locals, i amb un enorme retrocés en termes de drets i condicions laborals dels treballadors i treballadores públics.

Atès el context d'una pèrdua molt alta d'ocupació a l'Administració Local, retallades en serveis públics i la pressió a la baixa sobre les condicions de treball al que s'afegeix aquest intent de pèrdua d'autonomia de les administracions locals que significaria també un retrocés en matèria de serveis de ciutadania.

Atès que no preveu cap millora en el finançament de les hisendes locals, la gran qüestió sense resoldre del nostre model territorial. Al contrari, l'objectiu final del govern de l'Estat és de recentralizar i controlar al màxim els municipis, limitant la capacitat d'acció dels mateixos convertint-los en mers executors de la voluntat del govern de l’Estat. Traspassa competències dels ajuntaments als Consells Insulars allunyant el centre de decisió de la ciutadania.

Atès que nosaltres defensam un model de municipis federats i autònoms i no una recentralització estatalista. L'Ajuntament és qui millor sap les carències i les necessitats en la seva comunitat i qui pot prestar més eficientment els serveis que la ciutadania precisa. La proximitat significa eficiència i difícilment una administració supramunicipal podrà substituir el coneixement de la problemàtica local i la sensibilitat d’un ajuntament.

Atès que la proposta del govern central a qui realment perjudicarà serà, en primer lloc, al conjunt de la ciutadania que veurà afectats els seus drets i l’accés als serveis públics, i en segon lloc, a les administracions locals a les que sotmet a un buidatge de contingut de les competències municipals.

Per tot això, aquest regidor presenta al ple de l'Ajuntament, amb la intenció de veure-la enriquida amb les aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva aprovació si procedeix, la següent proposta.

ACORDS

Primer. Rebutjar totalment l’Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i la Sostenibilitat de l'Administració Local presentada pel ministre d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern Espanyol pel que suposa de vulneració a l'autonomia local, a les competències de l’Estatut d’Autonomia de Illes Balears, i l’intent de recentralització del model de l’Administració Local


Segon. Exigir al Govern de l’Estat que no s’extralimiti en les seves competències i no vulneri la competència de les CCAA sobre l’organització territorial i el règim local donat que son aquestes les que han de proposar, discutir i acordar els models territorials i competencials que facin l'arquitectura institucional que respongui a la realitat de la CCAA.


Tercer. Instar el Govern de les Illes Balears a defensar amb fermesa les competències que li atorga l’Estatut en matèria de règim local i expressar el recolzament explícit d’aquest Ajuntament en totes les mesures que siguin necessàries emprendre per exercir aquesta defensa.


Quart. Instar el Govern de l’Estat a que convoqui una Mesa de diàleg per obrir un procés de negociació amb els agents socials i polítics per a reorientar la reforma de la Llei Bases de Règim Local, per a que aquesta signifiqui i impulsi una política de serveis que estiguin a prop de la ciutadania i a la vegada que no signifiqui el desmantellament de les Administracions locals.


Cinquè. Afrontar la necessitat d’enfortir les administracions locals i els serveis públics com garants dels drets i la cohesió social en un moment en el qual gairebé un 30% de la població aturada ja no rep cap tipus de prestació ni subsidi per estar aturat


Sisè. Instar al Govern de l'Estat, juntament amb el govern de les diferents Comunitats Autònomes i les entitats municipalistes, a l'elaboració d'un nou marc de finançament per al món local, més just, més eficaç i més eficient al servei de les polítiques locals.


Setè. Reclamar al Govern de l’Estat la retirada de l'esborrany de la proposta d’Avantprojecte de Llei, que envaeix i vulnera les competències de les administracions locals i,que per al contrari compleixi amb el pagament de les aportacions econòmiques establertes per llei, reglaments i sentències que afecten al desenvolupament de les competències i serveis de les administracions locals, especialment en matèria social i educativa


Vuitè. Insta al Govern municipal a elaborar, amb la màxima urgència, un informe de les afeccions que l'aplicació d'aquesta llei, en el seu redactat actual, suposaria per a l'Ajuntament, inclòs el seu personal, i per a la ciutadania

 

Novè Instam al Govern municipal a participar i impulsar quants processos es duguin a terme, inclòs el recurs d'inconstitucionalitat, per oposar-se a l'aprovació definitiva primer, i a l'aplicació després, d'aquesta llei.


Desè Comunicar aquests acords al govern d'Espanya, el govern de les Illes Balears i a la Federació de Municipis de Illes Balears.
Pollença, el 14 de juny del 2013Viewing all articles
Browse latest Browse all 10786

Latest Images

Trending Articles