Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10339

Consens contra el TIL. No als experiments ideològics en educació.

0
0

Al ple de dijous presentam de forma conjunta amb altres partits (PSM, PI i PSOE) una moció de rebuig a la implantació obligatòria del decret sobre el Tractament Integrat de Llengües (TIL) als centres educatius (la teniu a la continuació de l'article). El PSM va registrar la moció inicial a laque després s'han afegit aportacions del PI i una nostra; donart suport,  donar suport a la vaga indefinida proposada pel 13 de setembre per part de l'Assemblea de docents i que té com punt de partida aconseguir la derogació del decret del TIL.

Acte multitudinari per difondre i informar sobre la vaga indefinida d'educació. Dimecres  a les 17,30h a Manacor, al Teatre Municipal.  Que tot això sigui un èxit només depèn de nosaltres!!

El Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües (TIL) als centres docents no universitaris de les Illes Balears s'ha fet sense escoltar als professionals i amb un calendari d’aplicació totalment inassolible, ja que en el fons no és més que un decret absurd i sense sentit al qual només s'intenta amagar un atac contra el català darrera el trilingüisme. El TIL imposa impartir assignatures troncals en llengua anglesa sense una preparació prèvia adequada, ni per part dels alumnes ni per part del personal docent, la qual cosa implicarà una minva en l’estudi del contingut específic de cada matèria i, en conseqüència, un endarreriment respecte a altres comunitats

A la pàgina de la FAPA Federació d'Associacions de Pares i Mares d'alumnes  de Mallorca trobareu nombrosa informació sobre el tema, entre altra:

LA NORMATIVA

Decret de Tractament Integrat de les Llengües (TIL) BOIB 20/04/2013
Instruccions aplicació TIL 9/05/2013
Calendari aprovació TIL

ELS EXPERTS

Sobre el model lingüístic escolar de les Illes Balears (Dept. Pedagogia Aplicada, UIB)

Llengua i Escola (Dept. Filologia Catalana, UIB)

Presentació PREZI Desmontant el TIL

Un resum del document Llengua, educació i sensatesa (UIB, UOC, IEC i altres) que incideix en els aspectes tècnics del TIL:

El TIL presenta una tremenda contradicció entre els objectius declarats i les condicions d’aplicació imposades als centres. La consecució de competències en català, castellà i una llengua estrangera és un  bon objectiu però s'ha de fer amb una capacitació  prèvia, si no es vol que acabi essent un fracàs. No es pot implantar per decret amb caràcter d'urgència i sense respectar la transició progressiva al nou model des del model actual.

L'ús de l'anglès o d'un altre idioma com a llengua  vehicular no pot donar bons resultats  amb professors que tenguin simplement la competència de nivell B2 del Marc Comú Europeu, que és clarament insuficient (i no parlem  ja si s’arriba a recórrer a professors “habilitats” sense coneixements acreditats!).

Per començar, molts de centres no disposen de professors capacitats. És  imprescindible que els professors coneguin la metodologia que han de seguir, que  l’hagin exercitada a efectes pràctics, i que siguin conscients que són al mateix temps  professors d'una matèria i d'una llengua.

Un dels experts internacionalment més acreditats en la difusió del model AICLE (l'aprenentatge integrat de continguts i llengua ), David  Marsh, ho va dir ben clar: la simple adopció de l'anglès com a vehicle de l'aprenentatge  pot comportar resultats educatius devastadors, si no es tenen en compte al mateix temps els aprenentatges de llengua i els de la matèria. Icom podrien fer-ho d'un curs per un  altre, com pretén el decret, uns ensenyants que no coneixen bé ni l'idioma ni la metodologia AICLE?

La primera condició de qualsevol disposició legal és que la considerin aplicable els  encarregats de dur-la a la pràctica i més en un sector tan vital per al futur de la societat com és el sistema educatiu! Altrament es va a parar a una desmoralització i un fracàs  general de conseqüències nefastes i difícilment reversibles. Una reforma educativa que no parteixi del consens amb els responsables dels centres educatius està condemnada al fracàs.

 No es pot embarcar tot un sistema educatiu sobrecarregat de responsabilitats en un experiment de resultats imprevisibles sense escoltar cap de les advertències autoritzades que s'han fet sentir públicament amb contundència. No es pot posar en marxa un canvi que els mateixos  membres del Consell Consultiu han indicat que té aspectes de dubtosa legalitat, que no compta amb els recursos econòmics necessaris i que es vol implantar de manera precipitada.

El consens contra l'experiment ideològic del TIL és pràcticament total. Dijous passat, 13 de juny, Antoni Martorell del PP de Pollença com president d'ANPE va declarar al  diari ULTIMA HORA: “El autismo del Govern será perjudicial para la Educación en les Illes, para nuestros estudiantes. No tengo ninguna duda (...) la aplicación del TIL nos parece una irresponsabilidad pedagógica por parte del Govern. Es irresponsable porque no tenemos profesores preparados para dar clases en inglés ni alumnos preparados para recibirlas. (...) El calendario que quiere imponer el Govern es un despropósito pedagógico y así se lo ha advertido toda la gente que entiende de Educación. (...) Churchill decia: 'Hay que pensar más en las próximas generaciones que en las próximas elecciones”. Bauzá hace todo lo contrario. El solo piensa en dar la imagen que ha hecho una reforma”.

 

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Els portaveus dels grups municipals sotasignants presenten a la consideració del Ple, per tal que sigui estudiada i debatuda en la propera reunió del mateix, la següent,

MOCIÓ:

REBUIG A LA IMPLANTACIÓ OBLIGATÒRIA DEL DECRET SOBRE EL TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES (TIL) ALS CENTRES EDUCATIUS.

Davant l’aprovació per part del Govern de les Illes Balears del Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües (TIL) als centres docents no universitaris de les Illes Balears, entenent que:

1.- Imposa impartir assignatures troncals en llengua anglesa sense una preparació prèvia adequada, ni per part dels alumnes ni per part del personal docent, la qual cosa implicarà una minva en l’estudi del contingut específic de cada matèria i, en conseqüència, un endarreriment respecte a altres comunitats.

2.- Es fa una implantació precipitada, improvisada i generalitzada de l’ensenyament en anglès per part de professorat no preparat, sense materials adequats, en classes massificades i sense recursos específics.

3.- S’exigeix el nivell B2 d’anglès per impartir classes en anglès, quan aquest nivell només capacita per mantenir converses de caire no formal segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües; per fer classes en llengua anglesa és necessari el nivell C1 (per fer classes en llengua catalana sempre s’ha exigit el nivell C).

4.- En cap moment s’ha valorat ni avaluat el nivell actual d’anglès de l’alumnat. Quan es diu que es vol millorar la seva competència en aquesta llengua estrangera és, precisament, perquè el nivell actual no és suficient. Com se suposa, doncs, que han de seguir classes no ja d’anglès, sinó de matèries troncals en anglès?

5.- No s’ha escoltat en cap moment ni els tècnics ni els professionals de la matèria, ni tampoc s’han consultat els departaments didàctics ni la Universitat a l’hora d’elaborar aquest Decret per part de la Conselleria i, amb això, s’ha dictat una normativa incoherent amb un calendari d’aplicació inassumible, que ha creat desconcert i malestar als centres, farà augmentar les desigualtats dins les aules i impossibilitarà el tractament adequat de les diferents necessitats educatives dels alumnes.

6.- Suposa un retrocés de la nostra llengua als centres i deixa sense efectes, per la via del Decret, la Llei 3/1986 de Normalització Lingüística de les Illes Balears (aprovada per tots els partits polítics), ja que en contradiu l’article 1, que estableix que s’ha d’assegurar el coneixement i l’ús progressiu del català com a llengua vehicular en l’àmbit de l’ensenyament.

7.- S’incrementarà la despesa econòmica que hauran d’assumir les famílies (que en molts de casos viuen una crítica situació econòmica), ja que s’hauran de comprar llibres de text nous pel fet d’impartir-se les classes en llengües diferents a les dels actuals llibres de text, i deixarà de tenir efectivitat l’estalvi que suposen els projectes de reciclatge de llibres que hi ha a molts de centres, sense que aquesta qüestió estigui inclosa en el Decret.

8.- La majoria dels pares tampoc no estan preparats per ajudar els fills en les assignatures que s’impartiran en anglès (matemàtiques, ciències socials, ciències naturals, etc).

9.- Suposa un atac a la llibertat de les famílies que lliurement han escollit el centre al que portaran als fills, valorant entre altres factors l projecte lingüístic que autònomament cada centre tenia implantat.

 

Es per tot això que  es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:

1              El Ple de l’Ajuntament de Pollença demana al Govern Balear que es derogui el Decret 15/2013 esmentat, ja que la seva aplicació en cap cas ajudarà els alumnes de les escoles pollencines a millorar el seu rendiment acadèmic, ni tampoc possibilitarà l'aprenentatge de la llengua anglesa de forma adequada, ans al contrari, empitjorarà de forma molt clara el seu aprenentatge en conjunt.

2              Rebutjar l'actitud de falta de diàleg i de consens del Govern de les Illes Balears respecte a tota la comunitat educativa i la resta d'agents socials.

3              Instar al Govern Balear a elaborar una nova normativa, feta des del consens amb la comunitat educativa, que permeti que els alumnes finalitzin l'aprenentatge dominant les dues llengües oficials i l'anglès, acompanyant aquesta mesura de la llibertat necessària que cada centre ha de tenir per establir el seu projecte lingüístic.

4                El ple de l'Ajuntament dona suport a la vaga indefinida proposada pel     13 de setembre per part de l'Assemblea de docents i que té com punt de partida aconseguir la derogació del decret del TIL.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10339

Latest Images